ˆ

Wybory ławników

Szczegóły informacji

Wybory uzupełniające ławników sądów powszechnych w trwającej kadencji 2020 - 2023 - do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-30 11:59:50 przez Mirosław Kossowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 160 § 1 i § 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z koniecznością istotnego zwiększenia liczby ławników trwającej kadencji (2020 – 2023), orzekających w sprawach cywilnych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, wniósł o dokonanie wyborów dodatkowej liczby ławników z obszaru Gminy Krosno Odrzańskie w liczbie 8 osób:
- 4 osoby do  I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,
- 4 osoby do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Krośnie Odrzańskim.
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim, na podstawie art. 160 i 168 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) wybierze dodatkowych ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.
  
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 sierpnia 2020 r.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście popierających.
 
Zgłaszanie kandydatów na ławników określa:
 
USTAWA z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) ‑ Dział IV rozdział 7;
 
ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z dnia 10.06.2011 r. Nr 121 poz. 693);
W myśl art.158 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
W myśl art.159 ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2.  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
W myśl art.162 do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, zgodnie z art. 162 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione powyżej powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
UWAGA:
Stowarzyszenia reprezentują ich zarządy w sposób określony w statucie danej organizacji. Umocowanie prawne do reprezentowania przez członków zarządu organizacji wynika z art. 38 Kodeksu cywilnego (kc) oraz ze statutu organizacji. Dokumentem potwierdzającym fakt, że konkretna osoba ma prawo do reprezentowania organizacji, jako jej organ (władza), może być odpis z KRS lub uchwała o powołaniu danej osoby do zarządu (gdy nastąpiła zmiana w składzie zarządu i nie została ona jeszcze zgłoszona do KRS lub jest w trakcie rejestracji).
Organ osoby prawnej (np. zarząd stowarzyszenia) stanowi element jej wewnętrznej struktury organizacyjnej, wchodzi w jej skład, nie posiada odrębnej od osoby prawnej podmiotowości. Natomiast zupełnie inne miejsce w organizacji zajmuje pełnomocnik. Upoważnieniu osoby spoza zarządu, czyli osoby nieposiadającej statutowego upoważnienia do reprezentowania organizacji, służy pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo jest instytucją prawa cywilnego, polegającą na tym, że mocodawca, np. organizacja, może posłużyć się zastępcą, który składając własne oświadczenie woli w jej imieniu, doprowadza do skutków prawnych w sprawach dotyczących bezpośrednio organizacji. Lokalne oddziały stowarzyszeń o charakterze ogólnokrajowym, nie mogą działać w ich imieniu bez odpowiedniego umocowania (np. Prezes Oddziału ZNP nie może działać w imieniu władz centralnych bez umocowania w danej sprawie).
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
 
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693).
 
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna:
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/ w zakładce Menu przedmiotowe -       Wybory Ławników  - Wybory uzupełniające ławników sądów powszechnych w kadencji 2020 - 2023 - do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.
 • w formie papierowej w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, pokój 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:15.
 
Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-5 ustawy, tj.:
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia (informację należy uzyskać w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego)
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze – PI KRK
Pl. Słowiański 6
pok. 5, parter
65-958 Zielona Góra
tel. 068 322 01 51
 
Obsługa interesantów:
w poniedziałki
7:15 - 18:00
od wtorku do piątku
7:15 - 15:00
 
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 • 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 
 • Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami Przyjmowane będą w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, pokój 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:15.
 
Kartę można także przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).
 
Dodatkowe informacje w sprawie naboru oraz wyborów można uzyskać Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, pokój 4, tel. (68) 410 9750.
 
Załączniki:
 1. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011 r.
(Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693). Kartę można pobrać także z: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow
 1. Wzór listy osób zgłaszających kandydatów na ławnika.
 2. Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych.
 3. Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego posiadanej władzy rodzicielskiej.
 4. Wzór zaświadczenia lekarskiego.
 5. Klauzula informacyjna.
 6. Informacja na temat fotografii.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Kossowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-30 11:44:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Kossowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-30 11:59:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Kossowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-30 12:20:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
772 raz(y)