ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy KrzeszyceDrukuj informację Zamówienie publiczne: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce

Szczegóły informacji

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Krzeszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 101128 - 2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-05-14 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-05-14 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Krzeszyce 66-435 Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16 w sekretariacie pok. nr 23.

Ogłoszono dnia: 2015-04-30 przez Marta Buczkowska

Treść:

Krzeszyce: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce
Numer ogłoszenia: 101128 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzeszyce , ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, woj. lubuskie, tel. 095 7573161, faks 095 7573086.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzeszyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce. 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i zagospodarowanie: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) zgromadzonych w pojemnikach, b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach (dotyczy zabudowy wielorodzinnej, szkół, dużych sklepów i cmentarzy) lub w workach (dot. zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej), obejmujących: - papier (15 01 01, 20 01 01), - szkło (15 01 07, 20 01 02), - tworzywa sztuczne (15 01 02, 20 01 39), metal (15 01 04, 20 01 40), opakowania wielomateriałowe (15 01 05), - odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08), c) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, nie wymagających specjalnych pojemników do ich zbierania, obejmujących: - meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07); - odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 02, 17 01 03); - zużyte opony (16 01 03); - odpady zielone (20 02 01). 2) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia w pojemniki do zbierania odpadów z tymczasowego punktu gromadzenia opadów komunalnych (TP). Tymczasowy punkt zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni w Krzeszycach działka nr 611/2. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym urządzeń do zbierania odpadów oraz ich opróżnianie. Obsługa TP w zakresie przyjmowania odpadów należeć będzie do Zamawiającego. Odbiór odpadów w ramach potrzeb, po wcześniejszym zgłoszeniu przez zamawiającego nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia. 3) W TP gromadzone będą odpady komunalne zbierane selektywnie, w szczególności: - odpady selektywne: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania, wielomateriałowe ( 15 01 01, 20 01 01,15 01 05, 15 01 07, 20 01 02); - zużyte opony (16 01 03); - akumulatory i baterie (20 01 33, 20 01 34); - przeterminowane leki i opakowania po lekach ( 20 01 31, 20 01 32); - chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp., i opakowania po chemikaliach(20 01 27, 20 01 13); - odpady zielone (20 02 01); - meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07); - tekstylia (20 01 11). - odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02) 4) Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym w ramach mobilnej zbiórki nie rzadziej niż 2 razy do roku (wiosna-jesień): a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (20 03 07), b) zużytych opon (16 01 03), c) odpadów zielonych (20 02 01). 5) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych każdą zebraną ilość odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce. 6) Wykonawca odbiera również odpady komunalne po zakończeniu imprez masowych na terenie Gminy Krzeszyce. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne po zakończeniu imprez masowych które przez jej organizatora zostaną zgromadzone i złożone w jednym miejscu. Przewiduje się organizację do 5 imprez w roku. Wykonawca odbiera także dodatkowo jeśli zaistnieje taka potrzeba odpady z cmentarzy komunalnych w okresie od 15 października do 15 listopada Częstotliwość wywozu poszczególnych rodzajów odpadów zostanie uwzględniona w harmonogramie wywozu wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 7) Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz dostarczenie worków lub pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca będzie uzupełniał worki do selektywnego zbierania odpadów po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków. W ofercie należy również przewidzieć dostarczanie pojemników i worków do nowo powstałych nieruchomości. Wykonawca dostarczy pojemniki oraz worki właścicielom nieruchomości, nie później jednak niż do dnia 03 lipca 2015 r. 8) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy, w formie pisemnej (faksem lub mailem), informacje o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów - w tym nieruchomości nowo powstałych - w ciągu 5 dni od daty złożenia deklaracji. Wykonawca zaoferuje i dostarczy pojemnik właścicielom nowo powstałych nieruchomości, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 9) Charakterystyka pojemników i worków do gromadzenia odpadów: a) Szacunkowa ilość i wielkość pojemników i worków do gromadzenia odpadów: - pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: o pojemności 60 l w ilości ok. 30 szt., o pojemności 80 l w ilości ok. 7 szt., o pojemności 120 l w ilości ok. 1085 szt., o pojemności 240 l w ilości ok. 235 szt., o pojemności 1100 l w ilości ok. - 36 szt. - worki z tworzywa sztucznego o pojemności co najmniej 120 dm3 posiadające mocny i trwały zgrzew, oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego z nadrukiem informującym o zbieranych w nim odpadach w ilości zapewniającej funkcjonowanie systemu. - pojemniki do zbierania odpadów selektywnie zbieranych (biodegradowalnych) - o pojemności 1100 l w ilości ok. - 6 szt. - pojemniki do zbierania selektywnych odpadów (papier; szkło; tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu, o rozmiarach 1100 l lub typu igloo - 6 kompletów. Pojemniki do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wielkogabarytowych o pojemności KP7 w ilości 2 szt. przeznaczone do wyposażenia TP. Podane ilości są wartościami obliczonymi na podstawie danych z ewidencji nieruchomości i złożonych deklaracji. Wielkość bądź liczba pojemników i worków do gromadzenia odpadów musi być dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub do rodzaju nieruchomości niezabudowanej. b) Wszystkie pojemniki i worki powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną. c) Oznaczenie urządzeń tj. pojemników lub worków do selektywnej zbiórki odpadów: - papier - koloru niebieskiego; - szkło - koloru zielonego; - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - koloru żółtego; - biodegradowalne - kolor brązowy lub czarny. d) Oprócz kolorów worki powinny być oznaczone opisowo np. papier, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe itd., dodatkowo Wykonawca może umieścić również informacje dot. szczegółowego asortymentu, który należy gromadzić w workach np. worki z napisem PAPIER - wrzucamy: książki, gazety, zeszyty torby papierowe, karton, tekturę itd. 10) Wykonawca w celu wywiązania się z obowiązku zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, może zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego ofertą przetargową. 11) transport odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarza odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, określonych dla regionu Lubuskiego w Planie gospodarki opadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 przyjętego uchwałą województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z dnia 10 września 2012r. oraz istniejącymi porozumieniami i funkcjonującymi związkami międzygminnymi (CZG-12). 12) transport odpadów zebranych selektywnie, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych do ww. instalacji celem ich zagospodarowania. 13) Wykonawca zobowiązany będzie podczas realizacji zamówienia zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.00.00-5, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 20.000 zł
III.2) ZALICZKI
 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • a) wykonawca wykaże, że wykonał/ wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę (na rzecz gminy) lub usługi (na rzecz właścicieli nieruchomości) polegające na odbieraniu w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych odpadów komunalnych o łącznej masie min. 800 Mg z obszaru obejmującego min. 3,5 tys. osób; b) dowody w celu wykazania, czy ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w formie poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia, składa oświadczenie, potwierdzające, czy usługi wymienione w ww. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie; W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. wykaz i dowody Wykonawcy mogą złożyć wspólnie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane niezbędne do realizacji robót, w tym: a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ); Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bazą magazynowo-transportową oraz pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013r. poz. 122) tj.: co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi z funkcją kompaktującą, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników 60l, 80l, 120l, 240l i 1100l, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu; co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, wyposażonymi w aparat fotograficzny, umożliwiającymi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości; co najmniej jednym samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu; odpowiednią do przedmiotu zamówienia, bazą magazynowo- transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy; Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny; UWAGA: Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone na koszt Wykonawcy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postoju. Brak w ww. wykazie choćby jednej pozycji wyposażenia wymaganego przez Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy; W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. wykaz Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (w zakresie bazy magazynowotransportowej, wystarczy jeden z Wykonawców).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500.000,00 zł; b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł; W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. informację Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (w przypadku polisy, wystarczy jeden z Wykonawców lub Wykonawcy wspólnie).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Określone w SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzeszyce 66-435 Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, parter pok. nr 19.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krzeszyce 66-435 Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16 w sekretariacie pok. nr 23.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Buczkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Buczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-30 14:02:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-30 14:05:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-01 10:06:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1856 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony