ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Remont sali wiejskiej w miejscowości PrzemysławDrukuj informację Zamówienie publiczne: Remont sali wiejskiej w miejscowości Przemysław

Szczegóły informacji

Remont sali wiejskiej w miejscowości Przemysław

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Krzeszyce

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 302012-2012

Termin składania ofert / wniosków: 2012-09-05 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2012-09-05 11:10:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Krzeszyce, pokój nr 23 (sekretariat) ul. Skwierzyńska 16, 66 - 435 Krzeszyce

Ogłoszono dnia: 2012-08-14 przez Stanisław Nazwalski

Treść:

Krzeszyce: Remont sali wiejskiej w miejscowości Przemysław
Numer ogłoszenia: 302012 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzeszyce , ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, woj. lubuskie, tel. 095 7573161, faks 095 7573086.
    Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzeszyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sali wiejskiej w miejscowości Przemysław.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont sali wiejskiej o powierzchni użytkowej 249,40 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1) Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych) 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 31835500090035101420000010. 5) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Gminy Krzeszyce w sekretariacie lub dołączyć do oferty 7) Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
III.2) ZALICZKI
    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz spełniający warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 ww. ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą -spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dostarczonych dokumentach lub oświadczeniach
    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto, potwierdzonej, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą - spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dostarczonych dokumentach lub oświadczeniach.
    III.3.3) Potencjał techniczny
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Nie dotyczy
    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Nie dotyczy
    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą - spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dostarczonych dokumentach lub oświadczeniach
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
        wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 3. Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania w przypadku konieczności wstrzymania realizacji robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót. Wydłużenie terminu nastąpi o okres wstrzymania robót. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia robót zamiennych wynikających z konieczności zmian dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót. Roboty zamienne będą wycenione kosztorysem powykonawczym opartym o parametry kosztorysowe wynikające z kosztorysu pomocniczego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzeszyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pokój nr 19 Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2012 godzina 11:00, miejsce: pokój nr 23 (sekretariat) Urząd Gminy Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Nazwalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Nazwalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-14 15:25:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-14 15:57:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-21 12:13:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony