ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zmiana imienia i nazwiskaDrukuj informacjęSprawa: Zmiana imienia i nazwiska

Szczegóły informacji

Zmiana imienia i nazwiska

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-07 12:58:23

Termin załatwienia

Nie dotyczy.

Osoba kontaktowa

Mirosław Kossowski – Kierownik USC, Agnieszka Haręża – Z-ca Kierownika USC, Dariusz Sawicki – Z-ca Kierownika USC

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, budynek A, parter, pokój nr 4.

Telefon kontaktowy

68 410-97-50 – Kierownik USC, 68 410-97-51 – Z-ca Kierownika USC, 68 410-97-52 – Z-ca Kierownika USC

Adres e-mail

http://usciso@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Wniosek w sprawie zmiany imienia lub nazwiska składa się osobiście do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 
Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula RP, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma być przekazany.
 
Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska lub decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca do którego został złożony wniosek w sprawie.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, budynek A, parter, pokój nr 4. lub pocztą tradycyjną.

Wymagane Dokumenty

Wypełniony wniosek z uzasadnieniem potrzeby zmiany, dokumenty potwierdzające uzasadnienie zmiany nazwiska np.: wyroki sądowe, świadectwa szkolne, zeznania świadków;
 
Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) – w przypadku, gdy wniosek składany jest osobiście.
 
Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.
Jeżeli w chwili zmiany nazwiska, dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka potrzebna jest zgoda wyrażona przez to dziecko.
 
Zgodę na zmianę nazwiska, dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci, zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas realizacji

Postępowanie administracyjne w sprawie zmiany imienia lub nazwiska, rozpoczyna się na żądanie (wniosek) strony.
Organ administracji publicznej – kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca, obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 
Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Opłaty

37 zł - za wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia lub nazwiska
 
Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
lub przelewem na konto bankowe:
SANTANDER Bank Polska S.A. Oddział II Krosno Odrzańskie
Numer 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055
SWIFT - WBKPPLPP
IBAN - PL

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego.

Uwagi

Dopuszczalne powody zmiany imienia i nazwiska.
Zmiany imienia i nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów a w szczególności gdy dotyczą zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
- na imię lub nazwisko używane,
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
 
Zakres zmiany imienia lub nazwiska
Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.
Zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska.
 
Po zmianie nazwiska, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.
 
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska [LINK]
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [LINK]
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [LINK]

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Czekalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Haręża
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-07 12:36:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Czekalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-07 12:58:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Haręża
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-10 11:30:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5749 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony