ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Remont podłogi sportowej w Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 4Drukuj informację Zamówienie publiczne: Remont podłogi sportowej w Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 4

Szczegóły informacji

Remont podłogi sportowej w Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 4

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Krzeszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 139476 - 2012

Termin składania ofert / wniosków: 2012-05-30 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2012-05-30 11:10:00

Ogłoszono dnia: 2012-04-30 przez Stanisław Nazwalski

Treść:

 
Numer ogłoszenia: 156648 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 139476 - 2012 data 30.04.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, woj. lubuskie, tel. 095 7573161, fax. 095 7573086.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
    W ogłoszeniu jest: Rozpoczęcie: 02.07.2012..
    W ogłoszeniu powinno być: 60 dni od daty rozpoczęcia robót. Rozpoczęcie 19.06.2012r..
    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
    W ogłoszeniu jest: 24.05.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Krzeszyce, pokój nr 23 (sekretariat) ul. Skwierzyńska 16, 66 - 435 Krzeszyce..
    W ogłoszeniu powinno być: 30.05.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Krzeszyce, pokój nr 23 (sekretariat) ul. Skwierzyńska 16, 66 - 435 Krzeszyce.
 
Remont podłogi sportowej w Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 4
Krzeszyce: Remont podłogi sportowej w Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 4
Numer ogłoszenia: 139476 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzeszyce , ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, woj. lubuskie, tel. 095 7573161, faks 095 7573086.
    Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzeszyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont podłogi sportowej w Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 4.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana parkietu na podłogę sportową w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 4 wraz z robotami uzupełniającymi. Robót rozbiórkowe - Demontaż istniejących drabinek sportowych, ich oczyszczenie i konserwacja oraz przygotowanie do ponownego montażu, - Demontaż istniejących osłon grzejnikowych, ich oczyszczenie i pomalowanie oraz przygotowanie do ponownego montażu, - Demontaż urządzeń sportowych - dwóch bramek do piłki ręcznej oraz słupków do siatkówki. - Rozbiórka warstw podłogi sportowej, zamawiający wykona we własnym zakresie. Zakres robót obejmuje: - Oczyszczenie podłoża betonowego, - Ułożenie styropianu FS20 gr. 3cm, - Ułożenie paroizolacji z folii polietylenowej gr. 0,2mm - Ułożenie zbrojenia wylewki betonowej z siatek zgrzewalnych z prętów o średnicy 2mm o oczkach 20*20cm, - Wykonanie wylewki betonowej z betonu kl. B20 gr. 7cm, - Nacięcie szczelin dylatacyjnych o szerokości 0,5cm w rozstawie 5m w obydwu kierunkach, - Ułożenie folii polietylenowej gr. 0,2mm, - Rozmieszczenie klocków poziomujących 9*9cm z drewna sosnowego gr. 3cm oraz przyklejenie gumowych podkładek sprężystych 9*9cm gr. 1cm, - Wykonanie rusztu drewnianego z legarów sosnowych: dolnych gr. 2,2cm szer. 9cm w rozstawie co 63cm oraz górnych gr. 2,2cm szer. 9cm w rozstawie co 21cm, - Ułożenie folii polietylenowej gr. 0,2mm, - Wykonanie poszycia z dwóch warstw płyt wiórowych wilgocioodpornych gr. 1cm każda, - Oczyszczenie ścian, wykonanie drobnych napraw i przeszpachlowań (max. 5% powierzchni ścian) do wys. 2,0m oraz pomalowanie lamperii na odcień koloru zielonego, - Wykonanie wykładziny sportowej zgodnej z projektem technicznym. - Montaż listew podłogowych - przyściennej i przypodłogowej. - Malowanie linii wyznaczających boiska, - Montaż zdemontowanych uprzednio drabinek gimnastycznych, - Montaż zdemontowanych uprzednio osłon grzejnikowych, - Osadzenie gniazd i montaż słupków do piłki siatkowej, - Osadzenie gniazd i montaż bramek do piłki ręcznej, - Montaż piłkochwytów..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.11-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.07.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 31835500090035101420000010. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Gminy Krzeszyce w sekretariacie lub dołączyć do oferty Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
III.2) ZALICZKI
    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ww.ustawy, dotyczące: a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b)posiadania wiedzy i doświadczenia, c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d)sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą -spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dostarczonych dokumentach lub oświadczeniach
    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu lub remoncie podłogi sportowej porównywalnej z projektowaną, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto, potwierdzonej, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą - spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dostarczonych dokumentach lub oświadczeniach,
    III.3.3) Potencjał techniczny
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Nie dotyczy
    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Nie dotyczy
    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą - spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dostarczonych dokumentach lub oświadczeniach
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
        wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
    inne dokumenty
              1. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
              2. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
              3. Kosztorys ofertowy uproszczony.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzeszyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16 66 - 435 Krzeszyce.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Krzeszyce, pokój nr 23 (sekretariat) ul. Skwierzyńska 16, 66 - 435 Krzeszyce.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Nazwalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Nazwalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-02 09:13:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-02 09:25:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-25 11:37:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony