ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Emisja Obligacji 2012

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji Gminy Krzeszyce

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji Gminy Krzeszyce
Na podstawie punktu 6 na wniosek zainteresowanych przedłuża się termin składania ofert do 18.04.2012r. do godz. 9:00
Krzeszyce 27.03.2012r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI
OBLIGACJI GMINY KRZESZYCE
                 W związku z podjęciem Uchwały nr XIV/80/2012 Rady Gminy Krzeszyce z 22.03.2012 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Krzeszyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Wójt Gminy Krzeszyce /zwany dalej Zamawiającym/ zaprasza do składania przez Banki ofert w celu wyboru podmiotu mającego pełnić funkcje Agenta Emisji Obligacji i Gwaranta objęcia emisji. Szczegółowe zasady związane ze zbywaniem, nabywaniem i wykupem obligacji zostały określone w ww. uchwale.
1.       Zgodnie z treścią ww. Uchwały obligacje na łączną kwotę 1 400 000,00 złotych zostaną wyemitowane w 2012 roku zamawiający zakłada podpisanie umowy z wybranym Oferentem w kwietniu 2012 oraz uruchomienie obligacji nie później niż do 15.05.2012r.
2.       Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem przez Bank funkcji Agenta emisji obligacji dla Gminy Krzeszyce łącznie z objęciem przez Bank funkcji gwaranta objęcia emisji czyli objęcia całej emisji obligacji na własny rachunek.
3.       Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym, obliczane w okresach półrocznych (6 miesięcznych), przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 6M, powiększonej o marżę.
  Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.
4.       Wybór podmiotu mającego pełnić funkcję Agenta Emisji Obligacji Gminy Krzeszyce dokonany zostanie po porównaniu ofert złożonych na formularzu oferty cenowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Jedynym kryterium wyboru jest cena .Łączny koszt obligacji to suma kwot prowizji plus marża ustalona jako stawka WIBOR 6M na dzień 01.03.2012r. Wymieniona stawka ma jedynie charakter techniczny w celu zobrazowania ceny dla wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.       Do formularza załącza się Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego pisma oraz stosowne dokumenty potwierdzające osoby do reprezentowania danego podmiotu.
6.       Oferty należy składać w terminie do 10.04.2012r. do godz. 9.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Krzeszyce lub pocztą na adres Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce w kopercie z opisem „Emisja obligacji Gminy Krzeszyce 2012”. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego upływem.
7.       Oferta złożona na formularzu oferty cenowej stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu Cywilnego.
8.       Oferent pozostaje związany ofertą 30dni.
9.       Zawarcie umowy emisyjnej nastąpi w terminie uzgodnionym w wybranym oferentem. Dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej Emitenta są udostępnione na stronie w BIP kategoria „Emisja obligacji 2012r."
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb oferentów informacji według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania. Dokumenty od zamawiającego mogą być wyłącznie dokumentami źródłowymi.
10.   Zamawiający złożył 27.03.2012 wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji, którą udostępni niezwłocznie po jej otrzymaniu.
11.   Osoba do kontaktowania się z oferentami Skarbnik Gminy Zofia Smolińska Tel. 95 7573 161
 
Wójt Gminy Krzeszyce
Czesław Symeryak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zofia Smolińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zofia Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 11:23:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 11:27:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-20 11:27:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »