ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krzeszyce i jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszyce w okresie od 18.02. 2014r. do 17.02.2017 r.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krzeszyce i jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszyce w okresie od 18.02. 2014r. do 17.02.2017 r.

Szczegóły informacji

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krzeszyce i jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszyce w okresie od 18.02. 2014r. do 17.02.2017 r.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Krzeszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 32004 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-02-10 09:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, sekretariat pokój nr 23

Ogłoszono dnia: 2014-01-28 przez Zofia Smolińska

Treść:

Krzeszyce: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krzeszyce i jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszyce w okresie od 18.02. 2014r. do 17.02.2017 r.
Numer ogłoszenia: 32004 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzeszyce , ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, woj. lubuskie, tel. 095 7573161, faks 095 7573086.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzeszyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krzeszyce i jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszyce w okresie od 18.02. 2014r. do 17.02.2017 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Bieżącą obsługę bankową: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej w złotych oraz walutowych b) realizację poleceń przelewu, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych, d) dokonywanie wypłat gotówkowych, e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, 2. Pozostałe usługi bankowe: a) udzielenie poręczeń, b) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie, c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, d) przechowywanie depozytów, 3 .Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących bankowych, a) Oprocentowanie rachunków gminy i jednostek organizacyjnych - oparte ma być na stawce WIBOR 1M * złotowych depozytów międzybankowych z ostatnich dwóch dni roboczych poprzedzających okres obrachunkowy. * stawka WIBOR 1M minus /plus stawka procentowa banku = wynik Stawkę WIBOR 1M do celów porównania ofert należy przyjąć wg stanu na dzień 04.02.2014r. 4. Oprocentowanie lokat typu overnight obliczone w oparciu o stawkę - WIBOR 1M * złotowych depozytów międzybankowych * stawka WIBOR 1M minus /plus stawka procentowa banku = wynik/ Stawkę WIBOR 1M do celów porównania ofert należy przyjąć wg stanu na dzień 04.02.2014r. 5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za : - wpłaty gotówki przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne na rachunki objęte postępowaniem - wypłaty gotówki przez Zamawiającego i jednostki podległe z rachunków objętych postępowaniem - sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych - dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku - otwarcie rachunków bankowych /w PLN i walucie obcej / stanowiących subkonta rachunku podstawowego budżetu gminy , jednostek organizacyjnych i innych pozostałych rachunków - druki czeków gotówkowych , zaświadczenia i opinie bankowe. 6. Posiadają siedzibę centrali ,oddziału , filii lub punkt kasowy w miejscowości Krzeszyce, lub którzy utworzą oddział filię ,punkt kasowy z możliwością pobierania i odprowadzania gotówki z kasy Urzędu Gminy Krzeszyce po rozstrzygnięciu przetargu. 7. Zamówieniem niniejszym /warunkami zamówienia/ objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Krzeszyce - Urząd Gminy Krzeszyce, - Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszycach, - Zespół Edukacyjny w Kołczynie, - Przedszkole Gminne w Krzeszycach - Przedszkole Gminne w Kołczynie , - Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Krzeszycach, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszycach, - Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszycach, - Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach, Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.20.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.02.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 1. 1. Posiadania dokumentów uprawniających do prowadzenia działalności bankowej. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenie w sprawie spełniania warunków art.22 ust.1 ustawy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie prowadzenia w ciągu ostatnich 5 lat licząc od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednego zadania obejmującego obsługi bankowej j.s.t. udokumentowane referencjami z podaniem miejsca wykonania. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie spełniania warunków art. 22 ust. 1ustawy. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy PZP. 3. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 4. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1.1.Wypełniony i podpisany formularz - Oferta na wykonanie zamówienia z wykorzystaniem załączonego wzoru - Formularz nr 1, 1.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udział u w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust. 1 - z wykorzystaniem wzoru - Formularz nr 2, 1.3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art. 24 ust.2 pkt 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru - Formularz nr 3, 1.4. Pełnomocnictwo w formie pisemnej dla osoby osób podpisującej cych ofertę wraz z załącznikami, do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów wymaganych powyżej - Formularz nr 4 6.2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).Dokumenty należy składać w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii w języku polskim. Dokumenty złożone w kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określono w SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2014 godzina 09:15, miejsce: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, sekretariat pokój nr 23.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zofia Smolińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zofia Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-28 15:05:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-28 17:57:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-11 11:57:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3834 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony