ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2007-09-04 06:41:25 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony – tj. 1 roku

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Realizacja zadań związanych z obsługą interesanta w Biurze Obsługi Interesanta:
• udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw,
• wydawanie druków wniosków do załatwienia spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją, wydawanie przesyłek awizowanych,
• przeprowadzanie badań i analiz dotyczących spraw wnoszonych do Urzędu, badań ankietowych w zakresie zadań realizowanych przez Urząd.
2. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy pomocowych Unii
Europejskiej i innych instytucji.
3. Realizacja zadań z zakresu promocji gminy – opracowywanie materiałów promocyjnych
i prezentacji multimedialnych Gminy Krosno Odrzańskie, udział w targach, wystawach
o tematyce gospodarczej i turystycznej.
4. Prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej.
5. Promocja Gminy Krosno Odrzańskie.

IV. Wymagania dla kandydata
1. Wymagania niezbędne:
1) kwalifikacje zawodowe stosowne do opisu stanowiska: wykształcenie wyższe: prawo,
administracja, zarządzanie i marketing, politologia,
2) znajomość zagadnień z zakresu zarządzania projektami Unii Europejskiej, warunków
pozyskania dofinansowań oraz zasad rozliczania projektów,
3) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego,
2) samodzielność, dokładność, komunikatywność,
3) umiejętność pracy w zespole.


V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny
2) dokument potwierdzający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych) – oryginały lub uwierzytelnione kopie,
3) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym w niniejszym ogłoszeniu stanowisku,
5) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
6) oświadczenie kandydata o niekaralności,
7) referencje z poprzednich miejsc pracy (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia),
8) wypełniony kwestionariusz osobowy .

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach do dnia 14 września 2007 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim’.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zmianami).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krosno Odrzańskie na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze. Lista ta będzie zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) kandydatów.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy tel. 068 383 5017.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Helena Cierpisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Helena Cierpisz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-04 06:41:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-04 06:41:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-04 06:41:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12653 raz(y)