ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - 28.01.2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-01-21 08:34:01 przez Monika Karwowska-Pawłowska

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu
28 stycznia 2021 r. o godz. 9.00
odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej.
Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
Transmisję sesji będzie można śledzić na bieżąco w Internecie.
 
 
Porządek obrad:   
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Przewodniczących Komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2021 r.;
2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2021-2030;
3) w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2021 rok;
4) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o. o. w Krośnie  Odrzańskim oraz zmianę umowy tej spółki;
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie;
6) w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości;
7) w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
8) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
9) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, zbywanych na rzecz najemców.
 
    8. Informacje i sprawy różne.
    9. Zamknięcie sesji.
 
                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
                                                                                                                       W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
                                                                                                                          /-/ TOMASZ ROGOWSKI
« powrót do poprzedniej strony