ˆ

Protokoły z obrad Rady Gminy 2013

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XXVI/2013 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 05 lipca 2013r.

Informacja ogłoszona dnia 2013-11-27 12:42:16 przez Krzysztof Filipowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji rozpoczęła się o godz. 13.00.
Obrady otworzył  Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jan Galoński
- powitał radnych, sołtysów, Pana Wójta, Panią Skarbnik, radnego powiatu sulęcińskiego Pana Grzegorza Zawadzkiego.
- stwierdził prawomocność obrad – na 15 radnych obecnych 13,  wobec czego Rada może obradować i podejmować uchwały,
- poinformował, że około godz. 14.00 przyjadą przedstawiciele firmy, która wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych w gminie celem udzielenia wyjaśnień.
 
Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do porządku obrad.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Pan Wójt – zaproponował wprowadzenie w miejsce obecnego punktu 5 nowego punktu, o treści: „Przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - podjęcie uchwały.”, a obecny punkt 5 i pozostałe przesunąć według kolejności,
Zmianę porządku obrad, zaproponowaną przez Pana Wójta radni przyjęli jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu..
 
Porządek obrad po zmianie przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 i przedstawiał się następująco:
Sprawy regulaminowe:
             a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
             b/ przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.
Uchwalenie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – podjęcie uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Zmiana uchwały Budżetowej 2013r. – podjęcie uchwały.
Przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - podjęcie uchwały.
Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce i w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji – podjęcie uchwały.
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych – podjęcie uchwały.
Rozpatrzenie skargi Pana Józefa Leśniewskiego – podjęcie uchwały.
Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 2.
Pan Wójt – poinformował, że firma, która u nas obsługiwała przez półtora roku całą naszą sieć miała uchwalone taryfy do  31.07.2013r. Po upływie tego półtora roku, jako nowy zakład zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę przedstawia nowy wniosek, nową taryfę w zakresie wody i  ścieków, biorąc pod uwagę wszystkie koszty roczne, które zakład poniósł, aby cała sieć dobrze funkcjonowała. Stawki te przedstawione przez ZUK Krzeszyce są wysokie, ponieważ cena zaopatrzenia w wodę po obliczeniu według nowej taryfy wynosi 3,41zł, a cena ścieków 13,98zł. Podobnie było półtora roku temu i dlatego Rada Gminy wprowadziła  dopłaty dla odbiorców indywidualnych. Koszt wody i ścieków wynosił dotychczas 9,87zł. W międzyczasie wykonaliśmy inwestycje za 3,5mln zł, - budowa wodociągu w Brzozowej i wodociągu z kanalizacją sanitarną w Karkoszowie. Z tego również,  zgodnie z tym co w 2011r. wytknął nam Urząd Kontroli Skarbowej, ZUK musi płacić podatek od budowli ok. 70 tys. zł. Wobec tego koszty funkcjonowania zakładu zwiększają się. Stąd takie propozycje.
- Na komisjach Pan Wójt przedstawił warianty jakie są możliwe prawnie do przyjęcia  - radni wybrali wariant, który jest możliwy finansowo do przyjęcia przez nasz budżet, ponieważ jeślibyśmy mieli dopłacać do wody i do ścieków tyle, aby utrzymać dla mieszkańców stawki dotychczasowe, to dopłata wyniosłaby aż 350 tys. zł, na co naszego budżetu nie stać. W związku z tym proponujemy taki wariant, że do wody nie będziemy dopłacali nic, czyli stawka będzie 3,41 zł netto /brutto 3,68 zł/, natomiast do ścieków, tj. do 13,98 zł dopłacalibyśmy 5,23 zł, czyli brutto mieszkańcy płaciliby 9,45 zł. W sumie każdy z nas mając wodę i ścieki, płacił by 13,13 zł. Jest to podwyżka o 33%. W tym przypadku dopłata byłaby w wysokości 170 tys. zł.
Pytań radni nie wnieśli.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 03 lipca 2013r. większością głosów wydały pozytywną opinię.
Pan Soliński poinformował, że według ustawy, w przypadku jeśli Rada nie uchwali uchwały w ciągu 45 dni, to taryfy zaproponowane przez Wójta wchodzą w życie w terminie 70 dni od złożenia wniosku przez ZUK Krzeszyce, lecz bez dopłat Gminy.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVI/162/2013 w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, którą przyjęto
7 głosami za, 3 przeciw i 3 wstrzymującymi się od głosu.
 
Ad 3.
Pan Wójt – od 01 lipca tego roku weszła nowa ustawa o gospodarce odpadami.  Przetarg na odbiór odpadów komunalnych od 01 lipca w gminie wygrała firma LSP plus z Plewisk, woj. wielkopolskie, Oddział w Gliśnie. Po przeliczeniu  tych  kosztów oraz przeliczeniu faktycznie złożonych deklaracji, wychodzi na to, że będziemy musieli dopłacać  ok. 7 tys. zł miesięcznie. W związku z tym te ceny, które Rada uchwaliła, tj. 7 zł za segregowane  i 15 zł za zmieszane nie będą wystarczały na pokrycie kosztów. W związku z tym zaproponowaliśmy Radzie, aby do końca  tego roku obowiązywały obecne stawki, a od 01 stycznia 2014r. proponujemy te stawki podnieść. Po złożeniu deklaracji okazało się, że w gminie mieszka faktycznie ok. 1000 mniej osób, niż jest zameldowanych. Dlatego proponujemy, aby od 01.01.2014r. stawki te wynosiły odpowiednio 9zł  i 17zł.
Radny Pan Peczkajtis – dlaczego teraz mamy podnosić stawkę na wyższą, jeśli jeszcze te deklaracje prawdopodobnie nie zostały zweryfikowane. czy nie pozostawić czas i dowiedzieć się czy faktycznie tych ludzi nie ma?
- nie wiem, czy to prawda, ale nawet przy naszej szkole w Malcie /mieszkania socjalne/ prawdopodobnie 4 rodziny nie wypełniły deklaracji.
 
Radca Prawny Pan Paweł Bogacki – Pan radny oczywiście ma rację, że stan który dzisiaj mamy jest jeszcze nie do końca wyjaśniony. To wszystko w miarę upływu czasu będzie się weryfikowało. Nowe stawki będą obowiązywały od stycznia i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeszcze je zmienić uchwałą listopadową, albo nawet grudniową i mamy jeszcze te kilka miesięcy czasu.
Pan Przewodniczący – otrzymałem wiadomość, że stawka w  sąsiednich gminach: Słońsk, Sulęcin jest wyższa o 1zł i albo zostanie, albo będzie wyższa.
Pani  Buczkowska – poinformowała, że w stosunku do tych osób, które nie złożyły deklaracji będzie przeprowadzone postępowanie.
Radny Pan Ryszard Smoliński – z jakim wyprzedzeniem trzeba zgłosić zmiany?
Pani Buczkowska – w miesiącu poprzedzającym.
Pani Skarbnik – i od następnego miesiąca będzie opłata zmniejszona lub zwiększona.
Pan Tokarczuk – ustawa mówi, że wszystkie zmiany powinny być wykonywane w ciągu 14 dni od zaistnienia zmian.
Radny Pan Peczkajtis – dla mnie jest to nieporozumienie, bo wcześniej gminy miały ustalić ceny a następnie się odbywa przetarg. Z tymi zamówieniami publicznymi to coś się nasze Państwo nie wykazało.
Radny P:an Małaczyński – w tym temacie, to cały czas się wypowiadaliśmy od początku, że ustawa jest postawiona na głowie i mamy teraz skutki: - poleganie na wiarygodności właściciela posesji.
Radny Pan Buczkowski – zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego: -  jaka jest możliwość weryfikacji deklaracji?
Radca Prawny – nie ma prawnej możliwości, jeśli otrzymamy przesłanki, to przeprowadzone będą postępowania wyjaśniające.
W tym punkcie obrad przybył radny Pan Smolarek – obecnych 14 radnych.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 03 lipca 2013r. większością głosów wydały pozytywną opinię.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVI/163/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, którą przyjęto
7 głosami za, 1 przeciw i 6 wstrzymującymi się od głosu.
 
Ad 4.
Pani Skarbnik – poinformowała, że uchwała dotyczy wprowadzenia do budżetu wydatków w zakresie ochrony środowiska z tytułu usuwania azbestu na terenie gminy Krzeszyce w wysokości 28 900;
-  ponadto zaktualizowano załącznik do budżetu w zakresie udzielonych dotacji,
-  planu przychodów i kosztów w ZUK Krzeszyce tytułu zwiększenia przychodów
-  oraz rachunku dochodów jednostek oświatowych z tytułu zwiększenia dochodów.
 
Pytań radni nie wnieśli.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 03 lipca 2013r. wydały pozytywną opinię.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVI/164/2013 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej 2013r., którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 5.
 
Pan Wójt – projekt uchwały dotyczy przyjęcia dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 28 900 na usuwanie wyrobów zawierających azbest. – my najpierw musimy za realizację tego programu zapłacić, aby później dostać dotację .
Pytań radni nie wnieśli.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVI/165/2013 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 6.
 
Radny Pan Smoliński zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie – kandydatem do komisji rewizyjnej jest Pan Ryszard Buczkowski i jego córka jest pracownikiem Urzędu Gminy. Radny będąc w komisji będzie kontrolował swoją córkę; poza tym Pan Buczkowski jest Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej, która korzysta z dotacji gminnych, a komisja rewizyjna może równie kontrolować Spółkę Wodną
 
Radca Prawny – uważam, iż fakt,  że córka Pana radnego pracuje w gminie nie ma żadnego znaczenia, natomiast wymaga zbadania czy nie stoi na przeszkodzie fakt, że jest Przewodniczącym Spółki Wodnej.
 
Radny pan Buczkowski – jestem dopiero na drugiej sesji, a już jestem podejrzewany o stronniczość.
 
Radny Pan Smoliński – ja nikogo nie podejrzewam, tylko jak mam zagłosować, to chcę wiedzieć.
 
Pan Przewodniczący – zgłosił wniosek, aby ten punkt rozpatrzyć na następnej sesji, po zbadaniu faktu od strony prawnej.
 
Propozycję Pana Przewodniczącego przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce i w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji zostanie rozpatrzona na następnej sesji.
 
 
Ad 7.
 
Radca Prawny – poinformował, że projekt uchwały został przygotowany dlatego, że obecna uchwała  nie była dostatecznie precyzyjna, ponieważ nie zawierała zapisu dot. pobierania diet w przypadku uczestnictwa w kilku posiedzeniach w tym samym dniu.
- projekt uchwały zawiera zapis, że radnemu w danym dniu, będzie przysługiwać tylko jedna najwyższa dieta bez względu na liczbę posiedzeń. Wersja ta jest uzasadniona tym, że  dieta sama w sobie nie stanowi jak gdyby wynagrodzenia, lecz rekompensatę za utracony czas.
 
Pytań radni nie wnieśli.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 03 lipca 2013r. wydały pozytywną opinię.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVI/166/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych, którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 8.
 
Radca Prawny – poinformował, że Pan Leśniewski wniósł kolejną skargę z dnia 12 czerwca 2013r.. 30 czerwca br. skarżący zmarł. Skarga nie została rozpatrzona do dnia jego śmierci, dlatego dzisiaj podejmuje się uchwałę o pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia z uwagi na śmierć skarżącego.
 
Pytań radni nie wnieśli.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVI/167/2013 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce, którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 9.
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym, tj od 21.06.2013r. do 04.07.2013r.’
 
23.06.2013r. – udział w turnieju piłkarskim jednostek OSP z powiatu sulęcińskiego; drużyna OSP Krzeszyce zajęła 4 m.
- udział w festynie z okazji /przełożonego/ Dnia Dziecka w Krępinach.
 
25.06.2013r. – udział w Konferencji w Zielonej Górze w Urzędzie Marszałkowskim, której tematem były inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.
 
26.06.2013r. – spotkanie Wójtów i Burmistrzów  gmin należących do „Lokalnej Grupy działania”, „Na turystycznym szlaku” w Sulęcinie.
 
27.06.2013r. – udział w zakończeniu roku szkolnego klas VI w zespole Edukacyjnym w Kołczynie,
- spotkanie w Starostwie w Sulęcinie  z dyrektorem Departamentu RPO na temat środków przyznanych województwu lubuskiemu na lata 2014-2020 /800 mln zł/.
 
28.06.2013r. – udział w zakończeniu roku szkolnego w ZSS w Krzeszycach /SP + Gimnazjum/,
- podpisanie umowy z firmą „LS-Plus”, która wygrała przetarg na odbiór i wywóz odpadów komunalnych na 2 lata.
 
 
Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości.
 
Ad 10.
 
Sołtys Pan Szpitalny - czy nie można było z firmą podpisać umowę na pół roku, a po wyjaśnieniu brakujących deklaracji, zawrzeć dalszą umowę,
- ponadto wniósł, że w Gorzowie nie zostały zsypy zamknięte
 
Radca Prawny – poinformował, że w Gorzowie nie działa jeszcze system segregacji, jest do września odłożone.
 
Pan Wójt – nie można wszystkiego przewidzieć z wyprzedzeniem. Wobec tych osób, które nie złożyły oświadczenia, toczy się obecnie postępowanie. Jeśli okaże się, że mieszkańców jest więcej, to stawki możemy regulować i Rada może jeszcze w tym roku podejmować nową uchwałę, czyli przed wejściem w życie dzisiejszej. Ale może też być odwrotnie, tj. podwyżka,
- następnie Pan Wójt poprosił Pana Bobera, przedstawiciela firmy, która wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych, o przedstawienie informacji i wyjaśnień jak ten cały system ma działać, aby nie było nieporozumień.
 
Pan Tokarczuk – odniósł się do wypowiedzi Pana Szpitalnego: - nie może być coś takiego jak wyłonienie w drodze przetargu firmy obsługującej na pół roku, ponieważ taki system uniemożliwia w tak krótkim czasie sprawny odbiór; również procedura przetargowa trwa długo i wiąże się z dużymi nakładami pracy i na pewno żadna firma, na tak krótki okres, nie przystąpiłaby do realizacji ustawy  „śmieciowej”.
 
 
 
Pan Bober przedstawił informacje nt. działania firmy i dokonał wyjaśnień na zapytania radnych i sołtysów,
- dokładne informacje, co należy wrzucać do worków przy odbiorze segregowanym znajdują się na workach oraz na przekazanej mieszkańcom  ulotce,
- w razie wątpliwości należy dzwonić z zapytaniami pod  nr telefonu - /95/ 755  77 22  /czekać dłużej aż pracownik odbierze/.
 
Na zakończenie Pan Przewodniczący zaprosił zebranych do Muszkowa na Piknik „Muszkowskie Klimaty 2013” w dniu 06.07.2013r.
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie oraz owocną dyskusję i dokonał zamknięcia obrad sesji Rady.
 
Obrady zakończono ok. godz. 15.00.
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokołowała:
…………………………….
/Maria Parchimowicz/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-27 12:42:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-27 12:42:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-27 12:42:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
812 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony