ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.Drukuj informacjęSprawa: Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Szczegóły informacji

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-08 11:27:02

Termin załatwienia

Organizator imprezy masowej, składa wniosek nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Burmistrz wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Osoba kontaktowa

Krzysztof Pobiedziński

Miejsce załatwienia


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1


Pokoje: nr 4, 4a (USC - rejestracja stanu cywilnego) i nr 2, 2a (sprawy obywatelskie, zarządzanie kryzysowe i OSP).


Telefon kontaktowy

68 4109 755

Adres e-mail

k.pobiedzinski@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Burmistrz wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

 

Miejsce odbioru


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1


Pokoje: nr 4, 4a (USC - rejestracja stanu cywilnego) i nr 2, 2a (sprawy obywatelskie, zarządzanie kryzysowe i OSP).


Wymagane Dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
 • graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
- oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
- oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
- oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
- informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
 • instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009r.- Dz.U.2009.135.1113), instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej;
 • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie informację o:
- liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
- przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
- osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
- sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
- zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
- odpłatności za wstęp na imprezę (w przypadku, gdy wstęp na imprezę jest odpłatny organizator jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r.DZ. U. 2010.54.323).
 • informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe – dotyczy imprez masowych, podczas których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (do 3,5 % alkoholu),
 • informację o powiadomieniu:
- Komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
- Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
 • opinie:
- Komendanta Powiatowego Policji,
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
- Dyrektora Pogotowia Ratunkowego,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.
 
UWAGA!
Opinie ww organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Czas realizacji

 • Burmistrz wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Opłaty

 • opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł (w momencie złożenia wniosku).
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł.
Opłat należy dokonywać:
Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
lub przelewem na konto bankowe:
SANTANDER Bank Polska S.A. Oddział II Krosno Odrzańskie
Numer 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055
SWIFT - WBKPPLPP
IBAN - PL
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.
Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
 

Uwagi

Wymagane wnioski i dokumenty:
 • wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 • graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający
- oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
- oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
- oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
- informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
 • instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r.- Dz.U.2009.135.1113), instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej;
 • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie
 • informację o:
- liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej
- przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego
- liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej
- osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia
- sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka
- zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk
- odpłatności za wstęp na imprezę (w przypadku, gdy wstęp na imprezę jest odpłatny organizator jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. DZ. U. 2010.54.323).
 • informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe – dotyczy imprez masowych, podczas których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (do 3,5 % alkoholu)
 • oświadczenie organizatora o wyposażeniu obiektu wykorzystywanego do organizacji meczów piłki nożnej   w kompatybilne systemy służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu  i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc (dotyczy meczów piłki nożnej: w ramach ligi zawodowej – przepis obowiązuje, w ramach I ligi piłki nożnej – przepis stosuje się od 01 stycznia 2013 r.; w ramach pozostałych rozgrywek – przepis stosuje się od 01 stycznia 2014 r.).
 • informację o powiadomieniu:
- Komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej
- Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
 • opinie:
- Komendanta Powiatowego Policji
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
- Dyrektora Pogotowia Ratunkowego
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.
 
UWAGA!
Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
 
Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić :
 • do Komendanta oddziału Straży Granicznej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej);
 • do Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).

Podstawa prawna

 • Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych [LINK]
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [LINK]
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Czekalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Pobiedziński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-08 10:03:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Czekalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-08 11:27:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Haręża
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-10 12:30:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
767 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony