ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach - dla działki ozn. nr ewid. 941/7

Informacja ogłoszona dnia 2013-02-25 13:52:05 przez Krzysztof Filipowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. poz. 647z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) oraz uchwały z dnia 14 maja 2012 r. Rady Gminy Krzeszyce nr XV/88/2012 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach - dla działki  ozn. nr ewid. 941/7 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 marca 2013 r. do 27 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce w godzinach urzędowania.
Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest dostosowanie jego zapisów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych lokalnej społeczności.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  27 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce o godz. o godz. 1300.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2013 r. na adres: Urzędu Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce (email: ). Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Wójt Gminy Krzeszyce.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Waraksa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Waraksa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-25 13:52:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-25 13:52:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-25 13:52:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2791 raz(y)