ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub pobyt czasowyDrukuj informacjęSprawa: Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub pobyt czasowy

Szczegóły informacji

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub pobyt czasowy

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:27:09

Termin załatwienia

nie dotyczy

Osoba kontaktowa

Beata Kujawa

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 2

Telefon kontaktowy

68 4109 754

Adres e-mail


http://b.kujawa@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

 • zarejestrowanie pobytu w rejestrze PESEL
 • wydanie z urzędu  zaświadczenia o  zameldowaniu na pobyt stały,
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy następuje na wniosek meldującego się.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1,budynek A, parter, pokój nr 2

Wymagane Dokumenty

 • wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" (druk moze zostać również wygenerowany przez urzędnika podczas dokonywania czynności zameldowania)
 • cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
  - ważny dokument podróży
  - oraz JEDEN z następujących dokumentów: karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Polsce „zgoda na pobyt tolerowany”
  W związku z koniecznością okazania oryginałów wskazanych dokumentów cudzoziemiec ten nie może dokonać zameldowania przez Internet.
 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
 • członek rodziny cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
  - ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
  - ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
 • w przypadku zameldowania w formie dokumentu elektronicznego należy posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP2, który pozwala na identyfikację tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia elektronicznego (nie trzeba wówczas przedstawiać dokumentu podróży). Do zgłoszenia można w tym przypadku dołączyć odwzorowanie cyfrowe tytułu prawnego do lokalu oraz potwierdzenia pobytu w lokalu dokonanego przez właściciela.
 • do wglądu:  dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np. wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu oraz inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 • w przypadku dokonywania zameldowania przez pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa.

Czas realizacji

Gdy spełnione są wszystkie wymogi wynikające z ustawy o ewidencji ludności, zarejestrowanie pobytu następuje niezwłocznie.

Opłaty

 • czynność zameldowania nie podlega opłacie,
 • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały wydawane jest "z urzędu" i nie podlega opłacie,
 • wydanie zaświadczenia o zmaledowaniu na pobyt czasowy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł,
 • opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje
 

Uwagi

 • obowiązku meldunkowego dokonuje się w obecności osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu lub po przedstawieniu potwierdzenia pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułerm prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz po przedstawieniu - do wglądu - dokumentu powtwierdzajacego tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu,
 • jeżeli dokument własności dotyczy wyłącznie działki, należy okazać dokument, z którego wynika nadanie numeru dla budynku znajdującego się na danej działce,
 • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu,
 • cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeśli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności [LINK]
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach [LINK]
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [LINK]
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [LINK]
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego [LINK]

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Czekalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Kujawa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-15 09:27:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Czekalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 08:27:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Haręża
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-10 13:01:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony