ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach

Miejsce pracy: Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach

Data udostępnienia: 2021-10-27

Ogłoszono dnia: 2021-10-27

Termin składania dokumentów: 2021-11-10 15:00:00

Nr ogłoszenia: 04.2021

Zlecający: Wójt Gminy Krzeszyce

V. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • życiorys,
  • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kopie dokumentów potwierdzających wyształcenie,
  • kopie dokumentów potiwerdzających doświadczenie zawodowe,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierownika
  • oświadczenie o krzystaniu z pełni zdolności do czynności prawnych
  • oświadczenie kandydata
Szczegółowe informacje w pkt 7 załącznika

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-11-10 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Krzeszyce w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na wolne stanowiso Kierownika Zakłądu Usług Komunalnych w Krzeszycach"
c. Miejsce:
Urząd Gminy Krzeszyce, ul Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce

Załączniki