ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O.2110.5.2022.KKDrukuj informację Ogłoszenie numer: O.2110.5.2022.KK

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. kadr

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2022-05-09

Ogłoszono dnia: 2022-05-09

Termin składania dokumentów: 2022-05-23 16:30:00

Nr ogłoszenia: O.2110.5.2022.KK

Zlecający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko
Inspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Posiada wykształcenie wyższe i 3 lata stażu pracy lub średnie i 5 lat stażu pracy.
 5. Posiada umiejętność obsługi komputera (pakiet Office) oraz urządzeń biurowych.
 6. Zna przepisy prawa z zakresu:
 • prawa pracy,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • pracowniczych planów kapitałowych,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy o wynagradzaniu pracowników samorządowych,
 • o ochronie danych.
 
 
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Wykształcenie (preferowane): administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie lub inne odpowiadające zakresowi zadań wykonywanych na stanowisku.
 2. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej lub w pracy na stanowisku o podobnym lub równoważnym zakresie czynności (mile widziane) min. 3 lata.
 3. Staranność, samodzielność, rzetelność, dokładność, dobra organizacja pracy, komunikatywność.
 4. Umiejętność: analitycznego myślenia, pracy w zespole i rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stosowania i interpretacji przepisów prawnych.
 5. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanym na stanowisku Inspektora ds. kadr.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie na wniosek pracowników dokumentacji rentowo-emerytalnej do ZUS.
 2. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych pracowników i zleceniobiorców z wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli.
 3. Przygotowywanie dokumentacji z zakresu powoływania, zaszeregowania, awansowania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy z wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli.
 4. Realizowanie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrolą jej przestrzegania (wykorzystanie czasu pracy, absencja chorobowa, ewidencja wyjść, urlopy, kary dyscyplinarne i ich zacieranie).
 6. Prowadzenie spraw i przygotowywanie dokumentów związanych z nadaniem odznaczeń państwowych, odznaczeń resortowych, wyróżnień i nagród.
 7. Prowadzenie ewidencji pracowników podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.
 8. Prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac w Urzędzie.
 9. Prowadzenie spraw związanych z naborem, dokształcaniem, przeprowadzaniem służby przygotowawczej oraz oceną pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim i kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli.
 10. Wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych.
 11. Prowadzenie ewidencji osobowej i akt osobowych pracowników.
 12. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych, bilansów kadrowych oraz etatyzacji.
 13. Rejestracja umów – zleceń, umów o dzieło, upoważnień i pełnomocnictw.
 14. Organizacja i koordynacja praktyk zawodowych.
 15. Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich.
 16. Prowadzenie rejestru osób, którym przyznano ryczałt samochodowy oraz sporządzanie umów dotyczących przyznanego ryczałtu.
 17. Prowadzenie rejestru zatrudnionych i zwolnionych pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli.
 18. Wydawanie zaświadczeń i świadectw pracy.
 19. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z zakresu konkursów stanowiskowych.
 20. Współpraca przy wykonywaniu zadań związanych z organizacją pracy Urzędu.
 21. Przygotowywanie analiz dotyczących zatrudnienia.
 22. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
 23. Prowadzenie wymaganej dokumentacji dla procedur wynikających z prawa zamówień publicznych w odniesieniu do zakupów i zamówień dokonywanych na stanowisku pracy.
 24. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji Urzędu.
 25. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym przekazywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 26. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata
  za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie
  z Krajowego Rejestru Karnego).
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  o następującej treści:
"Wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosna Odrzańskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, s. 1)".
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-05-23 16:30:00
b. Sposób:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w urnie podawczej przed Biurem Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub drogą pocztową do dnia 23 maja 2022 r. do godziny 16:30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”.
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 533) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim pod nr tel.:
Kadry – 68 4109710,
p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - 68 4109706.
 
Z up. BURMISTRZA
Roman Siemiński
Zastępca Burmistrza

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony