ˆ

Protokoły z obrad Rady Gminy 2013

Szczegóły informacji

Protokół Nr XXV/2013 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 21 czerwca 2013r.

Informacja ogłoszona dnia 2013-08-08 12:15:36 przez Krzysztof Filipowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji rozpoczęła się  o godz. 13.00.
Obrady otworzył  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Galoński
- powitał radnych, sołtysów, Pana Wójta, Pana Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik, nowo wybranego radnego Pana Ryszarda Buczkowskiego.
- stwierdził prawomocność obrad – na 15 radnych obecnych 13 /nieobecność 2 radnych usprawiedliwiona/,  wobec czego Rada może obradować i podejmować uchwały.
Pan Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Wójt – zaproponował wprowadzenie w miejsce punktu 3 nowego punktu, o treści: „Zmiana uchwały nr V/30/11 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Krzeszyce -  podjęcie uchwały.”, a obecny punkt 3 i pozostałe przesunąć według kolejności,
- zmiana ta jest związana z wyborem nowego radnego i proponuję aby w składzie Komisji Rolnictwa, w której był Pan Zwierzyński i który zrzekł się mandatu, był nowo wybrany radny Pan Buczkowski Ryszard.
Zmianę porządku obrad, zaproponowaną przez Pana Wójta radni przyjęli jednogłośnie
12 głosami za.
Radny Pan Ryszard Buczkowski nie brał udziału w głosowaniu do czasu złożenia ślubowania. /punkt 2./
Porządek obrad po zmianie przyjęto jednogłośnie 12 głosami za.
 i przedstawiał się następująco:
Sprawy regulaminowe:
             a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
             b/ przyjęcie protokołów z dwóch  poprzednich sesji.
Złożenie ślubowania przez radnego Pana Ryszarda Buczkowskiego wybranego
w wyborach uzupełniających.
Zmiana uchwały nr V/30/11 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Krzeszyce -  podjęcie uchwały.
Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
Sprawozdanie Wójta  z wykonania  Budżetu Gminy Krzeszyce za 2012r.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie sprawozdania z wykonania  Budżetu Gminy Krzeszyce za 2012r.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzeszyce z tytułu wykonania Budżetu Gminy za 2012r.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r. – podjęcie uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce.
Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
 
Do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 16 maja 2013r. uwagę wniósł radny pan Smoliński Ryszard – na str. 4 protokołu pojawiło się nazwisko Pana Wawrzyniaka, a powinno być Pan Fedorowicz – jest to wypowiedź Pana Wójta.
 
Więcej uwag nie wniesiono.
 
Protokół z poprzedniej sesji z  poprawką wniesioną przez  Pana Smolińskiego,
przyjęto jednogłośnie 12 głosami za.
 
Protokół z 25 kwietnia 2013r. przyjęto jednogłośnie  bez uwag 12 głosami za.
 
 
Ad 2.
 
Pan Tokarczuk , który był przewodniczącym Gminnej Komisji Wyborczej przy wyborach uzupełniających, poinformował,  że 26 maja 2013r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Krzeszyce w okręgu wyborczym nr 1, w związku ze zrzeczeniem się mandatu przez radnego Pana Eugeniusza Zwierzyńskiego. W ramach przeprowadzonych wyborów uzupełniających została zgłoszona jedna kandydatura przez Komitet Wyborczy Wyborców Jedność w osobie Pana Ryszarda Buczkowskiego. W związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata, wybory odbyły się bez głosowania. Pan Ryszard Buczkowski został wybrany radnym Gminy Krzeszyce.
 
 
Pan Przewodniczący odczytał rotę ślubowania radnego:
 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"
Po odczytaniu roty ślubowania Pan Ryszard Buczkowski wypowiedział słowo: „Ślubuję” i od tej chwili objął obowiązki radnego Rady Gminy Krzeszyce.
 
 
Ad 3.
Radny Pan Ryszard Buczkowski wyraził zgodę na udział osobowy w Komisji Rolnictwa.
Pan Wójt przypomniał składy komisji i poinformował, że na następnej sesji Rada musi również zmienić skład osobowy Komisji Rewizyjnej, której członkiem był również Pan Zwierzyński.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXV/156./2013 w sprawie zmiany uchwały nr V/30/11 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Krzeszyce, którą przyjęto jednogłośnie
12 głosami, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się od głosu.
 
Ad 4.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu wszystkich komisji.
Pan Wójt – poinformował, że dla  stanowisk, które nie są objęte wymiarem godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i to m.in. są stanowiska pedagoga i logopedy w naszych szkołach, proponujemy zmienić liczbę godzin, która wynosiła 20 w starej uchwale,  na liczbę 25. Jest to niezbędne, aby były dodatkowe godziny konkretnie 10. Są dwa etaty i każdy proponujemy zwiększyć o 5 i zyskamy te 10 godzin. Wynagrodzenie nie będzie zwiększone, lecz tylko i wyłącznie zwiększona zostanie liczba godzin. Pozostałe  zmiany dotyczą dyrektora ZSS  i wicedyrektora, ponieważ zmieniła się liczba oddziałów, gdzie przedtem było 7-8,  teraz mamy  6 oddziałów i proponujemy, żeby był zapis „do 8”.
Pytań radni nie wnieśli.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę Nr XXV/157/2013 w sprawie określenia zasad udzielania  i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciel, którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
 
Ad 5.
 
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu wszystkich komisji.
Pan Wójt – poinformował, że  Wójt Gminy może zawierać umowę w trybie bezprzetargowym tylko na okres do 3 lat, natomiast powyżej musi to być zgoda Rady Gminy,
- wniosek dotyczy części działki w Krzeszycach, którą dzierżawi Pani Izabela Czarnecka. Wnioskuje ona o przedłużenie umowy na kolejne 10 lat.
 
Pytań radni nie wnieśli.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXV/158/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, którą przyjęto jednogłośnie
 
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 6.
 
 
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu wszystkich komisji.
Pan Wójt – poinformował, że jest to dalszy ciąg sprawy sprzedaży mieszkania z bonifikatą dla Państwa Ireny i Edwarda  Paczewskich z Rudnicy, gdzie chcieliśmy sprzedać mieszkanie razem z przynależnym budynkiem gospodarczym, który wykorzystywany jest na garaż. I wynikła taka sprawa, że są dwie różne księgi wieczyste  dla tych działek. W związku z tym notariusz wycofał sprzedaż tego garażu i trzeba zawrzeć drugi akt notarialny. Rada wyraziła zgodę na udzielenie  90% bonifikaty na sprzedaż całości poprzednio, więc proponuję, abyśmy na  ten budynek użytkowy również udzielili tej bonifikaty.
 
Pytań radni nie wnieśli.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXV/159/2013 w sprawie udzielenia bonifikaty,
 
którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
 
Ad 7.
 
Pani Skarbnik – budżet był przedmiotem szczegółowej analizy wszystkich komisji,
- budżet 2012r. na ogółem planowane dochody 16 504 131,38zł, uzyskaliśmy 16 198 029, 62zł, tj. 98,15% w stosunku do planu, ale w stosunku do potrzeb te 300 tys. nie zostało wykonanych, co bardzo rzutowało na nasze wykonanie wydatków w ubiegłym roku, które planowaliśmy w kwocie15 769 092,83zł, natomiast wykonaliśmy w kwocie 15 428 672, 29zł 97,84%.
Trzeba przyznać, że mimo wielkich trudności ten budżet został wykonany dzięki staraniom zarówno Rady, jak i Wójta.
 
Pan  Wójt – podkreślił, że mimo tego trudnego okresu przez ostatnie 2 lata, który zaczął się od kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej i kiedy zabrano nam 850 tys. zł. Wywalczyliśmy później 650 tys. zł, ale te 200 tys. to skutkuje do dzisiaj. Mimo to realizowaliśmy zadania i mniejsze i większe, które wpłynęły na polepszenie warunków naszych mieszkańców;
Pan Wójt przypomniał o tych, które robiliśmy sami albo z powiatem:
- budowa remizy OSP Kołczyn,
- modernizacja remizy OSP Krzeszyce,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Karkoszowie i w Brzozowej,
- udział gminy w realizacji inwestycji powiatowej – naprawa drogi w Rudnicy,
- modernizacja sali gimnastycznej w ZSS w Krzeszycach,
- pierwsze wyposażenie ZUK w Krzeszycach,
- dotacja  dla Parafii Kołczyn na remont dzwonnicy,
- realizacja naszych wniosków przy udziale środków Pro Europa Viadrina.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie analizę wykonania budżetu za 2012r. i radni wnoszą o zatwierdzenie.
 
Ad 8.
 
Pani Skarbnik – odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Krzeszyce za 2012r.
 
Ad 9.
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce, Pani Beata Kochmańska przedstawiła:
- opinię o wykonaniu budżetu Gminy Krzeszyce za 2012r. oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Krzeszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2012.
 
Ad 10.
 
Pani Skarbnik przedstawiła pozytywną opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.        
Ad 11.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXV/160/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2012r., którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 12.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXV/161/2013 w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzeszyce z tytułu wykonania Budżetu Gminy za 2012r., którą przyjęto jednogłośnie 13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Głos zabrał obecny na sesji Wicestarosta Pan Tadeusz Dąbroś - stwierdził, że rzadko się zdarza, aby Wójt, czy Prezydent, czy Burmistrz otrzymali absolutorium jednogłośnie. W związku z tym, w imieniu Zarządu Powiatu, Starosty i swoim własnym pogratulował tak wspaniałego wyniku Panu Wójtowi i całej Radzie. Ten wskaźnik, który Pan Wójt otrzymał wspólnie z radnymi świadczy, że jest to praca naprawdę wytężona i każda złotówka jest wydawana z rozsądkiem.
- również z ramienia powiatu docenia Panią Skarbnik, która nie tyle, że przysparza tego budżetu, ale stymuluje wszystkimi wydatkami i podpowiada jak załatwić, jak zrobić.
 
Pan Przewodniczący również pogratulował Panu Wójtowi uzyskania absolutorium, a radnym podziękował za wsparcie. Podziękował Pani Skarbnik.
 
Pan Wójt – podziękował za udzielenie absolutorium stwierdził, że wynik głosowania zależy od współpracy Wójta z Radą. Nieraz musimy wybierać zadanie do wykonania, bo nie starcza na wszystko. Dlatego są wybory, o których Wy decydujecie poprzez głosowanie.
- podziękował również sołtysom za współpracę, wsparcie i wyrozumiałość. Podziękował za współpracę Pani Skarbnik, Panu Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu, Panu  Sekretarzowi.
 
 
Ad 13.
 
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z prac w okresach międzysesyjnych,
tj. od 26.04.2013r. do 20.06.2013r.:
 
26.04.2013r. – spotkanie z likwidatorem „Drewna” p. Wilmińskim na temat ewentualnego inwestora; - po  przedstawieniu biznesplanów pozostał jeden zainteresowany – firma chińska z Niemiec,
05.05.2013r. – udział w zawodach strażackich z okazji Dni Sulęcina. Udział wzięła OSP Kołczyn i zajęła I m. wśród zaproszonych jednostek,
07.05.2013r. – gminę odwiedziła redaktorka gazety z Altlandsberga, Irina Voigt, która zwiedziła najciekawsze miejsca w naszej gminie i opisała jako miejsca, które warto odwiedzić,
09.05.2013r. – odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej, na którym uchwalono budżet spółki i zadania na 2013r. - stawka za 1 ha konkurencyjny dla członków Spółki wynosi 110zł,
10.05.2013r. – odbyło się zebranie wiejskie w Krasnołęgu, na którym poruszone zostały problemy:   
- budowa kanalizacji i drogi,
- ustawa „śmieciowa”,
- funkcjonowanie melioracji szczegółowej,
- sprawa bezpańskich psów .
 
11.05.2013r. – odbył się VI Międzynarodowym Olimpijski  Bieg Kołczyński, który zgromadził aż 700 uczestników, a także wielu gości: Lepiato – mistrz olimpijski z Londynu /skok wzwyż/,  D.Goździak – mistrz olimpijski w pięcioboju, Paweł Czaplewski – mistrz świata na 800m, a także europoseł Bogusław Liberadzki, poseł Bożena Sławiak, Starosta Dariusz Ejchart,
 
23.05.2013r. – udział w konferencji w Kargowej pn. Lubuskie Dni Wody”, gdzie omówiono zagrożenia powodziowe oraz sprawę opracowania przez RZGW Poznań i Wrocław map hydrograficznych,
- udział w spotkaniu w Lubniewicach z darczyńcami funduszu szwajcarskiego, w ramach którego wykonywane są przez powiat sulęciński zadania poprawiające bezpieczeństwo; -  jest to 5 zadań   w gminie Sulęcin i 1 zadanie u nas w Kołczynie, tj budowa zatoki autobusowej,
 
24.05.29013r. – udział w posiedzeniu Rady Aglomeracji Gorzowskiej w Drezdenku, gdzie omawiano plany inwestycyjne na drogach wojewódzkich,
 
 26.05.2013r. – udział w Targach Rolniczych Glisno 2013, na których rolnicy z gminy Krzeszyce Kruszakin Roman i Galant Stanisław otrzymali tytuły:Championa za jałowice cielne rasy PFH HO,
 
27.05.2013r. – z okazji Dnia Samorządowca odbyło się w Zielonej Górze spotkanie z Marszałkiem Województwa Lubuskiego i Członkiem Rady Prezydenta RP – Olgierdem Dziekońskim,
 
04.06.2013r. – Pan Wójt z Panem Solińskim spotkali się w Zielonej Górze z Dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska p. Tonderem, gdzie uzgadniano opracowanie nowego wniosku w sprawie aglomeracji związanej z budową kanalizacji sanitarnej Krajowego Programu Ochrony Środowiska, w którym jesteśmy i który mówi, że w przypadku nie wykonania zadań w aglomeracji do 2015r., nałożone będą na gminy kary finansowe,
 
05.06.2013r. – odbył się w Krośnie Odrzańskim konwent Wójtów i Burmistrzów Województwa Lubuskiego; tematami były: - gospodarka odpadami, a także  zagrożenia dla gmin wynikające ze zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
- odbyła się w gminie kontrola Ministra Obrony Narodowej w zakresie obronności kraju, a szczególnie przygotowania akcji kurierskiej, która wypadła bardzo pozytywnie,
 
07.06.2013r. – odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Rolnictwa wraz z Komisją Budżetową na temat funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej; - wypracowano opinię, że kierunki realizowane w zakresie melioracji będą takie jak dotychczas,
- w przedszkolu Gminnym w Krzeszycach miała miejsce wizyta przedszkolaków z Altlandsberga – ich przyjęcie było bardzo dobrze przygotowane,
 
11.06.2013r. – nastąpił odbiór techniczny nowo wybudowanego placu zabaw w Krępinach w ramach LGD za kwotę 41 tys. zł,
 
14.06.2013r. – udział w Gliśnie w podsumowaniu Konkursu „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole” – SP Krzeszyce i Publiczne Gimnazjum Krzeszyce zajęły I m. w zbiórce surowców wtórnych; Przedszkole Krzeszyce zajęło 7 m; SP Kołczyn 4 m.
 
Ponadto Pan Wójt poinformował, że w dniu 05.10.2013r. odbędą się Targi Rolnicze w Altlandsbergu, na które zaprasza 5 rolników wystawców z naszej gminy. Można zgłosić udział do 10.08.2013r. do Pana Tokarczuka.
 
Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości.
 
Ad 14.
 
Sołtys pan Pizuński – jak wygląda sprawa ze śmieciami?
 
Pan Wójt – jesteśmy po przetargu –została wybrana  tańsza firma, która spełniła wszystkie warunki – koszt za 2 lata 720tys.zł, miesięcznie daje to 30tys.zł  plus cała obsługa; te 7,00zł, które Rada uchwaliła za segregowane i 15,00zł za niesegregowane będzie niestety za  mało i trzeba ceny będzie podnieść. Będziemy to rozpatrywać na komisjach 03.07.2013r., a sesja będzie 05.07.2013r.
Dlaczego tak się stało – na  ok.4 700 mieszkańców zameldowanych, zadeklarowało się 3 700, reszta nie przebywa w gminie.
 
Sołtys Pani Czuba – wniosła, że  odpłatność za sale wiejskie jest za wysoka.
 
Sołtysi z innych sołectw potwierdzili, że odpłatność jest za wysoka.
 
Pan Wójt – jest możliwość, aby to jeszcze raz przeanalizować.
 
Więcej uwag i pytań nie wniesiono.
 
Pan Przewodniczący podziękował radnym za przybycie i owocną dyskusję i dokonał zamknięcia obrad sesji Rady Gminy.
Obrady zakończono o godz. 14.30.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:
………………………………………
/Maria Parchimowicz/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-08 12:15:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-08 12:15:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-08 12:15:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2875 raz(y)