ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Protokoły 2012

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XIII/2012 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 19 stycznia 2012r.

Informacja ogłoszona dnia 2012-09-05 09:28:23 przez Tomasz Dziubczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji rozpoczęła się o godz. 13.00.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Galoński:
- powitał radnych, sołtysów,  Pana Wójta, Panią Skarbnik, pracowników Urzędu Gminy oraz gości zaproszonych Pana Sławomira Borzyszkowskiego z-cę Nadleśniczego  Nadleśnictwa Lubniewice i Pana Józefa Deję  Leśniczego Karkoszowa.
- stwierdził prawomocność obrad – na ustawową liczbę 15 radnych, obecnych 13 /radny Pan Zwierzyński usprawiedliwił swoją nieobecność/.           
- następnie zwrócił się o ewentualne uwagi do porządku obrad.
Pan Wójt – wniósł o wprowadzenie dodatkowego pkt-u, jako 5, o którym mówił na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji w dniu 18 stycznia 2012r., o treści:
„Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze”
oraz poinformował, że zaproszeni zostali przedstawiciele Nadleśnictwa Lubniewice, ponieważ jest dużo skarg odnośnie wywozu drewna z lasu i sprawę tę omówimy zaraz po punkcie 1.
Dodatkowy punkt, zaproponowany przez Pana Wójta, radni wprowadzili do porządku obrad przyjęli jednogłośnie 13 głosami za.
Porządek obrad po zmianie radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami za i przedstawiał się następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
2. Określenie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu  przez Gminę Krzeszyce – podjęcie uchwały.
3. Zmiana uchwały budżetowej 2012r. – podjęcie uchwały.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
6. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto bez uwag jednogłośnie 13 głosami za.
Pan Wójt przypomniał, że nawiedziła nas we wrześniu wichura i zniszczyła dużo drzewostanu. Ostatnio nasiliły się skargi odnośnie wywozu drewna z lasu z wykorzystaniem dróg gminnych. I rozpoczęły się skargi ustne i pisemne. – Tu Pan Wójt przedstawił dwa pisma: w pierwszym część mieszkańców Muszkowa zwraca się o naprawę drogi gminnej /do cmentarza/, której nawierzchnię zniszczyły opady deszczu i samochody ciężarowe wywożące drewno z lasu. W drugim piśmie mieszkańcy piszą, że po postawieniu przez gminę znaków ograniczenia ruchu do  3,5 tony samochody nadał jeździły i zarwał się przepust.
Przedstawiciele Nadleśnictwa dokonali wyjaśnień.
Pan Borzyszkowski – w ciągu paru godzin wichury, która była we wrześniu ponad 30 tys. m3 drzew zostało wywróconych. Największe szkody zostały poniesione na terenie Leśnictwa Karkoszów, Krzeszyce, Rudna i częściowo Kołczyn. Cały sprzęt poszedł na to, aby ratować to drewno, bo jeśli poleży, to przestanie mieć wartość użytkową. Dlatego potrzebna była ta wielka komasacja sprzętu, ludzi. Nikt się nie spodziewał, że będzie tak ciepła zima, a trzeba było jakoś wjechać i wyjechać z lasu. My sobie zdajemy sprawę z tego, że poruszanie się po tych drogach powoduje ich zniszczenie. Po wywiezieniu tego drewna Nadleśnictwo zobowiązuje się do tego, żeby przywrócić stan poprzedni. Przyjdzie wiosna, obsuszy się teren puścimy równiarkę z wałem, przywrócimy profil. Prosimy o zrozumienie, bo to drewno musi jakoś wyjechać. Nikt nie przeładowuje w tej chwili samochodów, co jest dopilnowane przez Inspekcję Drogową.
- Odnośnie przepustu – zostanie naprawiony, gwarantuję, że wymienimy zarwany krąg i nasypiemy pokrycie.
- Będziemy tez rozmawiać z Panem Wójtem odnośnie wykonania przyczółków.
- Ponadto Nadleśniczy zwrócił się z prośbą, aby Gmina nie nadużywała przywileju stawiania znaków, ponieważ doprowadzi to do paraliżu gospodarki leśnej. – My się zobowiązujemy do tego, że jeżeli droga gminna ulegnie zniszczeniu, to my w ramach naszych prac remontowych zawsze możemy tę drogę wyprofilować,   w okresie kiedy jest to możliwe. I nie ma co pisać pism, możemy to załatwić w ramach współpracy. Współpraca z Panem Wójtem jest dobra i uważam, że taki klimat powinien być utrzymany.
Pan Wójt – jest prośba, przede wszystkim sołtysów, aby ci przewoźnicy, jeśli jest możliwość,  korzystali z dróg leśnych, bo niestety bardzo często sobie skracają te drogi. Jeśli zaś planowany jest wyrąb, to zgłosić do nas i ustalić wyjazd z tego zrębu.
Pan Deja – teraz tak się złożyło, że tych samochodów jeździło dużo, ale zwykle jeden, dwa samochody w tygodniu wyjeżdżają koło transformatora.
-  ponadto odniósł się do pisma, które przedstawił Pan Wójt – ludzie byli nie doinformowani, podpisali się za naprawieniem drogi, nikt nie wiedział, że chodziło też o ustawienie znaku, nie czytali pisma.
Pan Przewodniczący podziękował za wyjaśnienia i goście opuścili obrady.
Ad 2.
Pan Wójt – poinformował, że uchwała dotyczy sposobu rozdzielania pieniędzy, które w naszym budżecie zostały uchwalone - jest to kwota 80 tys. zł. Według tej uchwały, po ogłoszeniu konkursu przez Wójta, kluby sportowe będą składały oferty i po ocenie przez komisję zostanie przydzielona kwota.
Radny Pan Smolarek – jakie czynniki będą wpływały na wysokość kwoty?
Pan Wójt – zależeć to będzie od komisji, a przede wszystkim w jakiej klasie klub występuje.

Wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Radna Pani Suszek-Kluszczyk zgłosiła wniosek formalny, aby przewodniczący nie odczytywał podstawy prawnej.
Radni przyjęli wniosek.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XIII/74/2012 w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu  przez Gminę Krzeszyce, którą przyjęto jednogłośnie
                                     13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.

Ad 3.
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XIII/75/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r.,  którą przyjęto jednogłośnie
                                     13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 4.
Pani Skarbnik – poinformowała, że jest to pożyczka, która była planowana w budżecie. Jest to pożyczka na bardzo korzystnych warunkach, którą możemy wziąć tylko na udział tzw. unijny na realizację naszego zadania - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XIII/76/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskie,  którą przyjęto jednogłośnie
                                     13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 5.
Pan Wójt – poinformował, że pierwsza część naszej pożyczki bardzo nisko oprocentowanej pochodzi z Banku Gospodarstwa Krajowego, ale jest to tylko wyprzedzające finansowanie na udział unijny. Natomiast na udział własny  musimy szukać pieniędzy innych i najczęściej szukamy pieniędzy z banków komercyjnych w formie kredytów lub w formie obligacji. Stworzyła się taka sytuacja, że możemy otrzymać pożyczkę z WFOŚiGW, która znowu jest bardzo korzystna dla samorządów, bo oprocentowana w wysokości 2%. Jest  tylko jeszcze jedna przeszkoda, która nie pozwala w 100% powiedzieć, że możemy ją otrzymać. Dotyczy tego, że zadanie w Karkoszowie, które realizowaliśmy i które jest odebrane z zastrzeżeniem doprowadzenia stanu drogi do poprzedniego jest zakończone. WFOŚiGW w swoich zadaniach przyznawania pożyczek ma zapisane, że nie można udzielić pożyczki jeżeli zadanie jest zakończone. Stąd moje starania, żeby w tych zasadach ujęto taką możliwość, że jeżeli zadanie nie jest rozliczone /które my mamy do końca 30.04.2012r. rozliczyć/, to można dofinansować. I to będzie rozpatrywane 27.01.2012r. Tak, że możemy jeszcze tę uchwałę unieważnić.
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie Komisje na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XIII/77/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,  którą przyjęto jednogłośnie
                                     13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 6.
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym, tj. od 29.12.2011r. do 19.01.2012r.:
04.01.2012r. – spotkanie z Prezesem WFOŚiGW w Zielonej Górze p. Makarską na temat ewentualnej pożyczki na pokrycie udziału własnego w kontrakcie PROW.
05.01.2012r. – rezygnacja z funkcji Kierownika ZUK nowo wybranej kandydatki i powierzenie funkcji p. Gondkowi na okres do rozstrzygnięcia nowego konkursu.
08.01.2012r. – udział w Jubileuszowym XX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano ponad 5 tys. zł
10.01.2012r. – spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie z Dyrektorem Departamentu PROW -  p. Wieczorkiewicz-Dudek, na temat  rozliczenia projektu budowy boiska w Rudnicy.
11.01.2012r. – spotkanie z Nadleśnictwem Lubniewice i Ośno na temat naprawy dróg gminnych zniszczonych przez samochody ciężarowe wywożące drewno z lasów /Muszkowo/.
16.01.2012r. – podpisanie w Zielonej Górze umowy z Marszałkiem na projekt w ramach „Odnowy Wsi” modernizacji świetlicy w Krzemowie. /Wniosek na budowę centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Krzeszycach nie przeszedł oceny formalnej./
17.01.2012r. -  narada podsumowująca 2011r. w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie z udziałem Z-cy Komendanta Wojewódzkiego i Z-cy Komendanta Powiatowego w Sulęcinie p. Rynkiewiczem,
- rozstrzygnięcie konkursu na księgowego ZUK. Nie wybrano żadnego z kandydatów. Komisja nisko oceniła jedynego kandydata, który był wezwany na rozmowę kwalifikacyjną. Powierzenie funkcji nastąpi w drodze przesunięcia pracownika z jednego zakładu budżetowego do drugiego. - Trwają rozmowy.
19.01.2012r. – spotkanie z Prezesem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, p. Danutą Jezierską nt. sprawy, która toczy się przed sądem z powództwa Tensor-a, partnera Konsorcjum – wykonawcy w Karkoszowie.
Ponadto Pan Wójt  przedstawił:
1/ informację o dofinasowaniu usuwania azbestu /na wniosek/,
2/ apel w sprawie likwidacji Sądu Rejonowego w Sulęcinie – jeśli będzie wydział zamiejscowy, to księgi wieczyste zostają.
Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości.
Pan Soliński – w sprawie usuwania azbestu przekazał, że w br. jest możliwość dofinansowania do 100% kosztów /zdjęcie, transport do zakładu utylizacji i tam składowanie/ – na razie jest 85% dofinansowania. Z tej możliwości mogą skorzystać tylko osoby fizyczne. Składanie wniosków do 31.01.2012r. w Urzędzie Gminy.
Pan Przewodniczący – złożył wniosek, aby Komisja Rolnictwa przeprowadziła wizję lokalną na mostkach przepustowych w Muszkowie, po których jeżdżą samochody ciężarowe wywożące drewno z lasu i wydała opinię w jakim są stanie.
Ad 7. 
Sołtys Pan Szpitalny – wniósł, że na drodze Krępiny-Marianki zrobiły się trzy wyrwy i zwraca się z prośbą, aby zabezpieczyć kiedy przestanie padać.
Pan Przewodniczący – poinformował, że Ministerstwa Rolnictwa przesłało skargę Pana Leśniewskiego. Zdecydowano, że opinia w sprawie skargi zostanie wydana na posiedzeniach wszystkich komisji.
Radny Pan Peczkajtis – wniósł, że do podatników od środków transportu przychodzi plik papierów listem poleconym, wzywających podatnika pod groźbą do odpowiedzialności karno-skarbowej jak nie wypełni deklaracji; rozumiem, że deklarację należy wypełnić jak podatnik kupi środek transportu, ale po co, co roku ta deklaracja.
Pani Skarbnik – takie są przepisy i procedury. Poza tym wiele ludzi zapomina.
Radny Pan Peczkajtis – złożył wniosek, aby nadać nazwę ulicy, przy której jest kompleks działek budowlanych /za kapliczką przy ul. Słonecznej/,
- przy działkach zostały ścięte drzewa i są pniaki - czy będą dalsze prace, aby był dojazd.
Radny Pan Gruza – przypomniał o wjeździe do przedszkola – przed płytą są głębokie dziury.
Radny Pan Peczkajtis – zwrócił się z prośbą, aby uprzątnąć stragany w centrum, gdzie było nasze targowisko.
Sołtys Pan Woszczyński – zwrócił się z prośbą, aby przywrócić do stanu używalności drogę w Muszkowie.
Pan Wójt – ze względu na warunki pogodowe termin odtworzenia tej drogi jest do 31.03.2012r. będzie też zależało od wyroku sądowego z firmą Tensor. W międzyczasie zleciliśmy Panu Woińskiemu, aby wycenił koszt, gdybyśmy sami chcieli zabezpieczyć najgorsze miejsca. Jest to kwota minimum 6 tys. zł.
- sprawa wyrw na drodze Krępiny –Marianki była już zlecona i wybrana firma, sprawdzimy dlaczego nie zrobione.
Radny Pan Smolarek – zaapelował, że jest możliwość przekazania 1% podatku na klub sportowy
Radna Pani Olszewska – jest też możliwość przekazania tego podatku na OSP Kołczyn – jesteśmy na 18 stronie internetowej pożytku publicznego.
Radny Pan Peczkajtis – wniósł uwagi:
- śledząc te sprawozdania od roku  nie słyszałem, aby Wójt spotkał się z Posłanką Panią Sławiak i taka moja prośba, aby się spotkać,
- rozważyć, aby część strefy przeznaczonej na działki zasadzić zielenią, a jeśli nie znajdziemy inwestorów na strefę, to ten teren przeznaczyć pod zabudowę domków jednorodzinnych; również po p. Kaziowym. Jeśli nie stać nas na uzbrojenie spisać umowę z deweloperem.
Sołtys Pani Andruszko – zgłosiła, że w Krasnołęgu są dziury na drodze jak kończy się asfalt.
Pan Peczkajtis – wniósł uwagę: - pamiętamy jak Pani Bożena Sławiak i były Starosta walczyli o ten sąd i dzięki ich zabiegom ten sąd powstał, a teraz doszły mnie trochę niepokojące informacje, że p. Sławiak nie będzie interweniować w obronie tego sądu, bo niesprawiedliwie osądził Pana Starostę.
Pan Przewodniczący  - wniósł propozycję odnośnie sprzedaży działek, aby uczulić kupujących, że na wsi w pobliżu działki może być obora, chlewnia itp.
Radna Pani Suszek-Kluszczyk – poinformowała, że teraz był nabór do programu operacyjnego „Ryby”. Mija termin jutro, wiem że składany jest wniosek na Rudną. Byłam tam zorientować się jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o środki gminne. Jest tam zaliczkowane w 100 %, 85% dofinansowania. W związku, z tym gminy się umawiały między sobą, że będzie pula środków podzielona równo miedzy gminy i prosiłabym aby Pan Wójt spotkał się z pozostałymi Wójtami, aby ustalili jakąś dyscyplinę, która spowoduje to, że gmina Krzeszyce będzie miała zachowaną swoją pulę do wykorzystania 300 tys. bardzo łatwych pieniędzy.
Pan Wójt – było takie spotkanie w Bogdańcu, gdzie zdyscyplinowaliśmy sami siebie do tego właśnie, żeby nie zabierać sobie tych środków.
Pani Suszek-Kluszczyk – ale Ośno już działa po swojemu.
Pan Wójt – Ośno nie wykorzystało jakichś środków innych plus jeszcze wytworzyła się tam rezerwa i może z tej puli wzięli.
Pani Suszek-Kluszczyk – jeżeli gmina Sulęcin złożyła projekt na 600tys.zł na swoją promenadę i ich projekt  jest pod znakiem zapytania, to te pieniądze przepadną. Jeżeli gmina Sulęcin drugi raz złoży wniosek, to już nie ze swojej puli będzie korzystała tylko z puli gminy  Krzeszyce czy innej. Jeżeli nas nie stać na złożenie w tym roku większych projektów, to może za rok za dwa będzie taka szansa.
Pan Wójt – robimy to, aby zarezerwować, ale niektóre gminy tego nie przestrzegają. Na razie ustaliliśmy to i ten nabór ma być ogłoszony w terminie około marca br.
- Odnośnie spraw poruszonych przez Pana Peczkajtisa: -  na początku działalności p. poseł Sławiak próbowałem takiego porozumienia, aby Pani Poseł pomagała mi w załatwianiu spraw związanych z Funduszem Norweskim i później zostałem zostawiony sam sobie. Dlatego zrezygnowałem z tej współpracy i teraz pomógł mi Poseł Pan Sługocki z Zielonej Góry. Co nie znaczy, że jak Pani Bożena będzie miała takie możliwości, a ja będę wiedział, to na pewno skorzystam.
- Natomiast w sprawie przeznaczenia części strefy na zabudowę jednorodzinną, w tej chwili to jest niemożliwe ze względu na to, że na strefę jest plan miejscowy. W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że ANR po kolejnej kontroli czyni starania, aby nam zabrać grunty przed strefą, albo żebyśmy te grunty wykupili, ponieważ my w Studium wpisaliśmy, że strefa jest pod przemysł i usługi, bo tak zdecydowaliśmy.
- Czy można tereny po p. Kaziowym do dewelopera, to sprawdzimy.
- Dofinansowanie klubów sportowych, o czym mówił Pan Smolarek, to możemy wywiesić na naszej stronie internetowej.
Więcej uwag i pytań nie wniesiono.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie i dyskusję i dokonał zamknięcia obrad XIII sesji Rady Gminy Krzeszyce.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
……………………………..
/Maria Parchimowicz/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-05 09:27:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-05 09:28:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-05 07:28:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony