ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-10-30 07:54:15 przez Krzysztof Filipowicz

Akapit nr - brak tytułu

Krzeszyce 30.10.2013r
                                              
Mł6220.03.07.13
 
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Krzeszyce , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 22  lipca 2013r wpłynął wniosek  Spółki Akcyjnej S.P.D.V Łódź, ul Zelwerowicza 3/1 w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  modernizacji lokalnej ekologicznej stacji paliw z zapleczem technologicznym, częścią gastronomiczną, toaletami oraz LPG wraz z placami i parkingami dla samochodów osobowych i TIR na działce nr 349/5 i 349/4 w Krzeszycach.
 
       Mając na uwadze, że  planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest  Wójt Gminy Krzeszyce, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:
-Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. właściwy do dokonania uzgodnienia warunków przedsięwzięcia.
-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie właściwy do wydania opinii.
 
 Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 31.10.2013r do 20.11.2013r w Urzędzie Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, pokój nr 23 w godz. od 800 do 1500, lub elektronicznie  na adres
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez  Wójta Gminy Krzeszyce przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art.35 przywołanej wyżej ustawy ooś- uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu tj. po dniu 20.11.2013r. pozostaną bez rozpatrzenia.
                                                         
                                                                                                       Wójt Gminy Krzeszyce
                                                                                                        /-/ Czesław Symeryak
« powrót do poprzedniej strony