ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Protokoły 2012

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XV/2012 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 14 maja 2012r.

Informacja ogłoszona dnia 2012-09-05 09:53:24 przez Tomasz Dziubczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

XV zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji rozpoczęła się o godz. 12.00.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Galoński:
- powitał radnych, sołtysów, Pana Wójta, Panią Skarbnik, pana Pawła Bogackiego - radcę prawnego, pracowników Urzędu Gminy,
- stwierdził prawomocność obrad – na ustawową liczbę 15 radnych, obecnych 12 radnych w chwili rozpoczęcia obrad,
- następnie zwrócił się o ewentualne uwagi do porządku obrad.
Pan Wójt – wniósł o wprowadzenie nowego punktu jako pkt 8, o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu pożyteczności publicznej – „Moje boisko – Orlik 2012” w Krzeszycach.”, ponieważ były postulaty społeczeństwa, aby „Orlik” był ogólnie dostępny również w soboty i niedziele, z wyłączeniem tylko najważniejszych świąt. Na komisjach został już projekt regulaminu omówiony, a wcześniej przygotowany przez grupę, której przewodzi wiceprzewodniczący Pan Małaczyński. Zostało to też uzgodnione z Panią Dyrektor ZSS w Krzeszycach.
Propozycję Pana Wójta przyjęto jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Porządek obrad po zmianie przyjęto jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
i przedstawiał się on następująco:
1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2011r. podporządkowanych i nadzorowanych przez Radę Gminy Krzeszyce.
3. Zmiana uchwały budżetowej 2012r. – podjęcie uchwały
4. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 – podjęcie uchwały.
5. Zmiana uchwały Nr XXX/142/09 z dnia 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzeszyce na lata 2009-2015 – podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania w Krzeszycach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu pożyteczności publicznej – „Moje boisko – Orlik 2012” w Krzeszycach.
9. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.
Do protokołu z poprzedniej sesji uwag nie wniesiono i przyjęto go jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 2.
W tym punkcie przybył radny Pan Marian Smolarek – obecnych 13 radnych.
Pan Wójt –  przypomniał, że wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych  sprawozdania złożyli i byli obecni na piątkowym posiedzeniu wszystkich komisji, na którym sprawozdania zostały przeanalizowane.
Radni nie wnieśli uwag.
Wiceprzewodniczący, Pan Małaczyński – poinformował, że połączone komisje jednogłośnie przyjęły wszystkie sprawozdania.
Radni przyjęli wszystkie  sprawozdania jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 3.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały i poinformowała, że zmiana uchwały budżetowej 2012r. wynika z potrzeby zwiększenia wydatków, w związku z tą sytuacją jaką mieliśmy w ubiegłym roku. Mamy takie zobowiązania, których nie zdołaliśmy unieść w tym budżecie na ten rok. Stąd, biorąc pod uwagę analizowanie budżetu w I kwartale, zaplanowaliśmy te wydatki, bowiem w dochodach takie możliwości zostały zauważone.
W tym punkcie obrad radny Pan Smoliński Waldemar opuścił chwilowo salę narad – pozostało 12 radnych.
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XV/84/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r., którą przyjęto jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 4.
Pani Skarbnik – uchwała wynika z tego, że zwiększyliśmy nakłady inwestycyjne o 10 tys. zł na zadanie: modernizacja remizy w Krzeszycach /zał. nr 2 Przedsięwzięcia/. W załączniku nr 1 zaktualizowany został plan dotyczący roku 2012.
W tym punkcie obrad wrócił na salę radny Pan Smoliński – obecnych 13 radnych.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XV/85/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020, którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 5.
Pan Wójt – poinformował, że jest tylko jedna podstawowa zmiana w §1, czyli, że do sprzedaży przeznacza się lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy z wyłączeniem budynku szkoły przy ulicy Skwierzyńskiej 4 w Krzeszycach – jest to mieszkanie w którym mieszka pan Woźny. Mieszkania tego nie da się oddzielić od szkoły, jeśli chodzi o media.
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Pan przewodniczący odczytał uchwałę nr XV/86/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/142/09 z dnia 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzeszyce na lata 2009-2015, którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 6.
Pan Wójt – poinformował, że projekt tej uchwały był przedstawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Na komisji wniesiono propozycje pewnych zmian i te propozycje zostały uwzględnione.
Pani Waraksa – omówiła naniesione po posiedzeniu wspólnym komisji zmiany w projekcie uchwały.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń.

Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XV/87/2012 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania, którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.

Ad 7.
Pan Wójt – przypomniał, że parę lat temu radni uchwalali plany miejscowe dla 5-ciu działek na terenie naszej gminy, w tym również dla działki nr 941/7 w centrum Krzeszyc /przy rondzie/; działka ta została sprzedana Panu Szymaniakowi, który wystąpił z propozycją, aby zmienić plan miejscowy w zakresie, w którym proponuje. Ponieważ I propozycja nie odpowiadała warunkom jakie stawiała Rada Gminy, Pan Szymaniak zwrócił się ponownie o rozpatrzenie wniosku.
Pan Wójt poinformował, że zmiana i koszt naniesienia tej zmiany jest po stronie zainteresowanego.
Prezes Spółki Pan Waraksa Waldemar przedstawił koncepcję spółki.
- poinformował, że chodzi przede wszystkim o zmianę zapisu dotyczącego parteru, o wydzielenie boksów. Teren będzie ładnie przygotowany. Poza tym zaplanowany jest tam hotel oraz bar.
Pan Wójt – dodał, że najbardziej zależało nam na zagospodarowaniu centrum Krzeszyc, ale zawsze mówiliśmy o tym, że część handlowa jest mniej ważna, dla nas jest ważna część hotelowa i część restauracyjna, a przynajmniej jakaś kawiarnia.
Pan Waraksa - do końca nie było jeszcze powiedziane – może to być restauracja albo dom weselny.
Pan Wójt – opracowanie takiego planu wiąże się z tym, że wszystkie komisje opiniują, ale również są konsultacje społeczne – jest plan wyłożony do wglądu i każdy może swoje uwagi wnieść.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Radny Pan Zwierzyński – wniósł uwagę: pierwszy raz trochę sceptycznie do tego podeszliśmy, ponieważ w tej koncepcji było to, że ma to być obiekt handlowy i to wszystko. I w zasadzie czegoś takiego, to byśmy nie chcieli. Teraz jak zostały te plany uszczegółowione, że ta góra będzie hotelowa, że wizualnie będzie ładnie wkomponowane, zdanie zmieniliśmy i wydaliśmy pozytywną opinię.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XV/88/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania w Krzeszycach, którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 8.
Pan Wójt – poinformował, że chcemy dostosować regulamin do potrzeb społeczeństwa gminy Krzeszyce. W tej chwili regulamin został tak przystosowany, aby udostępnić Orlik możliwie w najdłuższym okresie czasu. Co najmniej czterech wolontariuszy będzie za darmo opiekować się Orlikiem, poza animatorami.

Pan Małaczyński Wiesław – byłem jednym z pierwszych, którzy naciskali na zmianę regulaminu. Pierwszy regulamin przetestowano i dopiero w trakcie jego stosowania wyszło to i owo. Po prostu były koszty a nie dawały efektu. W tej chwili wdrażamy ten program z wolontariatem. 
Tym projektem nie generujemy dodatkowych kosztów dla gminy, a bardziej elastyczny czas korzystania powinien spowodować, że społeczeństwo będzie bardziej aktywnie uprawiać sport.
Postaramy się aby był dostępny telefon, którym posługiwać się będą wolontariusze, ewentualnie animatorzy i w każdej chwili będzie można będzie zarezerwować boisko.
Pan Wójt – po zatwierdzeniu uchwały i wejściu w życie po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, sołtysi otrzymają zawiadomienia o funkcjonowaniu nowego regulaminu. Telefon będzie również udostępniony. Ponadto Pan Wójt zwrócił uwagę, aby nie tylko korzystać ale również dbać o boisko.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Pan przewodniczący odczytał uchwałę nr XV/89/2012r. w sprawie Regulaminu korzystania z gminnego obiektu pożyteczności publicznej – „Moje boisko – Orlik 2012” w Krzeszycach, którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 9.
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym od 22.03.2012 do 14.05.2012r.:
29.03.2012r. – spotkanie z Prezesem UZP w Warszawie na temat naszego odwołania w sprawie odmowy wypłaty dofinansowania na boisko w Rudnicy.
03.04.2012r. – spotkanie z dyrektorem BGK p. Tycnerem na temat rozliczenia inwestycji w Karkoszowie – „Budowa sieci Wodno-kanalizacyjnej”.
11.04.2012r. spotkanie z Prezesem „Drewna” p. Bonczkowitzem i likwidatorem p. Wilmińskim na temat pomocy dla zakładu, aby utrzymać pracę dla mieszkańców gminy jak najdłużej.
13.04.2012r. spotkanie z p. B. Kurras w sprawie dalszych działań związanych z budową wiatraków w Muszkowie.
17.04.2012r. – spotkanie w Starostwie z PUP Sulęcin i przedsiębiorcami z Powiatu Sulęcińskiego /w tym z gminą Krzeszyce/ na temat wsparcia osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy. /”PROGRAM TRANSADAP”/.
18.04.2012r. – wyjazdowe posiedzenie w Krzeszycach Komisji Drogownictwa Rady Powiatu, na którym omówiono najważniejsze zadania na drogach powiatowych w Gminie Krzeszyce. Najważniejsze to:
- modernizacja drogi Dzierżązna-Malta,
- droga do Marianek,
- Piskorzno-Studzionka,
- ewentualna budowa zatoczki autobusowej w Kołczynie.
21.04.2012r. – udział w Wojewódzkim Zjeździe ZWOSP. Prezesem na kolejną kadencję został dh Edward Fedko.
22.04.2012r. – odbył się XXIX Bieg Śladami Wiosny” w Przemysławiu, zaliczony do Grand Prix Województwa Lubuskiego. Uczestniczyło bardzo dużo szkół, a w biegu głównym kobiet startowała rekordowa ilość – 14.
26.04.2012r. – uroczysta konferencja w Ośnie Lubuskim z okazji 15-lecia powstania CZG-12.
27.04.2012r. – odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki Wodnej w Krzeszycach. Ustalono stawkę 110 zł/ha obszaru konkurencyjnego dla „starych” członków. Natomiast dla nowych Zarząd Spółki ustali po rozpatrzeniu wniosku Gminnej Spółki Wodnej o dotację do Wojewody.
- W tej sprawie Pan Wójt spotkał się z dyrektorem Wydziału Nieruchomości p. Dłubkiem i jest duża szansa na większą dotację. Dopiero później będą ustalone zadania.
09.05.2012r. – udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek z udziałem Wicemarszałka M. Szykuły i wicewojewody lubuskiego J. Świrepo.
Medalem za zasługi dla województwa lubuskiego została odznaczona m.in. kierownik GBP Krzeszyce p. J. Solińska.
Ponadto Pan Wójt poinformował, że został ogłoszony przetarg na wykonanie parkietu w ZSS w Krzeszycach
oraz zaprosił w imieniu Dyrektorki ZE w Kołczynie na V Bieg Olimpijski, który odbędzie się 19.05.2012r. w Kołczynie.
Ad 10.
Pan Pizuński – zgłosił sprawy:
1/ ul. Polna w Kołczynie – położyć krawężnik, aby woda spływała do rowu,
2/ na tablicy ogłoszeń zakład pogrzebowy umieszcza ogłoszenia
3/ w sali w Kołczynie podłoga się zarwała.
Pan Sekretarz – wyjaśnił, że był tam z inspektorem nadzoru, „przewrócili” wszystkie dokumenty i wynika, że gwarancja już się skończyła; zostało przygotowane pismo – w piątek pan Gałązewski dostarczy Panu Wójtowi pismo i wyśle do firmy do wykonawcy. Może będą się poczuwać do naprawy.
Pan Szpitalny – 1/ prosił o naprawę drogi pomiędzy Mariankami a Krępinami,
2/ poruszył sprawę dwóch mostków – koło szkoły i koło pana Grabarka.
Pan Wójt – Komisja Rolnictwa objechała prawie wszystkie drogi - niestety nie mamy na wszystko pieniędzy. Natomiast o przepustach czy mostach mniej strategicznych, o czym mówił Pan Szpitalny, nie możemy w tej chwili, bo taki przepust to minimum 20 tys. zł
Pani Czuba – poruszyła sprawę drogi w Malcie – są wyrwy na drodze powiatowej.
Pan Wójt – pan Gryz odpowiada nam zawsze, że jest już po przetargu i robią w poszczególnych gminach sukcesywnie, a przeważnie nas na końcu ustawiają. Jeszcze raz będę rozmawiał ze Starostą.
Pani Miller – czy deklaracje przystąpienia do spółki wodnej można w gminie pobrać?
Pan Wójt – na razie trzeba czekać.
Pan Sekretarz – w tej sprawie trzeba rozmawiać z panem Moderem, on uzgodni szczegóły.
Więcej pytań nie wniesiono.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie i owocną dyskusję i dokonał zamknięcia obrad sesji Rady Gminy.
Na tym obrady zakończono. /godz. 13.40
Protokołowała:
…………………………
/Maria Parchimowicz/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-05 09:53:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-05 09:53:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-05 07:53:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
579 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony