ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe na wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzeszyce” i Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euroDrukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe na wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzeszyce” i Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe na wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzeszyce” i Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Krzeszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2015-11-09 15:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce

Ogłoszono dnia: 2015-10-30 przez Anna Waraksa

Treść:

Zapytanie ofertowe
na wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzeszyce” i Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na opracowaniu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzeszyce” ” i Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
zgodnie z art. 19  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (tj.  2012, poz. 1059) opracowanie powinno określać:
- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia na ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe,
-przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw i energii,
-możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
-możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011  o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011r . NR 94, poz.551)
-zakres współpracy z innymi gminami     
3. Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, powinien zawierać:
1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym
1a) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji;
1b) propozycje stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;
2) harmonogram realizacji zadań;
3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania
 3.  Wymagane gwarancje:
-sporządzenie zgodnie z ustawą  prawo energetyczne
4. Termin realizacji:
Jeden miesiąc licząc od dnia dostarczenia ankiet przez Gminę.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SŁADANIA OFERT                                                                                                                          1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce do dnia 09 listopada 2015r z dopiskiem „Projekt założeń i Plan Termomodernizacji gm. Krzeszyce”.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10 listopada 2015r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony  o godzinie 1400 w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www. krzeszyce.pl 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.krzeszyce.pl
OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert  na podstawie następujących kryteriów:
- cena – 100%
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem  www.krzeszyce.pl
DODATKOWE INFORMACJE                
Dodatkowych informacji udziela Irena Szpulak i Anna Waraksa.
ZAŁĄCZNIKI                                                                                                                                                                              - wzór formularza Oferty
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Waraksa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Waraksa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-30 10:44:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-30 10:47:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-04 15:02:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony