ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. ochrony środowiska

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Data udostępnienia: 2022-05-12

Ogłoszono dnia: 2022-05-12

Termin składania dokumentów: 2022-05-23 16:30:00

Nr ogłoszenia: O.2110.6.2022.KK

Id ogłoszenia: O.2110.6.2022.KK

Zlecający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko
Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Posiada wykształcenie wyższe i 3 lata stażu pracy.
 5. Posiada umiejętność obsługi komputera (pakiet Office) oraz urządzeń biurowych.
 6. Zna przepisy prawa z zakresu ustawy:
 • o samorządzie gminnym,
 • o pracownikach samorządowych,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • o ochronie przyrody,
 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko,
 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo wodne,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Wykształcenie wyższe (preferowane): wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, nauk przyrodniczych lub inne odpowiadające zakresowi zadań wykonywanych na stanowisku.
 2. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej lub w pracy na stanowisku o podobnym lub równoważnym zakresie czynności (mile widziane) min. 2 lata.
 3. Staranność, samodzielność, obowiązkowość.
 4. Umiejętność: analitycznego myślenia, pracy w zespole i rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stosowania i interpretacji przepisów prawnych.
 5. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanym na stanowisku Inspektora ds. ochrony środowiska.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Opracowywanie projektów decyzji, postanowień, zarządzeń Burmistrza, uchwał Rady Miejskiej.
 2. Prowadzenie wymaganej dokumentacji administracyjnej wydawanych decyzji dla spraw określonych niniejszym zakresem.
 3. Prowadzenie wymaganej dokumentacji dla postępowania z zakresu zamówień publicznych.
 4. Wykonywanie funkcji administratora danych w ramach eksploatowanej bazy informatycznej i współpracy z administratorem systemu.
 5. Opisywanie faktur pod względem merytorycznym.
 6. Realizowanie zadań wynikających z ustaw o ochronie środowiska i ochronie przyrody, w szczególności:
 1. wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów dla zarządców dróg, firm, instytucji i innych podmiotów,
 2. uzgadnianie projektów decyzji na usunięcie drzew rosnących zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,
 3. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew i krzewów,
 4. podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska naturalnego,
 5. opracowywanie informacji o ilości gazów i płynów wprowadzanych do środowiska,
 6. naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 7. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 1. Prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięć  inwestycyjnych, w tym:
 1. opracowywanie postanowień w przedmiocie sporządzania raportu o oddziaływania na środowisko,
 2. przeprowadzanie procedury i opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
 1. Opiniowanie spraw z zakresu uznania lasów za ochronne.
 2. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne, w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących obszarów chronionego krajobrazu, obszarów  Natura 2000,  pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych i użytków ekologicznych.
 4. Opiniowanie projektów prac geologicznych.
 5. Prowadzenie ewidencji informacji opracowywanych przez placówki oświatowe o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.
 6. Wykonywanie zadań w zakresie gospodarowania wodami, ochrony wód i ich  zasobów.
 7. Prowadzenie wykazu podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska.
 8. Opracowywanie informacji w zakresie wprowadzania wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej.
 9. Prowadzenie publicznie dostępnych danych o dokumentacji zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 10. Współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami, przygotowanie dokumentacji do uzyskania uzgodnień i zezwoleń.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata
  za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie
  z Krajowego Rejestru Karnego).
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  o następującej treści:
"Wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosna Odrzańskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, s. 1)".
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-05-23 16:30:00
b. Sposób:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w urnie podawczej przed Biurem Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub drogą pocztową do dnia 23 maja 2022 r. do godziny 16:30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”.
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 533) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim pod nr tel.:
Kadry – 68 4109710,
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - 68 4109 760.
 
 
BURMISTRZ
Marek Cebula

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Korman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-12 11:31:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Korman
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-12 11:37:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Korman
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-06 19:00:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
295 raz(y)