ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 300.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na rok 2014Drukuj informację Zamówienie publiczne: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 300.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na rok 2014

Szczegóły informacji

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 300.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na rok 2014

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Krzeszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 365084

Termin składania ofert / wniosków: 2014-11-13 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, sekretariat pokój nr 23

Ogłoszono dnia: 2014-11-04 przez Małgorzata Czarnecka

Treść:

Krzeszyce: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 300.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na rok 2014
Numer ogłoszenia: 365084 - 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzeszyce , ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, woj. lubuskie, tel. 095 7573161, faks 095 7573086.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 300.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na rok 2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 300.000zł (słownie: trzysta tysięcy złotych ), CPV 66.11.30.00-5, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Okres kredytowania ustala się na lata 2014-2020. Spłata kapitału następować będzie w 6 rocznych ratach po 50 000,00 zł każda począwszy od 30.12.2015 r. , odsetki płatne na koniec każdego kwartału począwszy od 30.12.2014 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę bazową WIBOR 1M plus stałą marżę banku. Odsetki będą naliczane za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu miesięcznie, przy rzeczywistej liczbie dni w roku 365- 366. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę bazową WIBOR 1M stawka obowiązująca na dany miesiąc ustalona jako średnia arytmetyczna notowań WIBOR 1M w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek powiększoną o stałą marżę banku Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Bank postawi kredyt do dyspozycji zamawiającego w terminie do dwóch dni roboczych po podpisaniu umowy kredytowej w terminach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 31 grudnia 2014r. na podstawie dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907ze zm.). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1376 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wymaga się aby warunek ten został spełniony przez co najmniej jednego Wykonawcę. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty dołączone do oferty. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), załącznik nr 2 do SIWZ 2) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Prawa bankowego, a w przypadku gdy wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego inny dokument równoważny. Jeśli składana oferta dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, wymagany dokument winien zostać złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określono w SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:/bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, sekretariat pokój nr 23.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Czarnecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Czarnecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-04 13:38:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-04 13:38:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-15 08:03:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1451 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony