ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie

Informacja ogłoszona dnia 2013-05-21 14:59:06 przez Krzysztof Filipowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Krzeszyce , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18 marca 2013r wpłynął wniosek  Gospodarstwa Rolnego  Stanisława Galanta  Malta 34,  66-435 Krzeszyce  w sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.”Budowa obory wolnostanowiskowej  dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid.gr.174, obręb Malta, gmina Krzeszyce, powiat sulęciński, województwo lubuskie”.
       Mając na uwadze, że  planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest  Wójt Gminy Krzeszyce, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:
-Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. właściwy do dokonania uzgodnienia warunków przedsięwzięcia.
-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie właściwy do wydania opinii.
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 22.05.2013r do 11.06.2013r w Urzędzie Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16, pokój nr 23 w godz.  od 8:00  do 15:00, lub elektronicznie  na adres 
   Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez  Wójta Gminy Krzeszyce przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art.35 przywołanej wyżej ustawy ooś- uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu tj. po dniu 11.06.2013r. pozostaną bez rozpatrzenia.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Soliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Soliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-21 14:38:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-21 14:59:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-21 14:59:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2748 raz(y)