ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Informacja ogłoszona dnia 2012-12-04 14:06:00 przez Krzysztof Filipowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr  142, poz.1591 z 2001r. z późniejszymi  zmianami) zwołuję XX  zwyczajną sesję Rady Gminy Krzeszyce VI  kadencji na dzień 10 grudnia 2012r. na godz. 12.00
Miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy  Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16.
PORZĄDEK OBRAD:
1.   Sprawy regulaminowe:
         a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
         b/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.   Przyjęcie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzeszyce w roku  szkolnym 2011/2012.
3.  Zmiana uchwały nr VII/21/07 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzeszyce zmienionej uchwałą nr XXXV/177/10 z dnia 31 marca 2010r. – podjęcie uchwały.
4.   Ustalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie Gminy Krzeszyce - podjęcie uchwały
5.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez  właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
7.   Ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podjęcie uchwały.
8.   Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
9.  Uchwalenie  rocznego programu współpracy w  roku 2013 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – podjęcie uchwały.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału  Gminy Krzeszyce na stałe okręgi  wyborcze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.      
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku  rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów  i wysokości wynagradzania za inkaso.
14. Zmiana uchwały budżetowej 2012r. – podjęcie uchwały.
15. Przyznanie w 2012r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – podjęcie uchwały.
16. Uchylenie uchwały Nr XIX/102/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 – podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie skargi Pani Katarzyny Bienias Dyrektora Biura Poselskiego Macieja Mroczka – podjęcie uchwały.
18. Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
19. Interpelacje, wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
                                                                                                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                                                                                                      Rady Gminy Krzeszyce
                                                                                                                                                                                             (-) Jan Galoński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-04 14:01:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-04 14:06:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-04 14:06:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2316 raz(y)