ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zawiadomienia o zgromadzeniach publicznych

Wydział: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2018-02-08 12:13:28

Termin załatwienia

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowana datą zgromadzenia. Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 14 ustawy organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli: a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne; b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje je organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w BIP na stronie podmiotowej organu gminy.

Osoba kontaktowa

Krzysztof Pobiedziński

Miejsce załatwienia

W przypadku trybu uproszczonego, zgłoszenie zgromadzenia następuje za pośrednictwem adresu e-mail:
 

Telefon kontaktowy

68 4109 755

Adres e-mail

k.pobiedzinski@krosnoodrzanskie.pl

Sposób załatwienia

Brak decyzji odmownej oznacza zgodę na zorganizowanie zgromadzenia. 

Miejsce odbioru


Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1


Pokoje: nr 4, 4a (USC - rejestracja stanu cywilnego) i nr 2, 2a (sprawy obywatelskie, zarządzanie kryzysowe i OSP).


Wymagane Dokumenty

  1. Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego [1]
  2. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia [2]
  3. Trasa przejścia
 
[1] W przypadku jego wyznaczenia; w przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopie tego dokumentu.
[2] W przypadku jego wyznaczenia; niezbędne do wydania identyfikatora

Czas realizacji

Niezwłocznie, jednak nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, w przypadku decyzji odmownej.

Opłaty

nie dotyczy

Tryb odwoławczy

1. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy (Sąd Okręgowy w Zielonej Górze) w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
2. Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je
w terminie 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ona natychmiastowemu wykonaniu.
3. W przypadku decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia organizatorowi przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 7 ust 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631 ze zm.).

Uwagi

TRYB UPROSZCZONY
W przypadku, gdy organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji może przekazać zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwemu gminnemu (miejskiemu) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku, gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego.
W związku z brakiem na terenie województwa lubuskiego gminnych centrów zarządzania kryzysowego, zawiadomienie należy wysłać do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wlkp., mailem na adres:
centrum.kryzysowe@lubuskie.uw.gov.pl
telefonicznie:
tel. 95 728 87 77, 95 711 52 71, 609 796 508
wysłać faksem:
fax 95 728 87 78
Zawiadomienie należy przekazać nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:
1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
Szczegóły: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/zgromadzenia/index.html

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach [LINK]

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Czekalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Pobiedziński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-08 11:51:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Renata Czekalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-08 12:13:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Haręża
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-22 07:28:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
751 raz(y)