ˆ

Wybory ławników

Szczegóły informacji

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-30 15:10:48 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

31 grudnia 2019 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016‑2019.W Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim nabór kandydatów na ławników rozpocznie się w czerwcu 2019 roku po otrzymaniu pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w sprawie liczby wybieranych ławników (Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, zgodnie z art. 161 ww. ustawy, poda do wiadomości Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim liczbę wybieranych ławników, najpóźniej na trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów).
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku (niedziela), jednak te zgłoszenia, które wpłyną w dniu 1 lipca 2019 r. będą uznane za złożone w terminie (decyduje data wpływu do urzędu). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Zgłaszanie kandydatów na ławników określa: USTAWA z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 60, 125) - Dział IV rozdział 7; ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz.U. z dnia 10.06.2011r. Nr 121 poz. 693);
Pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo ważna. Ławnik pełni funkcję tożsamą z funkcją sędziego zawodowego. Ławnicy uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w rozpoznawaniu spraw przed sądami pierwszej instancji (chyba, że ustawy stanowią inaczej) oraz w rozstrzyganiu spraw na równi z sędziami. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Zgodnie z oczekiwanym wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim przeprowadzi wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
W myśl art.158 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończyła 30 lat;
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczyła 70 lat;
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 
Ławnikiem nie może zostać:
1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusz policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokat i aplikant adwokacki;
5) radca prawny i aplikant radcowski;
6) duchowny;
7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusz Służby Więziennej;
9) radny gminy, powiatu i województwa.
 
Ponadto:
Ławnik możne orzekać tylko w jednym sądzie. Kandydat na ławnika powinien być zatrudniony, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać, co najmniej od roku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Kandydaturę zgłosić mogą:
1) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
2) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji, dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
UWAGA: Stowarzyszenia reprezentują ich zarządy w sposób określony w statucie danej organizacji. Umocowanie prawne do reprezentowania przez członków zarządu organizacji wynika z art. 38 Kodeksu cywilnego (kc) oraz ze statutu organizacji. Dokumentem potwierdzającym fakt, że konkretna osoba ma prawo do reprezentowania organizacji, jako jej organ (władza), może być odpis z KRS lub uchwała o powołaniu danej osoby do zarządu (gdy nastąpiła zmiana w składzie zarządu i nie została ona jeszcze zgłoszona do KRS lub jest w trakcie rejestracji). Organ osoby prawnej (np. zarząd stowarzyszenia) stanowi element jej wewnętrznej struktury organizacyjnej, wchodzi w jej skład, nie posiada odrębnej od osoby prawnej podmiotowości. Natomiast zupełnie inne miejsce w organizacji zajmuje pełnomocnik. Upoważnieniu osoby spoza zarządu, czyli osoby nieposiadającej statutowego upoważnienia do reprezentowania organizacji, służy pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest instytucją prawa cywilnego, polegającą na tym, że mocodawca, np. organizacja, może posłużyć się zastępcą, który składając własne oświadczenie woli w jej imieniu, doprowadza do skutków prawnych w sprawach dotyczących bezpośrednio organizacji. Lokalne oddziały stowarzyszeń o charakterze ogólnokrajowym, nie mogą działać w ich imieniu bez odpowiedniego umocowania (np. Prezes Oddziału ZNP nie może działać w imieniu władz centralnych bez umocowania w danej sprawie).
Do karty zgłoszeniowej ławnika, złożonej przez obywateli, dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z co najmniej 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Zgłoszenie kandydata na ławnika odbywa się poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniado której należy dołączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego uzyskaną przez zgłaszaną osobę, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia; w uzasadnieniu należy powołać przepis art. 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych celem zwolnienia od kosztów z tytułu wydania informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;
4) oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna z przesłanek wymienionych w art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
6) dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Miejsce składania zgłoszeń
Kompletne zgłoszenia, spełniające wymogi formalne, przyjmowane będą w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, pok. 4, przy ul. Parkowej 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:15 oraz za pośrednictwem poczty.
Zgłoszenia – zgodnie z ustawą u.s.p., przyjmowane są do 30 czerwca 2019 r. (niedziela), jednak te które wpłyną w dniu 1 lipca 2019 r. będą uznane za złożone w terminie.
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna:
1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Menu przedmiotowe - Wybory ławników / Wybory ławników na kadencję 2020-2023;
2. w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, pokój 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 14:15.
Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-5 ustawy, tj.:
  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia (informację należy uzyskać w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego:
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze
Pl. Słowiański 6 pok. 5, parter
65-958 Zielona Góra tel.
068 322 01 51
Obsługa interesantów: w poniedziałki 8:15 - 17:30 od wtorku do piątku 8:15 - 15:00
Dodatkowych informacji w sprawie naboru oraz wyborów ławników udzielają pracownicy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim pod numerem telefonu: tel. (68) 4109 750. Więcej szczegółów na temat wyborów, wzory karty zgłoszenia i wymaganych oświadczeń zamieszczono na stronie internetowej: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/343/Wybory_lawnikow/

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Kossowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Kossowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-30 15:04:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-30 15:10:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-04 08:39:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2049 raz(y)