ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy KrzeszyceDrukuj informację Zamówienie publiczne: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce

Szczegóły informacji

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Krzeszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 198424 - 2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-06-04 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Krzeszycach 66-435 Krzeszyce, ul.Skwierzyńska16 I piętro pok. nr 23

Ogłoszono dnia: 2013-05-22 przez Stanisław Nazwalski

Treść:

Numer ogłoszenia: 198424 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzeszyce , ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, woj. lubuskie, tel. 095 7573161, faks 095 7573086.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: krzeszyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce. 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i zagospodarowanie: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01) zgromadzonych w pojemnikach, b) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, w pojemnikach (dotyczy zabudowy wielorodzinnej, szkół, dużych sklepów i cmentarzy) lub w workach (dot. zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej), obejmujących: - papier (15 01 01, 20 01 01), - szkło (15 01 07, 20 01 02), - tworzywa sztuczne (15 01 02, 20 01 39), metal (15 01 04, 20 01 40), opakowania wielomateriałowe (15 01 05), - odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08), c) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, nie wymagających specjalnych pojemników do ich zbierania, obejmujących: - meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07); - odpady budowlane i rozbiórkowe (17 01 02, 17 01 03); - zużyte opony (16 01 03); - odpady zielone (20 02 01). 2) Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia w urządzenia do zbierania odpadów z tymczasowego punktu gromadzenia opadów komunalnych (TP), w którym czasowo gromadzone będą odpady z gminnych jednostek organizacyjnych. Tymczasowy punkt zlokalizowany będzie na terenie oczyszczalni w Krzeszycach. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym urządzeń do zbierania odpadów oraz ich opróżnianie. Obsługa TP w zakresie przyjmowania odpadów należeć będzie do Zamawiającego. 3) W TP gromadzone będą odpady komunalne zbierane selektywnie, w szczególności: - odpady selektywne: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania, wielomateriałowe (15 01 01, 20 01 01,15 01 05, 15 01 07, 20 01 02); - zużyte opony (16 01 03); - akumulatory i baterie (20 01 33, 20 01 34); - przeterminowane leki i opakowania po lekach ( 20 01 31, 20 01 32); - chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp., i opakowania po chemikaliach(20 01 27, 20 01 13); - odpady zielone (20 02 01); - meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07); - tekstylia (20 01 11). 4) Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym w ramach mobilnej zbiórki nie rzadziej niż 2 razy do roku (wiosna-jesień): a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (20 03 07), b) zużytych opon (16 01 03), c) odpadów zielonych (20 02 01). Wykonawca zobowiązany jest również do odbierania odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych za dodatkową odpłatnością pobieraną od właścicieli nieruchomości. 5) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych każdą zebraną ilość odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce. 6) Wykonawca odbiera również odpady komunalne po zakończeniu imprez masowych na terenie Gminy Krzeszyce. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne po zakończeniu imprez masowych które przez jej organizatora zostaną zgromadzone i złożone w jednym miejscu. Przewiduje się organizację do 3 imprez w roku. Częstotliwość wywozu poszczególnych rodzajów odpadów zostanie uwzględniona w harmonogramie wywozu wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 7) Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz dostarczenie worków lub pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca będzie uzupełniał worki do selektywnego zbierania odpadów po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków. W ofercie należy również przewidzieć dostarczanie pojemników i worków do nowo powstałych nieruchomości. Wykonawca dostarczy swój pojemnik oraz worki właścicielom nieruchomości, nie później jednak niż do dnia 28 czerwca 2013 r. 8) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy, w formie pisemnej (faksem lub mailem), informacje o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów - w tym nieruchomości nowo powstałych - w ciągu 5 dni od daty złożenia deklaracji. Wykonawca zaoferuje i dostarczy pojemnik właścicielom nowo powstałych nieruchomości, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 9) Charakterystyka pojemników i worków do gromadzenia odpadów: a) Szacunkowa ilość i wielkość pojemników i worków do gromadzenia odpadów: - pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: o pojemności 60 l w ilości ok. 260 szt., o pojemności 80 l w ilości ok. 6 szt., o pojemności 120 l w ilości ok. 390 szt., o pojemności 240 l w ilości ok. 480 szt., o pojemności 1100 l w ilości ok. - 32 szt. - worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 60 l - 160 l - dla każdej nieruchomości w ilości zapewniającej funkcjonowanie systemu. - pojemniki do zbierania odpadów selektywnie zbieranych (biodegradowalnych) - o pojemności 1100 l w ilości ok. - 5 szt. - pojemniki do zbierania selektywnych odpadów (papier; szkło; tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe) oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu, o rozmiarach 1100 l lub typu igloo - 5 kompletów. Podane ilości są jedynie szacunkowymi wartościami obliczonymi na podstawie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji nieruchomości. Wielkość bądź liczba pojemników i worków do gromadzenia odpadów musi być dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub do rodzaju nieruchomości niezabudowanej. b) Wszystkie pojemniki i worki powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną. c) Oznaczenie urządzeń tj. pojemników lub worków do selektywnej zbiórki odpadów: - papier - koloru niebieskiego; - szkło - koloru zielonego; - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - koloru żółtego; - biodegradowalne - kolor brązowy. d) Oprócz kolorów worki powinny być oznaczone opisowo np. papier, szkło, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe itd., dodatkowo Wykonawca może umieścić również informacje dot. szczegółowego asortymentu, który należy gromadzić w workach np. worki z napisem PAPIER - wrzucamy: książki, gazety, zeszyty torby papierowe, karton, tekturę itd. 10) Wykonawca w celu wywiązania się z obowiązku zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, może zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego ofertą przetargową. 11) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport odebranych odpadów komunalnych do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Długoszynie 80, 69-200 Sulęcin; odpady, których nie obierze ZUOK w Długoszynie, Wykonawca zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami; 12) Wykonawca zobowiązany będzie podczas realizacji zamówienia zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.00.00-5, 90.51.20.00-0, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 20.000 zł
III.2) ZALICZKI
 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
 • o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
 • o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
 • o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i wskazanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Określone w SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Krzeszycach 66-435 Krzeszyce, ul.Skwierzyńska 16 I piętro pok. nr 23.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2013 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. nr 23.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stanisław Nazwalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stanisław Nazwalski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-22 09:27:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-22 09:30:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-03 12:30:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony