ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 19 lutego 2013r.

Informacja ogłoszona dnia 2013-02-19 14:33:28 przez Krzysztof Filipowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                Krzeszyce 19.02.2013r. 
Znak: MŁ.6220.02.04.2013
 

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Krzeszyce działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 2 czerwca 2011r. przełożony przez: EKO-PARTNER PLUS Sp. z o .o. ul. Staszica 18, 66-300 Międzyrzecz wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Zakład Recyklingu Odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński.
Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Krzeszyce.
Organami biorącymi udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, właściwy do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie właściwy do wydania opinii.
Wszyscy zainteresowani mają możliwość:
- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która znajduje się i jest dostępna do wglądu w siedzibie Urząd Gminy Krzeszyce przy ul. Skwierzyńskiej 16 pokój 19.
- składania uwag i wniosków w formie pisemnej – na adres: Urząd Gminy 66-435 Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, elektronicznej – na adres: oraz ustnej, do protokołu – w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce przy ul. Skwierzyńska 16 pokój 19.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od 19 lutego 2013r. do 7 marca 2013r.; uwagi w formie ustnej można składać w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy Krzeszyce.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzeszyce przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie informuję, iż – zgodnie z art. 35 przywołanej wyżej ustawy ooś – uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu tj. po dniu 6 marca 2013r. pozostaną bez rozpatrzenia.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Czarnecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Czarnecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-19 14:29:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-19 14:33:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-19 14:34:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1932 raz(y)