ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Protokoły 2012

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XVI/2012 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 22 czerwca 2012r.

Informacja ogłoszona dnia 2012-09-05 10:05:02 przez Tomasz Dziubczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przed rozpoczęciem obrad Pani Danuta Malinowska Dyrektor ZE Kołczyn podziękowała za pomoc w organizacji Biegu Olimpijskiego w Kołczynie i wręczyła podziękowania.
XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji rozpoczęła się o godz. 12.00.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Galoński:
- powitał radnych, sołtysów, Pana Wójta, Panią Skarbnik, radcę prawnego - pana Pawła Bogackiego, pracowników Urzędu Gminy,
- stwierdził prawomocność obrad – na ustawową liczbę 15 radnych, obecnych 12 radnych w chwili rozpoczęcia obrad.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie bez uwag i przedstawiał się następująco:
1.    Sprawy regulaminowe:
         a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
         b/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Krzeszyce.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania  Budżetu Gminy Krzeszyce za 2011r.
4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Krzeszyce za 2011r.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krze-szyce z tytułu wykonania Budżetu Gminy za 2011r.
6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wyko-nania budżetu za 2011r. – podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce.
9. Zmiana uchwały budżetowej 2012r. – podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie skargi Pana Józefa Leśniewskiego – podjęcie uchwały.
11. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje, wnioski i zapytania.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie 12 głosami za, nie wnosząc uwag.
Ad 2.
Radna Pani Suszek-Kluszczyk wniosła o wyjaśnienie kwestii odpisów z opłat za przedszkole.

Pan Herman Dyrektor GZEAS-u – poinformowała: interpretacja sądów jest taka, że rodzic wnosi opłaty za świadczenia przedszkolne, więc jeśli dziecko nie korzysta z tych świadczeń, to nie można żądać opłaty. Nadzór zaskarża takie uchwały, z których wynika jasno, że rodzice są zmuszani do ponoszenia opłat w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XVI/90/2012 zmieniającej uchwałę w sprawie usta-lenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Krzeszyce, którą przyjęto jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 3.
Pan Wójt przedstawił wykonanie najważniejszych zadań inwestycyjnych. Sprawozdanie, któ-re radni otrzymali z materiałami na sesję było szczegółowo analizowane na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji w dniu 19.06.2012r.
Radni nie wnieśli uwag.
Ad 4.
Pani Skarbnik przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie sprawozdania z wykonania  Budżetu Gminy Krzeszyce za 2011r.
Uwag radni nie wnieśli.
Ad 5.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Beata Kochmańska odczytała wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzeszyce z tytułu wykonania Budżetu Gminy za 2011r.
Uwag radni nie wnieśli.
Ad 6.
Pani Skarbnik przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącego udzielenia absoluto-rium Wójtowi Gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
Ad 7.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XVI/91/2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-nia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r., którą przyjęto jednogłośnie
                               12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 8.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XVI/92/2012 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce, którą przyjęto jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Pan Przewodniczący złożył gratulacje Panu Wójtowi.
Pan Wójt podziękował radnym za udzielenie absolutorium.
Ad 9.
Pani Skarbnik poinformowała, że zmiana dotyczy paragrafu Straże Pożarne – dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Kołczyn w kwocie 2,5 tys. zł.
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XVI/93/2012 w sprawie zmiany uchwały budżeto-wej 2012r., którą przyjęto jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 10.
Na posiedzeniu wspólnym wszystkie komisje przeanalizowały skargę i wydały negatywną opinię do zarzutów.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący RG odczytał uchwałę nr XVI/94/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Józefa Leśniewskiego, uznającą skargę za bezzasadną, którą przyjęto jednogłośnie
12 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad11.
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym, tj. od dnia 14.05.2012r. do 22.06.2012r.:
19.05.2012r. – V Międzynarodowy Bieg Olimpijski w Kołczynie. Udział wzięło ok. 700 uczestników, w tym część radnych i sołtysów.
22.05.2012r. – Walne Zgromadzenie CZG-12 – udzielenie Zarządowi CZG-12 absolutorium,- spotkanie z posłem Ryszardem Kaliszem w Sulęcinie.
30.05.2012r. – otwarcie ofert na wykonanie podłogi w sali gimnastycznej w ZSS w Krzeszy-cach. Wygrała firma Hemet z Zielonej Góry za kwotę ok. 172 tys. zł brutto.
01.06.2012r. – festyn z okazji Dnia Dziecka w Studzionce.
02.06.2012r. – obchody Dnia Strażaka i 20-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie. Z tej okazji odznaczonych zostało 8 strażaków ochotników z naszej gminy, meda-lami „Wzorowy Strażak” i za „Zasługi dla pożarnictwa”.
04.06.2012r. – spotkanie z dyrektorem LZMiOW p. P. Rembarzem i kierownikiem Rejonu w Sulęcinie p. J. Kwiatkowską na temat prowadzenia ewentualnego nawodnienia na terenie gminy.
- spotkanie z przedsiębiorcą interesującym się zakupem terenu inwestycyjnego pod zakład produkujący tworzywo Lignolit
05.06.2012r. – spotkanie z p. Kurras – pełnomocnikiem firmy zajmującej się budową wiatra-ków. Poczyniono kolejne ustalenia. 06.07.2012r. odbędzie się kolejne spotkanie z udziałem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
06.06.2012r. - spotkanie z dzielnicowym rewiru Słońsk, sierżantem sztabowym Marcinem Warsińskim. Omówiono zasady współpracy.
- W tym punkcie Pan Wójt przedstawił pismo w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na rok 2012 z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzeszyce. Na komisjach stanowisko radnych było, aby Wójt podjął sam decyzję. Więc zdecydował, aby przekazać 2 tys. zł i podjąć uchwałę na następnej sesji.
12.06.2012r. – odbyła się I rozprawa sądowa z powództwa członka konsorcjum  p. Chwastka przeciwko gminie Krzeszyce i pozostałym członkom konsorcjum, o zapłatę.
14-15.06.2012r. – w Witnicy odbył się kolejny Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezyden-tów Województwa Lubuskiego.
Ponadto Pan Wójt poinformował:
- o zakończeniu inwestycji „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Krzeszyce” /Brzozowa, Karkoszów/,
- o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy na wykonanie podłogi w sali gimnastycznej ZSS – firma „Hemet” z Zielonej Góry na kwotę 172 000 zł.
Ad 12.
Radna Pani Olszewska – poruszyła po raz kolejny sprawę wycięcia dębu na cmentarzu w Kołczynie, który zagraża bezpieczeństwu.
Pan Sekretarz – jest problem - Pan Ożóg nie chce się podjąć; prosiliśmy PSP , ale teraz jest akcja protestacyjna. Liczymy, że po zakończeniu tej akcji strażacy przyjadą.
Radny Pan Peczkajtis – czy jako urząd wiecie, kto może wykonać operat wodno- prawny, bo Starostwo nie może wykonać ?
Pan Sekretarz – wyjaśnił, że może wykonać inna osoba, która posiada uprawnienia i potrafi to zrobić. Wiem, że wykonuje to Pani Krysia Sobiecka-Wójcik z Sulęcina i Pani Halina Nowak z Jenina.
Sołtys Pan Pizuński – wniósł, aby była otwarta biblioteka w czasie wakacji nie tylko godzinę oraz zwrócił się z pytaniem co z salą w Kołczynie? /2 lata już jest nieczynna/,
- ponadto poinformował, że 2 tygodnie temu zgłosił o wałęsającym się psie w Kołczynie i że brakuje wkładów do koszy w Kołczynie.
Pan Wójt – wyjaśnił, że Pan Tokarczuk ma więcej zgłoszeń o wałęsających się psach i należy przypominać.
Pan Sekretarz w sprawie sali w Kołczynie wyjaśnił: – wystąpiliśmy do firmy, która wykonywała podłogę. Zdawaliśmy sobie sprawę, że już minął okres gwarancji rękojmi. Liczyliśmy, że firma będzie poczuwać się do tego, ale otrzymaliśmy 2-3 dni temu odpowiedź, że skończyła się gwarancja i oni się nie poczuwają do naprawy. W związku z tym nie ma innego wyjścia – inspektor nadzoru jest i z własnych środków będziemy musieli wykonać.
Radna Pani Suszek-Kluszczyk – prosiła o wykoszenie działki przy kościele w Maszkowie.
Sołtys Pani Miller - poinformowała, że została wydana książka nt. całej historii sołectwa Brzozowa, Brzozówka. Taka książka jest przekazana do biblioteki do Kołczyna i jeśli ktoś będzie zainteresowany kupnem to w cenie 80 zł.
Pan Sekretarz  - kto rozprowadza tę książkę?
Radna Pani Olszewska – ja osobiście z Panem Franciszkiem Pikotą.
Radny Pan Małaczyński – poinformował o wejściu Krzeszyckiej Pogoni do IV ligi – 30.06.2012r. odbędzie się w Krzeszycach na Strefie Kibica podsumowanie całego okresu pracy Pogoni. Zwrócił się do radnych o wsparcie finansowe na nagrody dla najlepszych zawodników.
Pan Przewodniczący – zaprosił wszystkich zebranych do Muszkowa na festyn w dniu 07.07.2012r.
Pan Wójt – poinformował, że są zaplanowane obchody 10-lecia współpracy z gminą Altlandsberg: w Krzeszycach 26.08.2012r., w Altlandsbergu 01.09.2012r.
Więcej wniosków i pytań nie wniesiono.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie oraz owocną dyskusję i dokonał zamknięcia obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce. /ok. 14.30/.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
……………………………….
/Maria Parchimowicz/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-05 10:04:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-05 10:05:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-05 08:05:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony