ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Usługi przewozu dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce do placówek oświatowych w latach 2013/2017.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Usługi przewozu dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce do placówek oświatowych w latach 2013/2017.

Szczegóły informacji

Usługi przewozu dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce do placówek oświatowych w latach 2013/2017.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: ograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Krzeszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 307502 - 2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-08-09 14:00:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce

Ogłoszono dnia: 2013-08-01 przez Bogumiła Popkowska

Treść:

Usługi przewozu dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce do placówek oświatowych w latach 2013 / 2017.
Numer ogłoszenia: 307502 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzeszyce , ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, woj. lubuskie, tel. 095 7573161, faks 095 7573086.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzeszyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi przewozu dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce do placówek oświatowych w latach 2013 / 2017.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi przewozu dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce do placówek oświatowych w latach 2013 / 2017. Dowóz dzieci będzie obejmował z miejscowości: Krzeszyce, Muszkowo, Karkoszów, Marianki, Krępiny, Zaszczytowo, Przemysław, Malta, Dzierżąźna, Czartów, Świętojańsko, Krasnołęg, Piskorzno, Krzemów, Kołczyn, Rudnica, Rudna, Maszków, Dębokierz, Łukomin, Brzozowa, Łąków, Studzionka, Lemirzyce..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 20 000 PLN /słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100/. 1. Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia wadium w walutach obcych. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach. a/Pieniądzu b/Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym c/Gwarancjach bankowych d/Gwarancjach ubezpieczeniowych e/Poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości / Dz. U z 2007r Nr 42 poz.275/. 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja musi być gwarancją nieodwołalna bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy. a/Nazwę dającego zlecenie /Wykonawcy/ beneficjenta gwarancji /Zamawiającego/ gwaranta /banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji/ oraz wskazania ich siedzib b/Określenie wierzytelności która ma być zabezpieczona gwarancją c/Kwotę gwarancji d/Termin ważności gwarancji e/Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie że wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy - Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw chyba że udowodni że wynika to z przyczyn nie lezących po jego stronie. f/Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie iż Wykonawca którego ofertę wybrano 1/Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub 2/Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 3/Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego . Nr 31835500090035101420000010. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 7. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium które w oznaczonym terminie przed terminem składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów art. 46 ust.1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 12. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 13. Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy /tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej/ którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1/Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należycie wykonał, min 2 usługi w zakresie dowozu dzieci i młodzieży a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 150 000 brutto PLN /dotyczy każdej wykazanej usługi transporty dzieci i młodzieży/, zrealizowanej w 100% wraz z załączeniem dokumentów /referencje, protokoły odbioru usługi transportu dzieci i młodzieży, umowy/ potwierdzających ich należyte wykonanie, zgodne z załączonym wykazem wykonanych usług. 2/ Wykonawca winien okazać się Licencją transportową w zakresie świadczenia przez wykonawcę usług będących przedmiotem zamówienia lub równoważne dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1/Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednimi narzędziami jeżeli, Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej. 1.dwa autobusy na 50 osób 2.jeden bus minimum na 18 osób 3.dwa busy minimum na 9 osób 4.jeden bus minimum na 7 osób
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1/Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia co najmniej dwóch kierowców ze stażem min. 16 lat w wykonywanym zawodzie. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1/Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalna sumę ubezpieczenia 500 000 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu Doświadczenie - 100 procent
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności: 1/Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2/Zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po zawarciu umowy; 3/Zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 4/Wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego; 5/Zmiana stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli tak zamiana leży w interesie publicznym; 6/Zmiana przedmiotu umowy w zakresie częstotliwości dowozów, ilości osób, tras w przypadku wszystkich zmiana uzgodnionych, za zgodą obu stron umowy.7/Wydłużenie terminu realizacji umowy, na wniosek wykonawcy będzie możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Zamawiającego lub Wykonawcy, której wystąpienia nie mógł przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. 8/Zmiana Personelu Wykonawcy lub zamawiającego; 9/W wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zamiana leży w interesie publicznym; 10/W przypadku zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia /zdarzenie losowe trudne do przewidzenia lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych/ możliwa jest zmiana postanowień. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa wyżej jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego: a/opis propozycji zmiany, b/uzasadnienie zmiany, c/obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzeszyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce . Pokój nr 6.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2013 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce . Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogumiła Popkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogumiła Popkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-01 10:07:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-01 10:09:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-27 08:43:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2352 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony