ˆ

Sprawy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podział działki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wniosek o podział nieruchomości

I. Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)
 
II. W którym biurze można załatwić sprawę?
Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Krzeszyce  pok.  23
Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Gospodarki Nieruchomościami
parter, pok. 7
Telefon kontaktowy 95 757 31 61 do 164 wewn. 29
e-mail:  ;
III. Jakie dokumenty należy dostarczyć?
• Wniosek o podział nieruchomości
• Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
• Wypis i mapa ewidencji gruntów obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi
• Wypis z księgi wieczystej
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązująca w dniu składania wniosku
• Wstępny projekt podziału- 3 szt. za wyjątkiem podziałów wykonywanych w trybie art. 95
• Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
• Wykaz zmian gruntowych
• Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
• Mapę z projektem podziału
 
IV. Opłata:
Nie podlega
 
V. Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego- nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
VI. Dodatkowe informacje:
Rodzaj składanego wniosku i dołączanych wraz z nim dokumentów zależy od trybu dokonywania podziału. Podziały na podstawie art. 93 i 94 dokonywane są zgodnie z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy obowiązującą w dniu złożenia wniosku, w wypadku braku planu miejscowego z przepisami odrębnymi. Podziały nieruchomości na podstawie art. 95 dokonywane są niezależnie od ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy w następujących przypadkach:
1. zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
2. wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
3. wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa:
4. realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw;
5. realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
6. wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu drogi publicznej;
7. wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
8. wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
9. wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych
Postępowanie o podział nieruchomości odbywa się dwuetapowo (za wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95). Po wydaniu postanowienia wyrażającego opinię o zgodności proponowanego podziału i po wykonaniu przez geodetę map podziału, protokołu przyjęcia granic, wykazu zmian gruntowych, wykazu synchronizacyjnego wydaje się decyzję zatwierdzającą podział.
 
VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę?
Postępowanie o podział nieruchomości odbywa się dwuetapowo (za wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95). Po złożeniu kompletnego wniosku i wydaniu postanowienia wyrażającego opinię o zgodności proponowanego podziału wnioskodawca zleca uprawnionemu geodecie wykonanie mapy podziału. Po przyjęciu mapy podziału do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z protokołem przyjęcia granic, wykazem zmian gruntowych, wykazem synchronizacyjnym i dostarczeniu do tutejszego urzędu organ wydaje decyzję zatwierdzającą podział.
Do wniosku należy dołączyć mapę ewidencji gruntów, obejmującą teren, którego wniosek dotyczy. Mapa dostępna w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sulęcinie, ul. Lipowa 18.
Wypis z ewidencji gruntów dostępny jest w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru  Starostwa powiatowego w Sulęcinie , przy ul. Lipowej 18.
Wypis z księgi wieczystej dostępny w Sądzie Rejonowym w  Międzyrzeczu IX Zzamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie.
 
VIII. Tryb odwoławczy:
1. Na postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Krzeszyce, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
2. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Krzeszyce, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
 
Uwagi:
W przypadku braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
PODSTAWA PRAWNA
1. Art.90-99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. Nr 102, poz.651, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663)
3. Art. 35 §3, art.104, art.127 § 1i2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)
 
INFORMACJA
Treść art. 98 i 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
Art.98. ust. 1. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych.
2.Właściwy organ składa wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy, powiatu, woje-wództwa lub Skarbu Państwa do działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych. Podstawą wpisu tych praw do księgi wieczystej jest ostateczna decyzja zatwierdzająca podział.
3.Za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.
Art.98a. ust1.Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użyt-kownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30 % różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części składowych nieruchomości. Przepisy art. 144 ust. 2, art. 146 ust. 1a, art. 147 i art. 148 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
1a.Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić, jeżeli w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomości stało się prawomocne, obowiązywała uchwała rady gminy, o której mowa w ust. 1. Do ustalenia opłaty adiacenckiej przyjmuje się stawkę procentową obowiązującą w dniu, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale nieruchomości stało się prawomocne.
2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się przy podziale nieruchomości dokonywanym niezależnie od ustaleń planu miejscowego.
3.Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wydzielono działki gruntu pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych, do określenia wartości nieruchomości, zarówno według stanu przed podziałem jak i po podziale, powierzchnię nieruchomości pomniejsza się o powierzchnię działek gruntu wydzielonych pod te drogi lub pod ich poszerzenie.
4.W rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału. Przepis art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. Różnice między wartością działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału a należnością wynikającą z opłaty adiacenckiej pokrywane są w formie dopłat.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Waraksa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Waraksa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-11 09:58:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-11 10:03:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-11 10:03:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »