ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowyDrukuj informacjęSprawa: Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy

Szczegóły informacji

Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:27:09

Termin załatwienia

nie dotyczy

Osoba kontaktowa

Beata Kujawa

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 2
lub przez internet.
Szczegóły dotyczące zameldowania przez internet pod załączonymi poniżej linkiem:
https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace#scenariusz-przez-internet
 

Telefon kontaktowy

68 4109 754

Adres e-mail

http://b.kujawa@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

 • zameldowanie zgłasza się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości,
 • zameldowania można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na formularzu dostępnym na stronie pod adresem https://obywatel.gov.pl, pod warunkiem otrzymania urzędowego potwierdzenia odbioru. Do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt oraz dokument potwierdzający tytuł prawny tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania- odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. Formularz winien być podpisany podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego.  pełnomocnik dokonujący czynności meldunkowej przedkłada oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, a dokonując czynności za pośrednictwem e-usługi - elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa),
 • zarejestrowanie pobytu w rejestrze PESEL oraz w przypadku zameldowania na pobyt stały, wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 2

Wymagane Dokumenty

 • wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" (druk moze zostać również wygenerowany przez urzędnika podczas dokonywania czynności zameldowania),
 • do wglądu: ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np. wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu oraz inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 • w przypadku dokonywania zameldowania przez pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa.

Czas realizacji

Gdy spełnione są wszystkie wymogi wynikające z ustawy o ewidencji ludności, zarejestrowanie pobytu następuje niezwłocznie.
 

Opłaty

 • czynność zameldowania nie podlega opłacie,
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały wydawane jest "z urzędu" i nie podlega opłacie,
 • wydanie zaświadczenia o zmaledowaniu na pobyt czasowy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł,
 • opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

 • obowiązku meldunkowego dokonuje się w obecności osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu lub po przedstawieniu potwierdzenia pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułerm prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz po przedstawieniu - do wglądu - dokumentu powtwierdzajacego tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu,
 • jeżeli dokument własności dotyczy wyłącznie działki, należy okazać dokument, z którego wynika nadanie numeru dla budynku znajdującego się na danej działce,
 • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu.

Podstawa prawna

 •  Ustawa z  24 września 2010 r. o ewidencji ludności [LINK]
 •  Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [LINK]
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego [LINK]

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Czekalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kujawa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-13 14:52:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Czekalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 08:27:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Haręża
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-10 13:04:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony