ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy na 08.04.2020r. na godz. 15:30

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-04-01 12:17:29 przez Tomasz Dziubczyk

Akapit nr - brak tytułu

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) zwołuję zwyczajną XVII sesję Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji         
           
na dzień 8 kwietnia 2020r. na godz. 15.00
 
Miejsce obradsala narad Urzędu Gminy w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 16
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do    kategorii dróg gminnych.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Krzeszyce w 2020 rok.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 2020 r.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2020-2035.
 16.  Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i informacje.
 17.  Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący
                                                                          Rady Gminy Krzeszyce
 
                                                                             /-/Andrzej Żmijak
 
« powrót do poprzedniej strony