ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2007-06-05 13:02:07 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referenta
w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony – tj. 1 roku

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, wymaganych umiejętności i doświadczenia:
1. Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych aktów prawnych;
2. Organizowanie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na wykonawstwo robót budowlanych, w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych;
3. Określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania,
4. Przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych (szczegółowa analiza dokumentacji projektowej i kosztorysowej);
5.Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę;
6.Koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo-rzeczowym;
7. Zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom;
8. Nadzór w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych;
9. Opracowywanie sprawozdań i analiz z realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych oraz przygotowanie niezbędnych dokumentacji rozliczeniowych realizowanych projektów;
10.Organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych realizowanych w procesie inwestycyjnym oraz robót remontowych;
11Opracowywanie wniosków w celu pozyskania funduszy na realizację zadań gminy w placówkach oświatowych;
12.Przygotowywanie materiałów do projektu budżetu inwestycyjnego;

IV. Wymagania dla kandydata
1. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe preferowane – specjalność budownictwo;
2) Znajomość przepisów Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych;
3) Umiejętność obsługi komputera (min. Pakiet OFFICE);
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
2. Wymagania dodatkowe:
1) samodzielność, dokładność, komunikatywność,
2) umiejętność pracy w zespole,

V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny
2) dokument potwierdzający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych) – oryginały lub uwierzytelnione kopie,
3) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym w niniejszym ogłoszeniu stanowisku,
5) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
6) oświadczenie kandydata o niekaralności,
7) wypełniony kwestionariusz osobowy .

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach do dnia 20 czerwca 2007 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim’.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zmianami).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krosno Odrzańskie na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze. Lista ta będzie zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) kandydatów.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy tel. 068 383 5017.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Helena Cierpisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Helena Cierpisz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-06-05 13:01:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-06-05 13:02:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-06-05 13:02:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12691 raz(y)