ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. informatyki i promocji gminy

Miejsce pracy: Urząd Gminy Krzeszyce

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Stanowisko ds. informatyki i promocji

Data udostępnienia: 2020-02-14

Ogłoszono dnia: 2020-02-14 przez

Termin składania dokumentów: 2020-03-03 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1.2020

Zlecający: Wójt Gminy Krzeszyce

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
·obywatelstwo polskie,
·pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
·nieposzlakowana opinia,
·niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
·wykształcenie co najmniej średnie o kierunku informatycznym,  elektrycznym lub telekomunikacyjnym,
·znajomość zintegrowanych  systemów informatycznych, w tym głównie systemów dziedzinowych,
·znajomość działania struktur sieciowych: DHCP, VPN, VLAN, NTP,
·znajomość obsługi urządzeń CISCO, MIKROTIK,
·znajomość systemu MS Windows Serwer (Active-Directory, DNS, GPO),
·znajomość języków skryptowych systemu Windows, UNIX,
·znajomość języka SQL,
·umiejętność rozwiązywania problemów technicznych oraz logistycznych dotyczących infrastruktury  informatycznej,
·zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów,
·umiejętność sporządzania dokumentacji od strony technicznej i użytkowej,
·umiejętność działania pod presją czasu,
·wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom,
·umiejętność pracy w zespole,
·dyspozycyjność,
·obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.
 
b. Wymagania dodatkowe:
·doświadczenie w pracy w jednostce o charakterze administracji publicznej,
·znajomość języka obcego mile widziana,
·prawo jazdy kategorii B.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·Administrowanie systemami komputerowymi Urzędu, ochrona systemów i sieci informatycznych.
·Administrowanie usługami ActiveDirectory.
·Administrowanie Bazami danych MSSQL, Postgres, Firebird.
·Administrowanie strukturą sieciową aktywną i pasywną.
·Tworzenie kopi bezpieczeństwa i jej weryfikacja.
·Ewidencja sprzętu i oprogramowania.
·Prowadzenie strony internetowej Urzędu i BIP.
·Zaopatrywanie Urzędu w środki techniczne i oprogramowania.
·Zarządzanie pocztą elektroniczną.
·Konserwowanie sprzętu komputerowego i czuwanie nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.
·Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem wewnętrznej sieci telefonicznej stacjonarnej i komórkowej oraz systemu alarmowego i kserokopiarek.
·Aktualizowanie oprogramowania użytkowanego w Urzędzie.
·Pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemu SRP, Administratora  Systemu Informatycznego.
·Bieżąca pomoc techniczna dla pracowników urzędu.
·Szkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu IT.
·Gromadzenie informacji o Gminie i prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy.
·Publikacja aktów normatywnych w Bazie Aktów Własnych Urzędu Gminy Krzeszyce.
·Nadzór nad formalnościami związanymi z dostępem do podpisu elektronicznego przez osoby uprawnione.
·Udział w dedykowanych projektach.
·Sugerowanie rozwiązań i koncepcji projektowych.
·Wdrażanie nowych funkcjonalności oraz bieżące wsparcie wdrożeniowe.
·Przestrzeganie instrukcji Polityki Bezpieczeństwa.
·Współpraca z inspektorem Ochrony Danych Osobowych
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

·zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
·niepełny wymiar czasu pracy - 0,5 etatu
·praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
·zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy,
·praca w budynku dwupiętrowym bez windy,
·pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
·praca administracyjno – biurowa wykonywana w jednostce połączona z wyjazdami służbowymi,
·wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krzeszyce – Zarządzenie Nr 171/09/OR Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 22 czerwca 2009 r.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

·list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
·życiorys /CV/,
·kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
·kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
·kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
·kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.),
·oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, zawierające klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
·oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, zawierające klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
·oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym ds. informatyki i promocji gminy.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-03-03 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć osobiście w pokoju Nr 23 (Sekretariat) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i promocji gminy” do dnia 3 marca 2020 r. do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną do urzędu po, wyżej określonym, terminie nie będą rozpatrywane.
 
c. Miejsce:
Dokumenty należy złożyć osobiście w pokoju Nr 23 (Sekretariat) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i promocji gminy” do dnia 3 marca 2020 r. do godz. 15:00. Oferty, które wpłyną do urzędu po, wyżej określonym, terminie nie będą rozpatrywane.
 

VII. Informacje dodatkowe:

·kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
·Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso i oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
• ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);
• ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.
·komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:
·pierwszy etap - analiza formalna dokumentów,
·drugi etap - merytoryczna ocena kandydatów, która będzie polegać na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej,
·kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo (na podany adres) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krzeszyce,
·informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krzeszyce,
·informacji na temat konkursu udziela Zastępca Wójta Gminy Krzeszyce Sylwia Ławniczak-Karbowiak (tel. 095 757 31 61).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
- Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Krzeszycach jest Wójt Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, wojt@krzeszyce.pl
- Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej zgody oraz Kodeksu Pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit.c) RODO.
- W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
- W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
- Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
- Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Ławniczak-Karbowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-14 14:24:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-14 14:29:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-04 12:45:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
174 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony