ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Protokoły 2012

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XXI/2012 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 28 grudnia 2012r.

Informacja ogłoszona dnia 2013-04-11 14:46:39 przez Tomasz Dziubczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji rozpoczęła się  o godz. 12.00.
Obrady otworzył  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Galoński:
- powitał radnych, sołtysów, Pana Wójta, Panią Skarbnik.
- stwierdził prawomocność obrad – na 15 radnych obecnych 14,  wobec czego Rada może obradować   i podejmować uchwały.
Do porządku obrad zmian nie wniesiono.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
2.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
3. Wyrażenie zgody na przekazanie w formie darowizny działki 934/1 położonej w obrębie Krzeszyce – podjęcie uchwały.
4. Podjęcie uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie „Celowego Związku Gmin CZG-12”.
6. Zmiana uchwały Budżetowej 2012r. – podjęcie uchwały.
7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Krzeszyce w 2013r. – podjęcie uchwały.
8.  Przyjęcie do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
Gminy Krzeszyce w 2013r. – podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Krzeszyce na 2013r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
12. Ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami
      komunalnymi - podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
14. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
15. Interpelacje, wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie 14 głosami za.
Ad 2.
Pan Wójt poinformował, że jest to działka nr 833/19 Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, która została wyznaczona pod drogę dojazdową do 8 naszych i 3 ZWRSP działek budowlanych przy ul. Sulęcińskiej w Krzeszycach i stanowi  5/6 części tej drogi,  w 1/6 części, to nasza działka.
Radni nie wnieśli uwag. 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXI/124/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 3.
Pani Waraksa  poinformowała, że to jest działka o powierzchni 1m2  pod częścią mieszkalną budynku PKP w Krzeszycach.  PKP chce teraz sprzedać lokatorom te mieszkania i nie mogą, bo budynek stoi na naszej działce  1m2. Chcieli, żeby to im sprzedać, bo im byłoby wygodniej zapłacić 30 zł za ten 1m2, ale my musielibyśmy zapłacić za ogłoszenie w gazecie o sprzedaży - 77 zł.
I dlatego Pan Wójt tak proponuje. Koszty przepisu notarialnego poniesie PKP.
Radni nie wnieśli uwag. 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXI/125/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działki 934/1 położonej w obrębie Krzeszyce,  którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 4.
Pan Wójt – poinformował, że jest to konsekwencja uchwały, którą Rada podjęła przy tworzeniu Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach i ustanowieniu taryf dla odbiorców na wodę i ścieki, gdzie Rada zdecydowała, że dla mieszkańców dopłacamy 0,50zł/m3 za wodę i 1,50zł/m3 za ścieki.      W tamtej uchwale można to było zrobić tylko do 31.12.2012r. i w związku z tym proponujemy, aby tę dopłatę utrzymać jeszcze przez 2013r.
Radni nie wnieśli uwag. 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXI/126/2012 w sprawie dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,  którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 5.
Pan Wójt – przypomniał, że wszystkie Rady Gmin należące do CZG-12 przyjmowały uchwałę o zmianie w statucie CZG-12, ponieważ dwie gminy Łagów i Bledzew, należące już kilka lat do Związku nie były ujęte w statucie. Nadzór wychwycił jeszcze jeden błąd i w związku z tym dzisiaj ta uchwała ponownie wchodzi pod obrady poszczególnych gmin. A potem zostanie to uchwalone przez CZG-12.
Radni nie wnieśli uwag. 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXI/127/2012 w sprawie przyjęcia zmiany w statucie „Celowego Związku Gmin CZG-12”,   którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 6.
Pani Skarbnik – poinformowała, że zmiany dotyczą dochodów związanych z otrzymaniem dotacji z Programu PROW przeznaczonych na spłatę pożyczki w BGK zaciągniętej na realizację inwestycji. Pozostałe zwiększenia wynikają ze wzrostu subwencji ogólnej.
W ramach wydatków dokonano zwiększenia planu na obsługę długu oraz korekty budżetu w ramach przesunięć między działami.
Radni nie wnieśli uwag. 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXI/128/2012 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej 2012r., którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 7.
Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 07.12.2012r.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXI/129/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krzeszyce w 2013r., którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 8.

Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 07.12.2012r.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXI/130/2012 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie  Gminy Krzeszyce w 2013r., którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 9
Pani Skarbnik – poinformowała,  że otrzymaliśmy pozytywną opinię RIO w sprawie Budżetu na 2013r. lecz niestety negatywną opinię o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024, w związku z tym, że w roku 2014, 2015 nie osiągniemy tego wskaźnika w stosunku do planu na III kwartał 2012r. Po przeanalizowaniu jeszcze raz WPF i budżetu zdecydowaliśmy się na wyższą spłatę długu, żeby móc zmniejszyć jego obciążenie w kolejnych latach postanowiliśmy zmienić WPF, zwiększyć naszą spłatę w 2013r. i wykupić wcześniej obligacje, by móc zrestrukturyzować te długi. Niestety w związku z tym przekroczyliśmy tzw. dopuszczalny próg spłaty w ciągu roku, który obowiązuje w wysokości 15%, a w tej chwili mamy 18%.
Wszystkie uwagi RIO zostały w uchwałach, zarówno WPF jak i w budżecie uwzględnione. Jeśli chodzi o samą istotę zarówno wydatki jak i dochody nie zmieniły się. Zmieniła się jedynie spłata tego długu o 500tys. zł i ta spłata zostanie dokonana z kolejnego kredytu, który będzie rozłożony bardziej w czasie, by móc osiągnąć nowy wskaźnik, który wynika z przepisów.
Radni nie wnieśli uwag.
Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały  w sprawie WPF na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 07.12.2012r.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXI/131/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024, którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
W tym punkcie obrad Pan Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady – obecnych 14 radnych.
Ad  10.
Radni nie wnieśli uwag.
Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały  w sprawie Budżetu na 2013r. na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 07.12.2012r.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXI/132/2012 w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy Krzeszyce na 2013r., którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 11.
Pan Wójt omówił trzy kolejne uchwały /pkt. 11, 12, 13/:
- przypomniał, że 10 grudnia br. wycofał te trzy uchwały, dotyczące nowej ustawy o gospodarce odpadami, ponieważ nie byliśmy przygotowani do wybory metody, ustalenia wysokości opłaty, ustalenia terminu, częstotliwości…. . Dwie następne uchwały /pkt. 12 i 13/, są jak gdyby konsekwencją tej, która jest pierwsza, czyli wyboru metody i ustalenia wysokości opłaty. Od tego czasu zmieniło się na tyle, że proponujemy Radzie, aby te trzy uchwały przyjąć, ponieważ mimo, że Senat przyjął pewne poprawki i ma być przyjęta tzw. „szybka ścieżka” uchwalania tej ustawy przez Sejm, to jednak, kiedy to nastąpi nie wiemy. W tych poprawkach jest, że Rady Gmin są obowiązane w terminie 13 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do podjęcia takich uchwał. Jeśli dzisiaj podejmiemy, to będziemy mogli później, po ewentualnej nowelizacji ustawy przez sejm, zmienić te uchwały - dokonać wyboru metody  mieszanej i zmienić stawki.
- Pan Wójt wniósł autopoprawkę do projektu uchwały o wysokości opłaty: za odpady zbierane selektywnie 7,00zł miesięcznie od osoby /było proponowane 11,00zł/; za odpady zbierane w sposób nieselektywny pozostaje 15,00zł.
- Proponowane stawki będą obowiązywały od 01.07.2013r. i uiszczane przez mieszkańców raz na m-c w terminie do 15 każdego m-ca. Wyliczenie należnej opłaty będzie następowało na podstawie złożonej deklaracji.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXI/133/2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się od głosu.
Ad 12.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXI/134/2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi,
którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 13.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXI/135/2012 w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 14.
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym,
tj. od 10.12.2012r. do 28.12.2012r.:
11.12.2012r. – udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Województwa Lubuskiego w Kargowej, gdzie omówiono m.in. sprawy ustawy „śmieciowej”,
12.12.2012r. – spotkanie z dyrektorem  LZMiUW p. Pawłem Rembarzem i Kierownikiem Rejonu Panią Jadwigą Kwiatkowską w sprawie podziękowania za współpracę w 2012r. i ewentualnych zadań na 2013r.
13.12.2012r. – spotkanie w PROW Zielona Góra z p. Kościukiewiczem nt ewentualnej szansy odzyskania podatku VAT z inwestycji realizowanej przy pomocy programu PROW.
15.12.2012r. – udział w spotkaniu opłatkowym z zespołem „Rudniczanki” i mieszkańcami Rudnicy.
21.12.2012r. – podpisanie aktów notarialnych na:
                        1/ sprzedaż mieszkania w GOZ Krzeszyce,
                          2/ przejęcie majątku PKP /nasypy i inne nieruchomości/ o wartości ok. 350 tys. zł.
Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości.
Ad 15.
Nie zgłoszono interpelacji, wniosków ani zapytań.
Ad 16.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie i owocną dyskusję i dokonał zamknięcia obrad sesji Rady Gminy. - /około godz. 14.00/.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:
……………………………….
/Maria Parchimowicz
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-11 14:46:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-11 14:46:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-11 12:46:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony