ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O.2110.8.2022.NGDrukuj informację Ogłoszenie numer: O.2110.8.2022.NG

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor

Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Data udostępnienia: 2022-09-12

Ogłoszono dnia: 2022-09-12

Termin składania dokumentów: 2022-09-30 14:30:00

Nr ogłoszenia: O.2110.8.2022.NG

Id ogłoszenia: O.2110.8.2022.NG

Zlecający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku kierowniczym urzędniczym i ogłasza nabór na stanowisko
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
 
Kandydatem może być osoba która:
 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Posiada wykształcenie wyższe i pięć lat stażu pracy.
 5. Posiada umiejętność obsługi komputera (pakiet Office), Internetu oraz urządzeń biurowych.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Zna przepisy prawa z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym przepisy w zakresie ustawy o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o gospodarce komunalnej, o finansach publicznych, o gospodarce nieruchomościami, o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, o mieszkaniowym zasobie gminy.
 8. Posiada cechy tj.: umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem, operatywność, dyspozycyjność i odpowiedzialność, umiejętność analizy problemów i podejmowania decyzji.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Wykształcenie wyższe: techniczne, zarządzanie lub ekonomia.
 2. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach samorządu terytorialnego, na stanowiskach kierowniczych lub pracy na podobnym stanowisku.
 3. Umiejętność analitycznego myślenia, planowania i organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, wysoki poziom komunikacji werbalnej i pisemnej.
 4. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanym na stanowisku Dyrektora ZGKiM.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizowanie pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim  na mocy postanowień statutowych i przyjętego regulaminu.
2. Ustalanie wewnętrznej organizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
3. Składanie Radzie Miejskiej i Burmistrzowi sprawozdań z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim i przedstawianie potrzeb w zakresie realizacji statutowych zadań.
4. Dysponowanie mieniem i środkami finansowymi ZGKiM oraz bieżący nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki budżetowej i materiałowej jednostki.
5. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi podmiotami w celu realizacji statutowych zadań ZGKiM.
6. Kierowanie pracą i nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, zgodnie ze statutem zakładu, w zakresie m.in.:
 1. oczyszczania miasta,
 2. gospodarki odpadami komunalnymi,
 3. utrzymania dróg, placów, chodników,
 4. utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych,
 5. robót drogowych i brukarskich,
 6. sprzedaży gazu propan-butan,
 7. obsługi budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych,
 8. robót remontowo-budowlanych,
 9. administrowania cmentarzem komunalnym,
 10. wykonywania usług pogrzebowych.
7. Prowadzenie gospodarki finansowej i rozliczanie się z budżetem gminy.
8. Opracowywanie rocznych planów działalności merytorycznej i finansowej ZGKi M w Krośnie Odrzańskim.
9. Dokonywanie czynności prawnych zgodnie z udzielonym przez Burmistrza pełnomocnictwem.
10. Wykonywanie obowiązków pracodawcy – zgodnie z kodeksem pracy, w stosunku do zatrudnionych pracowników.
11. W zakresie wewnętrznej organizacji pracy:
a. organizacja i podział pracy,
b. nadzór i kontrola nad wykonywanymi zadaniami.
12. Wykonywanie innych zadań w zakresie gospodarki komunalnej zleconych przez Burmistrza bądź wynikających z przepisów szczególnych.
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko kierownicze - urzędnicze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:
"Wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosna Odrzańskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, s. 1)".
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
 
List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-09-30 14:30:00
b. Sposób:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach poprzez umieszczenie w urnie podawczej Urzędu przy Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub drogą pocztową do dnia 30 września 2022 r. do godz. 14.30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Dyrektora ZGKiM w Krośnie Odrzańskim”.
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
 
 
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim pod nr tel. 68 4109 710.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Gałązka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-12 14:40:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Korman
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-12 14:45:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Korman
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-12 14:45:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony