ˆ

Protokoły z obrad Rady Gminy 2013

Szczegóły informacji

Protokół Nr XXVIII/2013 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 29 października 2013r.

Informacja ogłoszona dnia 2013-11-27 13:29:47 przez Krzysztof Filipowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji rozpoczęła się o godz. 13.00.
Obrady otworzył  Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jan Galoński
- powitał radnych, sołtysów, Pana Wójta, Panią Skarbnik.
- stwierdził prawomocność obrad – na 15 radnych obecnych 14, wobec czego Rada może obradować i podejmować uchwały.
- poinformował, że o godz. 14.00 przybędą przedstawiciele firmy zajmującej się przetwórstwem warzyw, którzy chcą przedstawić ofertę pracy dla mieszkańców naszej gminy – chcą się spotkać z radnymi, a szczególnie z sołtysami.
 
Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag.
 
Pan Wójt – poinformował, że wnosi o wykreślenie punktu 7, o treści „Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody”, z porządku obrad,  ponieważ tej pory nie otrzymaliśmy opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim nt. projektu uchwały. Pozostałe punkty przesunąć według kolejności.
 
Zmianę porządku obrad, zaproponowaną przez Pana Wójta radni przyjęli jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Porządek obrad po zmianie przyjęto jednogłośnie
                                            14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
 
i przedstawiał się następująco:
1.Sprawy regulaminowe:
             a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
             b/ przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.
Zmiana uchwały budżetowej 2013r. – podjęcie uchwały.
Zmiana uchwały nr XXI/126/2012 Rady Gminy Krzeszyce z 28 grudnia 2012 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków - podjęcie uchwały.
Uchwalenie  rocznego programu współpracy w  roku 2014 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – podjęcie uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia  pogrzebu na koszt gminy.
Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszyce  – podjęcie uchwały.
Ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Krzeszyce – podjęcie uchwały.
Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
 
 
Ad 1b.
 
Pan Przewodniczący zwrócił się o zgłoszenie ewentualnych uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 
Radny Pan Ryszard  Buczkowski – wniósł o poprawkę w punkcie 9, dotyczącym zmiany uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce i w sprawie wyboru  Przewodniczącego Komisji – w głosowaniu nie był „za” lecz „wstrzymał się od głosu”.
 
Protokół z poprawką przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 2.
 
Pani Skarbnik – poinformowała, że zmiana uchwały wynika z konieczności dokonania przesunięć na realizację wydatków w oświacie. Dokonano zmniejszenia rezerwy na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami na łączną kwotę 200 tys., zł. Zwiększono natomiast wydatki w oświacie, w zakresie obsługi długu oraz na straże pożarne. Ponadto przesunięto wydatki związane z projektem unijnym realizowanym przez Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszycach z dz. 801 do 853. Zwiększono również dochody z tytułu dotacji otrzymanych na przedszkola a zmniejszono plan odpłatności z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu o kwotę 64 998 zł.
 
Uwag radni nie wnieśli.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVIII/175/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2013r., którą przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 3.
 
Pani Skarbnik – zmiana uchwały jest spowodowana tym, że zmieniliśmy ceny wody i ścieków i w związku z tym została ustalona inna dopłata.
 
Uwag radni nie wnieśli.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVIII/176/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/126/2012 Rady Gminy Krzeszyce z 28 grudnia 2012 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków , którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 4.
 
Pan Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym wypadku projekt jest identyczny jak na rok 2013.
 
Radny Pan Małaczyński – te pieniążki będą dostępne dla dzieci z całej gminy?
 
Pani Czarnecka - to są ogólnie dla organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy. Wcześniej wnioski do tego programu składały kluby sportowe, które obecnie korzystają z uchwały o sporcie, a do tego programu wnioski składał do tej pory UKS Żak.
 
Radny Pan Małaczyński – a dzieci w Żaku są z całej gminy.
 
Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVIII/177/2013 w sprawie uchwalenia  rocznego programu współpracy w  roku 2014 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie , którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 5.
 
Pani Kierownik GOPS – poinformowała, że ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o pomocy społecznej przewiduje sprawienie pogrzebu na koszt gminy w szczególnych przypadkach, tj. – jeśli jest to osoba bezdomna, bez źródła dochodu, nie mająca rodziny, w szczególności nie mogąca skorzystać ze świadczeń ZUS oraz KRUS.
 
Radny Pan Buczkowski – jaki jest średni koszt takiego pogrzebu?
 
Pani Kierownik – około 3 tys. zł.
 
Uwag radni nie wnieśli.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVIII/178/2013 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy, którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 6.
 
Pan Soliński – poinformował, że Urząd Marszałkowski przysłał nam do zaopiniowania projekt uchwały o wyznaczeniu aglomeracji Krzeszyce po wcześniejszym otrzymaniu wniosku Wójta Gminy Krzeszyce o zmianę granic aglomeracji. Aglomeracja Krzeszyce została wyznaczona Rozporządzeniem Wojewody nr 50/2005 o równoważnej liczbie mieszkańców 3 140.  W skład aglomeracji wchodziły: Krzeszyce, Czartów, Dzierżązna, Karkoszów, Przemysław, Krępiny, Malta, Muszkowo, Świętojańsko, Krasnołęg, Zaszczytowo. Wszystkie te miejscowości miały być podłączone do oczyszczalni ścieków w Krzeszycach. Zobowiązania z tego wynikające niosły z sobą to, że do 2015r. wszystkie gminy  miały się wywiązać z aglomeracji i wykonać sieć kanalizacji sanitarnej, co jest w naszym przypadku praktycznie niemożliwe i nieekonomiczne. W związku z tym po raz drugi /zgłaszaliśmy pierwszy raz już w 2008r./ zgłosiliśmy wniosek o zmianę granic aglomeracji. Zgłosiliśmy taki wniosek, ponieważ jeśli gmina nie wywiąże się z zobowiązań, zgodnie z przepisami unijnym, i na gminy będą nakładane kary. Wnioskujemy, aby w granicach nowej aglomeracji znalazły się miejscowości Krzeszyce, Świętojańsko i Karkoszów. Te trzy miejscowości posiadają już kanalizację, więc nie zobowiązywałoby to gminy Krzeszyce do inwestycji, na które finansowo nie będzie nas stać. Aglomeracja powinna posiadać powyżej 2000 RLM. Ponieważ te trzy miejscowości nie mają wymaganej liczby RLM /Równoważna Liczba Mieszkańców, a 1 mieszkaniec, to jeden RLM/, doliczyliśmy jeszcze ścieki z zakładów i instytucji znajdujących się na terenie Krzeszyce oraz 50 miejsc noclegowych. Razem daje to 2089 RLM.
 
Radny Pan Buczkowski – czy zmiana kryteriów naliczania RLM w jakiś sposób zamyka budowę kanalizacji dla pozostałych miejscowości gmin? Czy będą kanalizowane, ale na innych zasadach?
- poza tym wniósł uwagę, że przekręcono nazwę jego rodzinnej miejscowości Piskorzno na Piskorzewo.
 
Pan Wójt – jeżeli budujemy sieć, to musi być 120 mieszkańców na 1 km sieci i tego nie jesteśmy w stanie spełnić. Jeśli z własnych środków, to nie wchodzi to w grę. Tak, że nie jest to zamknięte. Można też zrezygnować z budowy sieci kanalizacji, a budować przydomowe oczyszczalnie ścieków, ale wtedy też musi być wkład własny w wysokości ok. 40%.
 
Więcej uwag nie wniesiono.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVIII/179/2013 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszyce, którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
 
Ad 7.
Pan Soliński przedstawił projekt uchwały wraz z załącznikami
- Nadleśnictwo Lubniewice wystąpiło do Wójta Gminy z wnioskiem o ustanowienie jako pomniki przyrody, łącznie 12 drzew. W trakcie weryfikacji dokumentacji i w terenie, stwierdzono, że część drzew znajduje się na gruntach indywidualnych. Po kontakcie z tymi osobami okazało się , że nie życzą sobie ustanawiania na ich terenie pomników przyrody. W związku z tym nie wszczęto dalszej procedury w sprawie drzew na gruntach indywidualnych. Po wizji w terenie i weryfikacji pozostały tylko 4 drzewa kwalifikujące się do ustanowienia jako pomniki przyrody. Opisane zostały w załącznikach do uchwały.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVIII/180/2013 w sprawie ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Krzeszyc, którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
 
Ad 8.
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym, tj. od  27.09.2013r. do 28.10.2013r.:
 
28.09.2013r. – zebranie OSP Kołczyn z udziałem poseł B. Sławiak i Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim p. H. Harasimowiczem w sprawie podjęcia działań zmierzających do zakończenia budowy remizy OSP w 2014r.
 
01.10.2013r. – udział w uroczystym pasowaniu na uczniów I klas SP Krzeszyce im. Wincentego Witosa,
 
03.10.2013r. – spotkanie w Kostrzynie nad Odrą z Wiceprezesem KSSSE p. Dziduchem na temat objęcia przez strefę swoją działalnością części naszej strefy Krzeszyce – Karkoszów.
 
07.10.2013r. – udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich jako uczestnik wystawy w ramach stoiska Województwa Lubuskiego – tereny inwestycyjne województwa.
 
10.10.2013r. – udział  w konferencji jubileuszowej w Kalsku z okazji 10-lecia działalności Agencji Rynku Rolnego, której dyrektorem jest Romuald Gawlik.
- przepis notarialny w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie którego spółka S.P.D.V. Łódź nabyła duże działki na naszej strefie, celem zbudowania stacji paliw.
 
14.10.2013r. – udział w uroczystych spotkaniach w jednostkach oświatowych gm. Krzeszyce z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 – odbył się kolejny przegląd gwarancyjny inwestycji w Karkoszowie, na którym ustalono ostatecznie usunięcie usterek: - w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej do końca br., a w zakresie dróg do końca kwietnia 2014r.
 
15-16.10.2013r. – udział w Serocku koło Warszawy w Kongresie Gmin Wiejskich, na którym omówiono sprawy związane z nowelizacją ustawy o gospodarce odpadami oraz Karty Nauczyciela.
 
17-18.10.2013r. – udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów w Karpaczu, na którym omówione zostały zagrożenia wynikające z naszych kolejnych zadań przekazywanych gminom, np. ustawa o drogach.
 
Ponadto Pan Wójt poinformował, że Rada Powiatu w dniu 24.10.2013r. uchwaliła „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2013-2016”
- zaproponował zaprosić na następną sesję przedstawicieli Policji /Radni Powiatowi/, celem omówienia tych spraw.
 
Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości.
 
Ad 9.
 
Pan Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe, które w maju zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Sulęcinie celem analizy. Przed sesją wpłynęło pismo, w którym Urząd Skarbowy przedstawił informacje o nieprawidłowościach zawartych w oświadczeniach. 
- W tym punkcie przekazano radnym uwagi, celem uwzględnienia ich przy składaniu oświadczeń za 2014r.
 
Radna Pani Olszewska – wniosła, aby w Kołczynie, szczególnie na skrzyżowaniu, ustawić tablice informujące o nazwach ulic i numerach domów,
- ma też zastrzeżenia do pracy Policji.
 
Radny Pan Buczkowski – chodzi o tablice informacyjne – z daleka widziałem jak ktoś kradł w nocy słupek, tablica została i nie ustawiono do tej pory - do pracy Policji też wniósł zastrzeżenia.
 
Pani Miller – zgłosiła, że na głównym rowie jak się do Kołczyna jedzie, są tamy bobrowe.
 
Sołtys Pan Rochowczyk – zgłaszałem do gminy, że przy sali stoi suchy jesion i do tej pory jest nie usunięty -  będzie tragedia, jeśli konar się złamie.
 
Pan Wójt – stwierdził, że się tym zajmie.
 
Radny Pan Gruza – wniósł o zniwelowanie progów na ścieżce rowerowej w stronę Przemysławia – polbruk siadł przy mostach na Postomii i w Dzierżąźnie.
 
Pan Wójt – tę sprawę omawialiśmy już z  zarządem Dróg Wojewódzkich i obiecali, że się tym  zajmą , ale teraz stwierdzili, że mają pieniądze tylko na naprawienie chodnika przy sklepach na ul. Gorzowskiej i to zrobili, natomiast progi będą robili w przyszłym roku.
 
Sołtys Pani Mądrzak – przy ulicy Kolejowej rosną dęby i jest dużo suchych konarów,
- przy placu zabaw dla dzieci też nie są usunięte suche konary.
 
Więcej pytań i uwag nie wniesiono.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie i owocną dyskusję i dokonał zamknięcia obrad sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2013r.
Obrady zakończono ok. godz. 14.20.
 
Przedstawiciele firmy, o której Pan Przewodniczący poinformował na początku sesji, przybyli po zakończeniu obrad.
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokołowała:
……………………………….
/Maria Parchimowicz/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-27 13:29:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-27 13:29:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-27 13:29:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2868 raz(y)