ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O.2110.9.2022.NGDrukuj informację Ogłoszenie numer: O.2110.9.2022.NG

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Rzecznik prasowy

Miejsce pracy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 3/4

Ilość etatów: 1

Wydział: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Data udostępnienia: 2022-09-16

Ogłoszono dnia: 2022-09-16

Termin składania dokumentów: 2022-09-26 16:30:00

Nr ogłoszenia: O.2110.9.2022.NG

Id ogłoszenia: O.2110.9.2022.NG

Zlecający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko
Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
 Kandydatem może być osoba która:
 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Posiada wykształcenie wyższe i 5 lat stażu pracy.
 5. Posiada umiejętność obsługi komputera (pakiet Office) oraz urządzeń biurowych.
 6. Zna przepisy prawa z zakresu ustawy:
 • ustawy Prawo prasowe,
 • ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • ustawy o samorządzie gminnym.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z pracą w mediach na stanowisku dziennikarza lub w pracy na stanowisku o podobnym lub równoważnym zakresie czynności (mile widziane) min. 2 lata.
 2. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
 3. Staranność, samodzielność, obowiązkowość.
 4. Umiejętność: analitycznego myślenia, pracy w zespole i rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 5. Wysoka kultura osobista, komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, zaangażowane, kreatywność, samodzielność oraz bezstronność.
 6. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanym na stanowisku Rzecznika Prasowego.
 7. Prawo jazdy kat. B. 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw z zakresu współpracy z mediami i obsługi prasowej.
2. Reprezentowanie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przed mediami.
3. Przygotowywanie bieżących informacji na www.krosnoodrzanskie.pl.
4. Autoryzacja wypowiedzi pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych udzielanych do mediów.
5. Przygotowywanie tez wystąpień Burmistrza Krosna Odrzańskiego oraz założeń prezentacji multimedialnych.
6. Koordynowanie przepływu informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne gminy.
7. Przygotowywanie konferencji i briefingów prasowych.
8. Współpraca z Radnymi Rady Miejskiej w zakresie kontaktów z mediami i społeczeństwem.
9. Redagowanie newslettera Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
10. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta przy organizacji spotkań, targów, konferencji.
11. Przygotowywanie i przekazywanie gotowych do publikacji informacji i komunikatów urzędowych do opublikowania w środkach masowego przekazu.
12. Przygotowywanie wyznaczonych elementów kampanii promocyjnych na potrzeby Gminy Krosno Odrzańskie.
13. Przygotowywanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności Urzędu
 i jednostek podległych.
14. Reagowanie na krytykę wyrażoną w mediach na temat działalności Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim (w tym redagowanie sprostowań).
15. Kształtowanie procesu komunikacji wewnętrznej w Urzędzie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:
"Wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosna Odrzańskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, s. 1)".
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-09-26 16:30:00
b. Sposób:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w urnie podawczej przed Biurem Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub drogą pocztową do dnia 26 września 2022 r. do godziny 16:30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 533) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
 
 
 
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Oderzańskie

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim pod nr tel.:
Kadry – 68 4109710,

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Gałązka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-16 15:09:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Korman
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-16 15:13:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Korman
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-16 15:13:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony