ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowyDrukuj informacjęSprawa: Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Szczegóły informacji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wydział: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Referat Planowania Przestrzennego i Architektury

Ogłoszono dnia: 2018-02-01 08:27:54

Termin załatwienia

Tryb ustawowy przewiduje do 65 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu. Jeżeli wniosek jest niekompletny i strona nie wpłaciła opłat wzywa się do ich wniesienia w terminie od 7 do 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony i należności nie zostaną uiszczone wniosek podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłat zostanie zaniechana.

Osoba kontaktowa

Aleksandra Węgrzyn-Przybylska, Anna Bartoszek, Małgorzata Marzol

Miejsce załatwienia


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 9,10, 12, 13 oraz 15.


Telefon kontaktowy

tel. 68/41 09 773; 68/41 09 774; 68/41 09 775

Adres e-mail

a.wegrzyn@krosnoodrzanskie.pl; a.bartoszek@krosnoodrzanskie.pl; m.marzol@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

 • Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez  Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
 • Decyzja zostanie przesłane do wnioskodawcy listem poleconym.
 • Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Miejsce odbioru


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 budynek B.


Pokoje: Nr 9,10, 12, 13 oraz 15.


Wymagane Dokumenty

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego winien zawierać
 1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionym na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000 a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Mapka sytuacyjno-wysokościowa możliwa  do uzyskania odpłatnie w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego ul. Piastów 10B  w Krośnie Odrzańskim. 
 2. Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 1. Określenie zapotrzebowania na wodę, ogrzewanie, energię odprowadzanie lub oczyszczanie ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej i sposobu unieszkodliwiania odpadów.
 2. Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu  oraz charakterystyki zabudowy  - przeznaczenia
  i gabarytów projektowych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej ( koncepcja),
  w tym:
 • lokalizacja inwestycji,
 • wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki  albo terenu,
 • ilość kondygnacji,
 • szerokość elewacji frontowej
 • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
 • geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych,
 1. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 2. W przypadku inwestycji mogących pogorszyć środowisko należy dołączyć informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:
 • rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia,
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także powierzchni obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie wykorzystania nieruchomości  i jej pokryciu szatą roślinną,
 • rodzaju technologii,
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • rozwiązaniach chroniących środowisko,
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji   lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
Wniosek powinien ponadto zawierać : imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy , numer telefonu oraz opłaty skarbowe.

Czas realizacji

Tryb ustawowy przewiduje do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu - w sprawach prostych oraz do 65 dni w sprawach skomplikowanych (w przypadkach wymagających wielu uzgodnień na wskazanym obszarze).

Opłaty

 • 598 zł – od wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego (nie dotyczy własciciela i uzytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy)
 • 56 zł – od przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby ( podmiotu prawnego, etc.)
 • jednostki państwowe zwolnione są od opłat  
Opłatę skarbową należy uiścić: 
 • na konto bankowe Santander Bank Polska S.A. numer 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055
 • w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskie ul. Parkowa 1
Oryginał dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu należy dołączyć do wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego określa Burmistrz Krosna Odrzańskiego zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podstawa prawna

 • Ustawa  dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z  2021 r. poz. 735);
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z  2022 r. poz. 503);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej. (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Hoppen
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-01 08:07:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Hoppen
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-01 08:27:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ryszard Słupski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15 14:06:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony