ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie ujęcia wód podziemnych (otwór nr 1a) na ujęciu dla wodociągu grupowego w miejscowości Malta gm.Krzeszyce Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie ujęcia wód podziemnych (otwór nr 1a) na ujęciu dla wodociągu grupowego w miejscowości Malta gm.Krzeszyce

Szczegóły informacji

Wykonanie ujęcia wód podziemnych (otwór nr 1a) na ujęciu dla wodociągu grupowego w miejscowości Malta gm.Krzeszyce

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Krzeszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2015-11-02 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, pok. nr 23 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2015-10-22 przez Jan Soliński

Treść:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W TRYBIE ZAMÓWIENIA
o wartości poniżej kwoty 30 000 euro
 
Nazwa Zamawiającego:
 
Gmina Krzeszyce w imieniu której działa
Wójt Gminy Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce Tel. 95/7573161
 
Gmina Krzeszyce zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie robót geologicznych  pn. ,,Wykonanie ujęcia wód podziemnych (otwór nr 1a) na ujęciu   dla wodociągu grupowego w miejscowości Malta gm.Krzeszyce”
 
W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 t.j. z późn. zm.) Zamawiający – Wójt Gminy Krzeszyce, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót geologicznych.
 
Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  studni zastępczej nr 1a  na działce nr ew.52/1 obręb Malta.
 
Zakres robót obejmują następujące roboty i są to w szczególności:
 1.Wykonanie otworu zastępczego nr 1a Ø440mm o głębokości ok.120m
  2.Wykonany otwór zabudować filtrem  PVC(z atestem) szczelinowym lub siatkowym                                        o następujących parametrach:
           - rura podfiltrowa Ø225mm- dł.=1m na podsypce żwirowej
            - część robocza filtra Ø225mm-dł.=30m z obsypką żwirową
             -rura nadfiltrowa Ø225 mm -19mb,  Ø315mm wyprowadzona do  powierzchni terenu.
             - z powodu artezyjskiego ciśnienia wody ok.6m nad poziom terenu, w czasie wiercenia otwór powinien być zabezpieczony konduktorem z rury stalowej fi508mm,  zabudowanym do głębokości około 20m.
  3. Wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego.
  4.Opracowanie planu ruchu i zatwierdzenie w Urzędzie Górniczym
5.Wykonwaca zapewni nadzór geologiczny oraz opracuje  dokumentację powykonawczą hydrogeologiczną
  6. Wykonanie analiz fizyko – chemicznych i bakteriologicznych prób wody, oraz analizy granulometrycznej z warstwy wodonośnej dla otworu nr 1a
 
Szczegółowy opis  robót geologicznych zawarty jest w projekcie na wykonanie  ujęcia wód podziemnych  z utworu czwartorzędu (otwór nr1a) na ujęciu dla wodociągu grupowego w Malcie  w przedmiarach robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Wiertniczych, które stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
 
Zamawiający zastrzega sobie, że wykonanie w/w przedmiotu umowy (robót) Wykonawca wykona siłami własnymi zatrudniając załogę wiertniczą o odpowiednich kwalifikacjach ( bez zlecenia robót podwykonawcom).
 1. Nazwy/kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym
      Słowniku Zamówień CPV:
 
 Roboty geologiczne w zakresie otworu studziennego
 
 1. Termin  wykonania zamówienia: do 10.12.2015r.
 
 1. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy:
 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków.
  Ocena spełnienia niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie
  złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków – według złącznika nr 2
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
    a) co najmniej 5 wykonanych  i prawidłowo ukończonych robót geologicznych , polegających na budowie studni głębinowych  o głębokości większej jak 100 metrów, w okresie ostatnich sześciu latach.
  Wykonawca dołączy do oferty wykaz robót geologicznych  w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich sześciu  latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanych 5 studni głębinowych o głębokości większej jak 100 metrów, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokument potwierdzający, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
W celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca musi wykazać: dysponowanie przy realizacji zamówienia następującymi osobami:
 • Kierownik robót – jedna osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
W celu spełniania warunku należy wykazać: iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.
Nie spełnienie  warunku, skutkować będzie wykluczeniem  Wykonawcy  z postępowania.
 1. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
  1. Wypełniony formularz cenowy wraz z wycenionym przedmiarem robót
  2.  Oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej
  4. Wykaz wykonanych robót
  5. Opłacona polisę ubezpieczeniową
 1. Sposób składania ofert:
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Krzeszyce w pokoju (sekretariat) nie później niż do dnia 02.11.2015r.  do godz. 1000.
 
Koperta powinna być oznaczona opisem ,,Wykonanie ujęcia wód podziemnych (otwór nr 1a) na ujęciu dla wodociągu grupowego w miejscowości Malta gm.Krzeszyce”.
7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2015r. o godz.1015 w sali narad Urzędu.
 
Kryterium oceny ofert i sposób udzielenia zamówienia:
 
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Najniższa cena – 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi telefonicznie wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana najkorzystniejsza, a także pozostałych wykonawców o dokonanym wyborze.
Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.
 
                                                                                          Wójt Gminy Krzeszyce
 
                                                                                            Stanisław Peczkajtis
Krzeszyce, dn.15.10.2015r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Soliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Soliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-22 12:09:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-22 12:10:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-04 15:01:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony