ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Plany MiejscoweDrukuj informacjęSprawa: Plany Miejscowe

Szczegóły informacji

Plany Miejscowe

Wydział: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Referat Planowania Przestrzennego i Architektury

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:27:54

Termin załatwienia

Zgodnie z czasem realizacji.

Osoba kontaktowa

Aleksandra Węgrzyn-Przybylska, Anna Bartoszek

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1, Budynek "B" 
Pokój Nr 12,13

Telefon kontaktowy

tel. 68/ 41 09 773 ; 68/41 09 775

Adres e-mail

a.węgrzyn@krosnoodrzanskie.pl; a.bartoszek@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

 • Rada Miejska podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy.
 • Burmistrz Krosna Odrzańskiego sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z ustaleniami studium oraz przepisami odrębnymi, dla obszaru objętego wnioskiem w granicach administracyjnych gminy.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1, Budynek "B" 
Pokój Nr 12,13

Wymagane Dokumenty

Wniosek o dokonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z określeniem dotychczasowego przeznaczenia (np.: rolne) i planowanego przeznaczenia (np.: mieszkalne, handlowe , infrastruktury technicznej etc.) obszaru objętego wnioskiem z podaniem miejscowości i numerów geodezyjnych działek i ich powierzchni . Wniosek należy sporządzić samodzielnie lub w Biurze Obsługi Interesanta. Powinien on ponadto zawierać : imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy, numer telefonu ,opłaty skarbowe oraz załącznik graficzny w postaci kserokopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej w skali 1; 500, 1: 1000 ( 1: 2000 w stosunku do inwestycji liniowej) możliwej do uzyskania odpłatnie w Wydziale Geodezji  i Kartografii Starostwa Powiatowego ul. Piastów 10 B w Krośnie Odrzańskim.

Czas realizacji

Zgodnie z terminami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz kolejno:
 1. Ogłasza w prasie miejscowej informację o przystąpieniu do sporządzania planu i możliwości składania wniosków do planu w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty ogłoszenia. W w/w terminie każda osoba fizyczna i prawna może wnieść wniosek do planu.
 2. Zawiadamia na piśmie o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organizacje właściwe do uzgadniania
  i opiniowania planu.
 3. Rozpatruje wniesione do planu wnioski w terminie nie dłuższym niż 21 dni  od dnia upływu ich składania.
 4. Uzyskuje opinie o projekcie planu.
 5. Uzgadnia projekt planu.
 6. Ogłasza w prasie miejscowej informacje o wyłożeniu projektu planu  do publicznego wglądu.
 7. Przyjmuje uwagi do planu w ustawowych terminach.
 8. Rozpatruje wniesione uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia wpływu ich składania.
 9. Wprowadza zmiany do projektu planu wynikające z uwzględnionych uwag i następnie ponawia uzgodnienia
  w niezbędnym zakresie.
 10. Przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
 11. Wprowadza zmiany do projektu planu wynikające z ustaleń Rady Miejskiej.
 12. Przedkłada Radzie Miejskiej projekt planu do uchwalenia.
 13. Przedstawia wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentację prac planistycznych w celu oceny
  ich zgodności z przepisami prawnymi.
 14. Uchwała Rady Miasta w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie
  w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Opłaty

Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy z wyłączeniem realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym lub inwestora realizującego inwestycje celu publicznego w części, w jakiej uczestniczy.

Tryb odwoławczy

Na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z  2022 r. poz. 503),

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Hoppen
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-01 07:42:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Hoppen
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 08:27:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ryszard Słupski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15 13:57:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1466 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony