ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o uzyskaniu dofinansowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Mł 6232.04.16                                                                                                                                               Krzeszyce 07.11.2016r
 
                                  Informacja o uzyskaniu dofinansowania
 
 
            Gmina Krzeszyce informuje o uzyskaniu dofinansowania w wysokości 132 544.40zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na realizacje zadania pn: „Demontaż, załadunek i unieszkodliwienie odpadów azbestowych.” na terenie Gminy Krzeszyce w 2016 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Soliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Soliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-09 13:54:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-09 13:54:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-09 13:54:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Krzeszyce wycofuje ze względów proceduralnych z konsultacji projekt nr 1 z dnia 04.11.2016 r. stanowiący załącznik do projektu uchwały  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, a poddaje pod konsultacje projekt nr 2 z dnia 08.11.2016 r. stanowiący załącznik do ww. uchwały.
 
Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Wójt Gminy Krzeszyce ogłasza konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok." Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu. Opinie i uwagi należy przesłać pod adres: Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce lub drogą e-mailową do dnia 14.11.2016r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Buczkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Buczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-04 13:53:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-04 13:54:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-16 14:31:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1680 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Buczkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Buczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-28 07:54:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-28 07:56:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-28 07:56:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Buczkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Buczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-28 07:52:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-28 07:54:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-28 07:54:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2407 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców oraz promocja Gminy Krzeszyce poprzez sport w 2016r.”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Krzeszyce
 
Na podstawie art. 7 ust.1, pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 17 oraz art. 11 ust. 1 pkt. 2 (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890) oraz ust. 2 jak również art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239) 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:  „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci , młodzieży i mieszkańców oraz promocja Gminy Krzeszyce poprzez sport w 2016r.”
 
1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie  10.000 zł
 
2. W 2014r. udzielono dotacji z budżetu gminy na podobne zadanie w kwocie 5.000zł.
 
3. W 2015r. nie udzielono dotacji z budżetu gminy na podobne zadanie.
 
4. Zadania przewidziane do realizacji w ramach upowszechniania kultury fizycznej
i sportu:
1) Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach,
2) Organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży- w tym także branie udziału m.in. w zawodach sportowych, rozgrywkach i turniejach sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym,
3) Upowszechnianie zdrowego stylu życia młodego pokolenia oraz propagowanie stylu życia wolnego od uzależnień,
4) Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży,
5) Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania publicznego
6) Upowszechnianie sportu zorganizowanego w środowisku wiejskim.
 
5. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy 
o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 
5. Zasady przyznawania dotacji:
W otwartym konkursie ofert uczestniczyć mogą ubiegać osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje  
i stowarzyszenia, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
Realizacja zadania publicznego musi odbywać się zgodnie z celami zapisanymi w statucie organizacji , dotacja jest przyznawana na zasadzie powierzenia realizacji zadania publicznego. Przyznane środki winny zostać wykorzystane zgodnie z celem. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie kompletnej oferty oraz podanie w niej rzetelnych danych.
1) Podmiot ubiegający się o dotację powinien:
a) posiadać doświadczenie w organizacji podobnych działań,
b) dysponować odpowiednim zapleczem lokalowym do wykonania zadania,
c) posiadać przygotowaną, odpowiednią kadrę szkoleniową umożliwiającą realizację zadania.
2) Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu ubiegającego się o dotację.
3) Udzielenie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Krzeszyce,
a podmiotem ubiegającym się o dotację.
 
 
7. Termin i warunki realizacji zadań: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2016 rok.  
 
7. Termin składania ofert.
1) Ofertę należy złożyć zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r (Dz. U z 2011r. nr 6, poz. 25) (zamieszczony na www.krzeszyce.pl).
2) Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Zadania publiczne 2016”należy składać
w terminie do dnia 30.04.2016r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzeszycach ul. Skwierzyńska 16
3) Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24.04.2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U.2016.239).
4) Do oferty należy dołączyć:
a. aktualny odpis z KRS lub z rejestru Starostwa Powiatowego,
b. oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa
i jednostek samorządu terytorialnego.
 
8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
Wybór oferty nastąpi w terminie 7 dni od terminu składania ofert wg następujących kryteriów:
1) Oceny formalnej i merytorycznej oferty dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Krzeszyce.
2) Komisja rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a. merytoryczną zawartość oferty,
b. możliwość realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację,
c. ocenę kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł finansowania,
d. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne,
e. przebieg dotychczasowej współpracy z Gminą Krzeszyce oraz analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
f. zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statusowymi podmiotu.
3) Przepis ust. 8 pkt. 2 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.
4) Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia o czym składający ofertę zostaną powiadomieni.
 
9. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane
z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
 
W 2014 roku zrealizowano zadanie publiczne tego samego rodzaju na kwotę 3.500zł. Zadanie realizowane było przez Uczniowski Klub Sportowy „Żak” – 2.000,00zł oraz Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Postomia” Sulęcin- Kołczyn – 1.500,00 zł.
W 2015r. nie ogłoszono otwartego konkursu na realizację zadania publicznego.
 
10. Zastrzega się podział środków finansowych przewidzianych na powierzenie realizacji zadania w przypadku zgłoszenia równorzędnych ofert , pozytywnie ocenionych w toku formalnej i merytorycznej oceny.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Buczkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Buczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-01 09:49:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-01 09:51:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-18 08:10:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2584 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszyce dotyczące dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie
Wójta Gminy Krzeszyce
dotyczące dofinansowania
na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku

          Wójt Gminy Krzeszyce  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszyce w 2016 r. Dotacja na ten cel pozyskiwana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacja jest przeznaczona na usunięcie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na  terenie gminy bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady zawierające azbest. Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie firma wyłoniona przez  Urząd w drodze przetargu. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.
Zadanie będzie realizowane w ramach gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Krzeszyce na lata 2011-2032.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją planujący usunięcie azbestu w okresie do końca lipca 2016 r. winni złożyć wniosek o dotację na realizację tego zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2016r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy).
Niezbędne Załączniki do wniosku dla osób fizycznych:
a)     Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w przypadku współwłasności wykaz wszystkich współwłaścicieli (imię, nazwisko, adres) wraz z ich zgodą. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej  uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.
b)     Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu.
c)     Informacja o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 31).
Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de minimis (przedsiębiorcy, ale również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,
a) formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) lub
b)   formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń  o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. Urz. Nr 53, poz. 354, z późn. zm.).
c) oświadczenie o pomocy de minimis.
W przypadku wątpliwości Wójt Gminy Krzeszyce może zwrócić się do wnioskującego o złożenie uzupełnień do wniosku lub przedłożenia dodatkowych informacji.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje oraz niezbędne formularze można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce pok. nr.5 lub pod nr tel. 95 7573161 wew.26.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Soliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Soliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-07 10:48:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-07 11:19:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-07 11:19:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3088 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Wójt Gminy Krzeszyce ogłasza konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok." Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu. Opinie i uwagi należy przesłać pod adres: Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce do dnia 28.10.2015r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Szpulak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Szpulak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-20 12:54:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-20 12:54:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-04 15:28:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszyce o przyjęciu dokumentu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Karkoszowie - dla działki ozn. nr ewid. 23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Waraksa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Waraksa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-23 09:10:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-23 09:12:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-23 09:12:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dni wolne od pracy w Urzędzie Gminy Krzeszyce

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Nazwalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Nazwalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-02 10:18:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-02 10:19:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-02 11:16:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4144 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Pomoc publiczna

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Bach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Bach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-29 13:56:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-29 13:56:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-29 13:56:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji