ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Krzeszyce , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18 marca 2013r wpłynął wniosek  Gospodarstwa Rolnego  Stanisława Galanta  Malta 34,  66-435 Krzeszyce  w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.”Budowa obory wolnostanowiskowej  dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid.gr.174, obręb Malta, gmina Krzeszyce, powiat sulęciński, województwo lubuskie”.
       Mając na uwadze, że  planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest  Wójt Gminy Krzeszyce, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:
-Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. właściwy do dokonania uzgodnienia warunków przedsięwzięcia.
-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie właściwy do wydania opinii.
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 22.05.2013r do 11.06.2013r w Urzędzie Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, pokój nr 23 w godz.  od 8:00  do 15:00, lub elektronicznie  na adres 
   Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez  Wójta Gminy Krzeszyce przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art.35 przywołanej wyżej ustawy ooś- uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu tj. po dniu 11.06.2013r. pozostaną bez rozpatrzenia.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Soliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Soliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-21 14:38:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-21 14:59:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-21 14:59:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2733 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach - dla działki ozn. nr ewid. 941/7

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 647z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) oraz uchwały z dnia 14 maja 2012 r. Rady Gminy Krzeszyce nr XV/88/2012 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach - dla działki  ozn. nr ewid. 941/7 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 marca 2013 r. do 27 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce w godzinach urzędowania.
Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest dostosowanie jego zapisów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych lokalnej społeczności.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  27 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce o godz. o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2013 r. na adres: Urzędu Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce (email: ). Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Wójt Gminy Krzeszyce.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Waraksa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Waraksa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-25 13:52:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-25 13:52:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-25 13:52:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr  142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi  zmianami) zwołuję XX  zwyczajną sesję Rady Gminy Krzeszyce VI  kadencji na dzień 10 grudnia 2012r. na godz. 12.00
Miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy  Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16.
PORZĄDEK OBRAD:
1.   Sprawy regulaminowe:
         a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
         b/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.   Przyjęcie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzeszyce w roku  szkolnym 2011/2012.
3.  Zmiana uchwały nr VII/21/07 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzeszyce zmienionej uchwałą nr XXXV/177/10 z dnia 31 marca 2010r. – podjęcie uchwały.
4.   Ustalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie Gminy Krzeszyce - podjęcie uchwały
5.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez  właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
7.   Ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podjęcie uchwały.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
9.  Uchwalenie  rocznego programu współpracy w  roku 2013 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – podjęcie uchwały.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału  Gminy Krzeszyce na stałe okręgi  wyborcze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.      
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku  rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów  i wysokości wynagradzania za inkaso.
14. Zmiana uchwały budżetowej 2012r. – podjęcie uchwały.
15. Przyznanie w 2012r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – podjęcie uchwały.
16. Uchylenie uchwały Nr XIX/102/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 – podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie skargi Pani Katarzyny Bienias Dyrektora Biura Poselskiego Macieja Mroczka – podjęcie uchwały.
18. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
19. Interpelacje, wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
                                                                                                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                                                                                                      Rady Gminy Krzeszyce
                                                                                                                                                                                             (-) Jan Galoński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-04 14:01:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-04 14:06:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-04 14:06:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 22 stycznia 2013r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzeszyce
z dnia 22 stycznia 2013r.

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity ze zmianami) Wójt Gminy Krzeszyce zawiadamia, że w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Zakładu Recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 7 lutego 2013 r. o godzinie 17:00 w sali wiejskiej w Muszkowie.
Z dokumentacją oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, w pokoju nr 19 w godzinach 8.00 do 15.30. Zgodnie z art. 95 § 1 kpa na rozprawie można zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Istnieje ponadto możliwość wypowiedzenia się co do wyników postępowania dowodowego.

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                                                                        (-) Czesław Symeryak

Miejsce podania do publicznej wiadomości:
1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy Krzeszyce
2. Biuletyn Informacji Publicznej
3. Tablica informacyjna w Muszkowie
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Czarnecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Czarnecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-24 10:20:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-24 10:21:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-24 10:21:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1977 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 19 lutego 2013r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                Krzeszyce 19.02.2013r. 
Znak: MŁ.6220.02.04.2013
 

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Krzeszyce działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 2 czerwca 2011r. przełożony przez: EKO-PARTNER PLUS Sp. z o .o. ul. Staszica 18, 66-300 Międzyrzecz wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Zakład Recyklingu Odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński.
Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Krzeszyce.
Organami biorącymi udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie właściwy do wydania opinii.
Wszyscy zainteresowani mają możliwość:
- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która znajduje się i jest dostępna do wglądu w siedzibie Urząd Gminy Krzeszyce przy ul. Skwierzyńskiej 16 pokój 19.
- składania uwag i wniosków w formie pisemnej – na adres: Urząd Gminy 66-435 Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, elektronicznej – na adres: oraz ustnej, do protokołu – w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce przy ul. Skwierzyńska 16 pokój 19.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od 19 lutego 2013r. do 7 marca 2013r.; uwagi w formie ustnej można składać w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy Krzeszyce.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzeszyce przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie informuję, iż – zgodnie z art. 35 przywołanej wyżej ustawy ooś – uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu tj. po dniu 6 marca 2013r. pozostaną bez rozpatrzenia.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Czarnecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Czarnecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-19 14:29:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-19 14:33:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-19 14:34:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji