ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Protokoły 2012

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XIV/2012 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 22 marca 2012r.

Informacja ogłoszona dnia 2012-09-05 09:41:04 przez Tomasz Dziubczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji rozpoczęła się o godz. 12.00.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Galoński:
-   powitał radnych, sołtysów,  Pana Wójta, Panią Skarbnik, pracowników Urzędu Gminy,
-   stwierdził prawomocność  obrad – na ustawową liczbę 15 radnych, obecnych 12 radnych,     
-   następnie zwrócił się o ewentualne uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie 12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu i przedstawiał się on następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
2. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011r.
3. Uchylenie uchwały Nr XIII/77/2012 z 19 stycznia 2012r. Rady Gminy Krzeszyce w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Zielonej Górze – podjęcie uchwały.
4. Zmiana uchwały budżetowej 2012r. – podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji gminy Krzeszyce oraz określenia zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszyce.
7. Zajęcie stanowiska dotyczącego projektu likwidacji Sądu Rejonowego w Sulęcinie – podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie skargi Pana Józefa Leśniewskiego – podjęcie uchwały.
9. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Krzeszyce.
10. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje, wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie nie wnosząc uwag.
W tym punkcie obrad Pan Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady – obecnych 12 radnych.
Ad 2.
Pan Wójt przypomniał, że sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2011r. przedstawiła Pani Dyrektor GZEAS-u na posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 20 marca br.
W tym punkcie obrad przybyli radni Pan Jacek Kucharczyk, Pan Marian Smolarek i Pan Eugeniusz Zwierzyński – obecnych 15 radnych.
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli sprawozdanie.
Ad 3.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.
Komisje wydały pozytywną opinię.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący  odczytał uchwałę nr XIV/78/2012  uchylającą uchwałę nr XIII/77/2012 z 19.01.2012r., którą przyjęto jednogłośnie
                          15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 4.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.
Komisje wydały pozytywną opinię.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący  odczytał uchwałę nr XIV/79/2012  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r., którą  przyjęto
                           jednogłośnie 15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 5.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.
Komisje wydały pozytywną opinię.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XIV/80/2012 w sprawie emisji obligacji gminy Krzeszyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, którą  przyjęto jednogłośnie  15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.

Ad 6.
Pan Tokarczuk przypomniał w skrócie informacje, które już przedstawiał na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji:
- obowiązkiem gminy jest , aby corocznie do 31 marca  zatwierdzać „Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. Nakłada na nas ten obowiązek ustawa. Projekt tej uchwały zaopiniowało pozytywnie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Gorzowie Wielkopolskim oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii.  Ten rok potraktujemy sondażowo, a na przyszły rok będziemy musieli szczegółowo dopracować.
Pan Tokarczuk odczytał projekt uchwały.
Radny Pan Peczkajtis – wniósł uwagę, że uchwalamy nieraz uchwały, a za tym  nie idą jakieś pieniądze. Chciałby, aby na ten rok chociaż symboliczna  kwota była, np. na edukację młodzieży w szkole 2-3 tys. zł.
- ponadto wniósł, aby potrącone, zabite przez pojazdy zwierzęta były uprzątane przez służby gminne, a nie leżały przez kilka dni.
Radny Pan Zwierzyński – generalnie takie ustawy powinny być tworzone przed konstrukcją budżetu i wtedy wiadomo, że można jakieś pieniądze zarezerwować.
Pan Tokarczuk – to jest dopiero program, który musi być zatwierdzony. W ślad za tym pójdą środki finansowe przy następnych uchwałach budżetowych.
Radny Pan Peczkajtis – ale mówiłeś, że w ciągu roku miałeś takie przypadki, że trzeba było zaopiekować się , trzeba było szukać schroniska.
Pani Skarbnik – no i pokrywaliśmy takie koszty.
Radna Pani Suszek-Kluszczyk – czy z ustawy wynika wprost, kto może kontrolować realizację tego programu. Bo jeśli zagłosujemy, to  wszyscy będziemy musieli zgłosić swoje pieski do rejestru. I czy gmina jest przygotowana, żeby zrealizować ten rejestr?
Pan Tokarczuk – w projekcie jest zapisane, że „gmina prowadzić będzie…”. Mówiłem już Państwu, że aby zachować termin musimy zatwierdzić taki program   i on będzie co roku modyfikowany. Program tylko określa, co będzie robione. Kontrolować nas mogą te instytucje, które opiniowały nam projekt uchwały, a  szczególnie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
Pani Skarbnik – ale wszyscy mamy świadomość, że to jest nowość i gminy muszą się przygotować. Dlatego spełnia się wymóg formalny zatwierdzając program.
Radna Pani Suszek-Kluszczyk – w §3 określa się dofinansowanie kastracji psów i jeżeli jutro wpłynie wniosek do urzędu gminy o dofinansowanie, to czy gmina jest na to przygotowana?
Pan Tokarczuk – jest zapisane, że w szczególnie  uzasadnionych przypadkach będzie dofinansowanie.
Radny Pan Smolarek – na pewno nie unikniemy realizacji tego programu i to już w przyszłym roku i trzeba się będzie do tego przygotować i w tym roku trzeba by było taką akcję informacyjną przeprowadzić. Też trzeba się przygotować na to, aby gmina miała na to środki. Najprostszym rozwiązaniem  byłoby wprowadzenie znowu podatku od posiadania psów w przyszłym roku.
Radny Pan  Peczkajtis – zaproponował, aby z dotacji na Spółki Wodne wziąć 5 tys. zł.
Pani Skarbnik – jeżeli taka będzie wola, to wszystko można, chyba że  pojawią się dodatkowe źródła dochodów, bo na ten moment nie ma.
Pan Tokarczuk – szczególnie uzasadniony przypadek będzie wtedy, ,jeśli np. znajdujemy psa bezpańskiego, a ktoś będzie chciał zaadoptować go i zwróci się o sterylizację.
Radna Pani Suszek-Kluszczyk – uważam, że jeżeli ustawa nie nakłada obowiązku sterylizacji, nie musimy takiego obowiązku na siebie brać.
Pan Tokarczuk -  to jest program ogólny i traktujmy go sondażowo. Tylko w szczególnych przypadkach będziemy dofinansowywać, np. jeżeli ktoś przyjmie zwierzaka bezdomnego i zechce wysterylizować i wtedy nam  zejdzie problem  kosztów umieszczenia w schronisku.
Radni  po dyskusji wprowadzili do projektu uchwały  poprawkę, aby w  §3 pkt 1 zamiast dofinansowanie sterylizacji  w wysokości „50%” wpisać „do 50%”
Radny Pan Zwierzyński – uważam, że rzeczywiście w tym roku tylko społeczeństwo należy zorientować jaka jest sytuacja według ustawodawcy, np. przy okazji zebrania wiejskiego i taka akcja informacyjna nie musi wiązać się z kosztami.
Więcej uwag nie wniesiono.
Pani Władysława Olszewska Przewodnicząca Komisji Budżetowej, w imieniu wszystkich komisja przekazała opinię wypracowaną na wspólnym posiedzeniu
- opinia jest dyskusyjna, bo te środki powinny być przeznaczone na opiekę nad dziećmi, ale jeśli tak musi być i takie są wymogi, to opinia jest pozytywna.
Przed głosowaniem nad uchwała radni przyjęli jednogłośnie wypracowaną powyżej poprawkę do §3 pkt 1.

Pan Przewodniczący  odczytał uchwałę nr XIV/81/2012 w sprawie  wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzeszyce, którą  z poprawką w §3, przyjęto
jednogłośnie  15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 7.
Pan Wójt – poinformował, że Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić reorganizację Sądów Rejonowych i Sąd Rejonowyw Sulęcinie ma stać się tylko ośrodkiem zamiejscowym Słubic lub Międzyrzecza. My na spotkaniu ze Starostą zdecydowaliśmy, że wyślemy do Ministra Sprawiedliwości prośbę, aby tej reorganizacji w powiecie sulęcińskim nie przeprowadzał. W dalszym ciągu „walka” trwa. Apel taki napisali wszyscy Wójtowie i Burmistrzowie. Mimo wszystko Sąd Rejonowy w Sulęcinie podlega tej reorganizacji. Starosta zwrócił się z prośbą, aby Rada  zajęła stanowisko w tej sprawie. Stąd popierając  starania powiatu, przedstawiamy dzisiaj taki projekt uchwały.
Komisje wydały pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący  odczytał uchwałę nr XIV/82/2012  w sprawie  zajęcia stanowiska dotyczącego projektu  likwidacji Sądu Rejonowego w Sulęcinie, którą  przyjęto
jednogłośnie  15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 8
Pan Przewodnicząc y przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Komisje uznały skargę za bezzasadną.
Radny Pan Smolarek – wniósł uwagi: - warto byłoby dowiedzieć się czy Gmina Deszczno podjęła jakieś działania w kierunku budowy drogi – np. zamiany działek, ponadto w uzasadnieniu nie ma czy gmina Krzeszyce akceptuje takie rozwiązanie,
- poza tym nie zgadzam się z tym, że powiat sulęciński nie akceptuje, bo wielokrotnie były spotkania na ten temat i powiat sulęciński akceptuje.
Pani Skarbnik – akceptował za Starostę Kubiaka, nie wiadomo czy teraz będzie, jeszcze decyzji nie ma.
Radny Pan Zwierzyński – uważam, że jeśli tyle lat ten temat się drąży, to powinno się znaleźć jakieś rozwiązanie, aby to połączenie było wykonane.
Radna Pani Olszewska – ale w 2007r. była jakaś koncepcja i zostały poniesione koszty.
Pan Przewodniczący – przypomniał, że w poprzedniej kadencji było różne koncepcje: po nasypie kolejowym, do Kiełpina i przez las i nie było sprzeciwu Rady tamtej kadencji.
Radny Pan Smolarek – wniósł o dopisanie w uzasadnieniu, że koncepcja jest akceptowana przez „władze gminy Krzeszyce i Gminy Deszczno”, zamiast tylko „władze Gminy Deszczno” .
Radni  przyjęli propozycje Pana Smolarka o dopisanie.
Pan Wójt – poinformował, że spotkał się z Wójtem Deszczno p. Wójcickim i na ten temat rozmawiali. Nie jest to takie proste. Na razie wpłynęło pismo i Pan Wójcicki  przygotowuje się do rozmów z Nadleśnictwem w sprawie zamiany działek. I dopiero jak będą zamienione działki będzie mógł wystąpić do nas z jakąś propozycją.
Więcej uwag nie wniesiono.
Pan Przewodniczący  odczytał uchwałę nr XIV/83/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Józefa Leśniewskiego, którą przyjęto jednogłośnie 15 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 9.
Pan Przewodniczący przedstawił plan pracy Rady Gminy na 2012r.
Radni przyjęli jednogłośnie przedstawiony plan Pracy Rady Gminy.
Następnie Przewodniczący wszystkich Komisji Rady Gminy przedstawili plany pracy :
- plan pracy Komisji Planowania Budżetu i Inwestycji radni przyjęli jednogłośnie,
- plan pracy Komisji Gospodarki  Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  radni przyjęli jednogłośnie,
- plan pracy Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Rekreacji, Zdrowia i Spraw Socjalnych 
  radni przyjęli jednogłośnie,
- plan pracy Komisji Rewizyjnej radni przyjęli jednogłośnie.
Ad 10.
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym, tj. od 19.01.2012r. do 22.03.2012r.
31.01.2012r. – spotkanie z dyrektorem departamentu PROW – p. Giemzą na temat rozliczenia kontraktu „Budowa boiska w Rudnicy” w ramach Odnowy Wsi.
02.02.2012, 16.02.2012r., 28.02.2012r. – sprawy sądowe z powództwa „Tensora” przeciw Gminie o zapłatę. Pozew odrzucono.
08.02.2012r. – spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie programu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego. Od 01.01.2012r. weszła nowa ustawa o Gospodarce odpadami, która zmienia całkowicie zasady gospodarowania odpadami.
10.02.2012r.- wizyta delegacji Altlandsberga z Burmistrzem A.  Jaeschke oraz byłym Burmistrzem M. Andruleitem. Ustalono kalendarz imprez wspólnych w 2012r., a przede wszystkim  obchody 10-lecia współpracy;
- u nas  26.08.2012r.
- w Altlandsbergu   01.09.2012r. i 02.10.2012r.
14.02.2012r. – spotkanie z właścicielami Kopalni Żwiru  „Stężyca”, którzy w Rudnicy chcą uruchomić kopalnię żwiru na gruntach p. Zaparta oraz na naszej działce.
01.03. 2012r. - 06.03.2012r. – odbyły się spotkania z Wicestarostą p. Dąbrosiem i Kierownikiem Dróg  p. Gryzem w sprawie wytyczenia dróg do wywozu żwiru.
02.03.2012r. –odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Rolnictwa, którego głównym celem było zlustrowanie większości dróg wymagających  remontów oraz przepustów na ciekach podstawowych i szczegółowych.
05.03.2012r. – spotkanie w Warszawie z Wiceministrem Tadeuszem  Nalewajkiem w sprawie pomocy w rozliczeniu boiska w Rudnicy.
12.03,.2012r. -  spotkanie z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL p. J. Fedak w sprawie pomocy w rozliczeniu boiska w Rudnicy.
15.03.2012r. – Zgromadzenie Członków Aglomeracji Gorzowskiej, na którym wytyczono dalsze etapy działalności.
17.03.2012r. – posiedzenie Wójtów i Burmistrzów gmin będącymi członkami  LGD. Możemy skorzystać z kwoty 162 tys. zł dofinansowania, którą planujemy wykorzystać na zakończenie remontu sali w remizie.
20.03.2012r. – spotkanie z wykonawcami Kontraktu w Brzozowej i Karkoszowie w sprawie odtworzenia drogi.
21.03.2012r. – udział w Walnym Zgromadzeniu Pro Europa Viadrina w Strzelcach Krajeńskich.
Ponadto Pan Wójt przypomniał o selektywnej zbiórce odpadów w sołectwach.
- przekazał sołtysom, że mogą dobrać worki na śmieci  od Pana Tokarczuka.
W związku z licznymi uwagami  zebranych w sprawie segregowania śmieci Pan Przewodniczący zaproponował, aby na następną sesję zaprosić Pana Pietruckiego do udzielenia wyjaśnień.
Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości.
Ad 11.
Radny Pan  Peczkajtis – poruszył sprawę wymiany śrub przy „nawiertkach”  w przyłączach. Wykonawca użył zwykłych śrub zamiast kwasoodpornych. Prowadzi to do szybszego zużycia /do trzech lat/. Należałoby wymienić szczególnie w miejscowościach, gdzie jest wysoki stan wód,
- po drugie zwraca się z prośbą, aby wykonać szczegółową mapę sieci kanałów i węzłów hydrotechnicznych z zaznaczeniem śluz, zastawek ,
- ponadto zwrócił się z prośbą , aby Gmina wspólnie z Rejonowym  Zarządem  Melioracji znaleźli pracownika do opieki nad śluzami, bo ten rok znowu zapowiada się suchy.
- 50 tys. zł przeznaczyliśmy do kanałów szczegółowych i mam zapytanie, czy odbyły się w sołectwach spotkania z rolnikami w zakresie odbudowy kanałów szczegółowych?
Radny Pan Smolarek -  przekazał informację, ze nasz zakład Drewno jest w likwidacji i jeśli pracownicy Drewna będą zainteresowani, to radny podejmie się prowadzić  rozmowy z właścicielem firmy w Skwierzynie, która potrzebuje pracowników. Ta firma organizuje dowozy do pracy, więc jeśli byłaby odpowiednia ilość chętnych, to zorganizowany zostanie dowóz. Już wstępnie radny  rozmawiał i zainteresowanie jest. Jest to głównie dla kobiet,        ale mężczyzn też tam zatrudniają.
Sołtys Pan Pizuński – wniósł, że jeszcze we wrześniu zgłaszał do Pana Solińskiego o konieczności wycięcia drzewa na skrzyżowaniu, gdzie jest gniazdo bocianie i można ściąć, ale gniazdo trzeba przenieść.
- ponadto poinformował, że trzeba ogrodzić cmentarz.
Pan Nazwalski – jeśli chodzi o gniazdo, to trzeba było wystąpić do konserwatora przyrody o opinię i wystąpiliśmy.
Radny Pan Smoliński – zwrócił się z pytaniem czy są jakieś informacje nt. przebudowy mostu na ul. Skwierzyńskiej? Czy są jakieś terminy?
Pan Wójt  - w sprawie mostu  poinformował, że jak był remontowany mostek na Rogach, to dyrekcja z Zielonej Góry przyjechała do nas i mają w planach remont tego mostu. Powiedzieli, że pieniądze na to są i musimy je wykorzystać.  My mówimy, że trzeba to wykorzystać tak, aby zrealizować postulaty mieszkańców o konieczności budowy kładki lub szerszego chodnika  po drugiej stronie mostu. I to będzie. Wykonanie miało być początkowo w 2011r., teraz mówią, że będzie to na jesieni 2012r. i przeciągnie się na wiosnę 2013r. Zwróciliśmy bardzo uwagę na wydzielenie miejsca przejścia dla dzieci i ma być wydzielone żółtymi barierkami. Ale na razie nie jest to takie pewne, że będą robić.
Sołtys Pan Szpitalny – zwrócił  się z pytaniem, czy będzie równiarka na drogę w Mariankach? Nie wiem czy to z p. Gryzem rozmawiać, czy to Pan z Powiatem porozmawia?
- rozmawialiśmy z p. Dąbrosiem i tam miało być też uzupełnione.
Pan Wójt poinformował, że zgłosi i dokonał dalszych wyjaśnień:
   - rozważymy z p. Gondkiem wymianę śrub, ale ograniczone są wydatki i musimy patrzeć    co jest ważniejsze; najważniejsza w tej chwili jest wymiana wodomierzy, którą zaniedbał WZUW, czyli poprzedni użytkownik,
- jeśli chodzi o pracownika na kanały, to postaramy się p. Rudego zatrudnić z Biura Pracy, który w tamtym  roku też to robił,
- w sołectwach  nie było jeszcze spotkań z rolnikami nt. odbudowy kanałów, ponieważ na razie montujemy terminarz programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej” . Taki program można realizować, ale na kanałach podstawowych. Prowadzimy rozmowy z Powiatowym Urzędem Pracy i z Urzędem Marszałkowskim, a przede wszystkim ze Starostwem. My chcemy zrobić na kanałach szczegółowych.
Radny Pan Zwierzyński – zgłosił, że na drodze powiatowej do Studzionki jest bardzo duże zakrzaczenie.
Pan Wójt – zgłosimy do Powiatu.
Pan Peczkajtis – zgłosił, aby nawieźć masy na uskoki w Krępinach.
Pan Wójt – przekazał, że zaległości wobec  Powiatu  za drogę w Rudnicy, spłaciliśmy 350 tys. zł, 50 tys. zł pozostało nam do 31 marca br. Pisaliśmy wniosek do Starosty o umorzenie tej kwoty, żebyśmy mogli przeznaczyć ją na drogę Malta-Dzierżązna. Powiat nam odpowiedział, że nie ma prawnej możliwości umorzenia tej kwoty, ale jednocześnie zarząd powiatu wyraził zgodę zainwestowania tej kwoty po zapłacie przez gminę na zadanie powiatowe drogowe na terenie gminy Krzeszyce i dołożą kwotę dwu-trzykrotną. Będzie to na drogę Malta-Dzierżązna.
Pan Przewodniczący – przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia.
Radny Pan Peczkajtis – każdy otrzymał zawiadomienia o podatku, ale czy to tak szczegółowo będzie powielane co roku? Bo moim zdaniem, to szkoda papieru.
Pan Nazwalski – według mnie będzie.
Więcej pytań i uwag nie wniesiono.
Ad 12.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie i owocną dyskusję i dokonał zamknięcia obrad sesji. Obrady zakończono około godz. 15.00.
Protokołowała:
………………………………..
/Maria Parchimowicz/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-05 09:40:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-05 09:41:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-05 07:41:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony