ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”

Szczegóły informacji

„Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Krzeszyce

Finansowanie: "środki UE"

Nr UZP: 602392-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-11-09 08:45:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-11-09 08:50:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Krzeszyce

Ogłoszono dnia: 2020-10-26 przez Marta Buczkowska

Treść:


Ogłoszenie nr 602392-N-2020 z dnia 2020-10-26 r.
 
Gmina Krzeszyce: „Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, w ramach Osi priorytetowej 4 – Środowisko i Kultura, działanie 4.2 Gospodarka odpadami.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzeszyce, krajowy numer identyfikacyjny 53396600000000, ul. Skwierzyńska  16 , 66-435  Krzeszyce, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 573 161, , e-mail mbuczkowska@krzeszyce.pl, , faks 957 573 086.
Adres strony internetowej (URL): http://www.krzeszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie papierowej. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, w sekretariacie
Adres:
Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, w sekretariacie pok. nr 23

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
Numer referencyjny: FP.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia dla Gminy Krzeszyce z przeznaczeniem na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w tym między innymi: 1. Dostawa i transport kruszywa budowlanego (żwiru) o ziarnistości 5-10 mm Ilość ok 50 m3 na potrzeby przygotowania podłoża 300 m3 2. Dostawa paneli ogrodzeniowych z murkiem na dole o wymiarach 2500 X 2000 mm (Ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo 300 m2 3. Brama wjazdowa przesuwna z furtką szt 1 4. Zbiornik szczelny otwarty na wody deszczowe min. 500 l, np. poliuretanowy odporny na warunki zewnętrzne. 5. Boksy magazynowe 6. Zadaszenie boksów (zadaszenia z konstrukcji stalowej -zgodne z wymiarami zaoferowanych boksów magazynowych), 7. Hala magazynowa na odpady niebezpiecznych, ZSEE i przedmioty do ponownego użycia, blaszana z bramą dwuskrzydłową wykonana z blachy ocynkowanej, (garaż blaszany) – z możliwością montażu i demontażu. 8. Waga samochodowa przejazdowa o nośności 30 ton, montażem i oprogramowaniem 9. Dostawa wraz z usługą montażu opraw oświetleniowych na posiadanych słupach oświetleniowych wraz z okablowaniem wg wskazówek Zamawiającego – 3 szt, 10. uzupełnienie systemu monitoringu o 1 kamerę (wraz z montażem i okablowaniem), 11.Kontener 1100 l - szt. 5, 12.Kontenery samowyładowczy – szt. 3, 13. Kontener typu KP7 zakryty – szt. 1, 14. Kontener KP7 otwarty – szt. 1, 15. Kontener magazynowy – szt.2, 16. Ręczny wózek magazynowy – szt. 1, 17. Platformowa waga magazynowa 18. Pojemnik na świetlówki - szt 1, 19. Pojemnik na baterie- szt 1, 20. Pojemnik na akumulatory (150l) przeznaczony do przechowywania kwasów 1 szt., 21. Beczki na odpady płynne szt 1, 22. Kosze siatkowe szt 2, 23. Regal ocynkowany szt 1, 24. Wyposażenie warsztatu obejmujące stół do prac ręcznych, wkrętarka, wiertarka, szlifierka kątowa, zestaw kluczy, półautomat, imadło, kompresor, breszki, zestaw kluczy płaskich (komplet). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia: • ma tylko i wyłącznie ułatwić Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań; • nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań. Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji technicznej oraz dokumentach przetargowych określają wymagany standard jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (nie gorszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

II.5) Główny kod CPV: 39290000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
38311000-8
42923000-2
34928480-6
42415000-8
32323500-8
42923110-6
45223800-4
44211100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 1 dostawę wyposażenia (obejmującego między innymi dostawę ogrodzenia, lub dostawę bramy, lub dostawę boksów magazynowych, lub dostawę kontenerów, lub dostawę wagi samochodowej przejazdowej) o minimalnej wartości nie mniejszej niż 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty. Zamawiający nie wymaga aby dostawy potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu były zrealizowane w ramach jednej umowy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia, spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt. 10.1.3) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ, w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w pkt 10.4 SIWZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.1 oraz 11.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 11.1 oraz 11.2 SIWZ. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 11.1 oraz 11.2 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Uwaga W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego nr 31 8355 0009 0035 1014 2000 0010 z dopiskiem „Wpłata wadium – wyposażenie PSZOK-u”. Kopię potwierdzenia dokonania przelewu należy załączyć do oferty. 5. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą. 6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.8 i 14.9 SIWZ. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 14.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
okres gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następującym zakresie i przy następujących warunkach: 1) Zmiany co do przedmiotu zamówienia określonego w OPZ (załącznik nr 1 do Umowy), terminu ukończenia, wysokości wynagrodzenia, warunków płatności jeśli konieczność ich wprowadzenia wynika: a) ze zmian w normach lub przepisach powszechnie obowiązujących, (przy czym ewentualne zmiany kosztów obciążają Wykonawcę), b) pojawienia się w trakcie realizacji umowy bardziej nowoczesnych lub ekonomicznie bardziej uzasadnionych technologii, materiałów i urządzeń, których zastosowanie Strony uznają za celowe i wskazane przy realizacji umowy, przy zaistnieniu opisanej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zmianie, c) wprowadzenia przez producenta lub Wykonawcę nowego produktu, odpowiadającego produktowi będącemu przedmiotem zamówienia, d) zakończenia produkcji zaoferowanych produktów lub wycofanie ich z produkcji lub z obrotu na terytorium RP, e) upadłości albo likwidacji producenta, dystrybutora lub gwaranta, f) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku dostarczenia elementów lub sprzętu innego rodzaju (zamiennego) niż w ofercie Zamawiający żąda by nie był on gorszy od oferowanego w ofercie przetargowej Wykonawcy, g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, h) zmiany stawki podatku od towarów i usług (Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT), i) zaszła konieczność uzyskania trudnych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, j) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, k) w zakresie zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przewidzianych w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno – użytkowych przedmiotu zamówienia i będą korzystne dla Zamawiającego, l) zmiany mogą dotyczyć okoliczności: a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia; b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia. 3. Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania możliwości świadczenia dostaw przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich przerwania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. 4. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1 (w tym także związanych z epidemią COVID-19). 5. Ustala się warunki dokonywania zmian: 1) zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, np.: prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarność, efektywność, zmiana elementów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, itp., 2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron, 3) zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 6. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-06, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> > oferty mogą być składane w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
                     Ogłoszenie nr 540215589-N-2020 z dnia 30-10-2020 r.
Krzeszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 602392-N-2020
Data: 26/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krzeszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53396600000000, ul. Skwierzyńska  16, 66-435  Krzeszyce, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 573 161, e-mail mbuczkowska@krzeszyce.pl, faks 957 573 086.
Adres strony internetowej (url): http://www.krzeszyce.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-11-06, godzina: 08:45
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-11-09, godzina: 08:45                            
 
 
                     Ogłoszenie nr 510549162-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.
Gmina Krzeszyce: ,,Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, w ramach Osi priorytetowej 4 – Środowisko i Kultura, działanie 4.2 Gospodarka odpadami.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 602392-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540215589-N-2020
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krzeszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53396600000000, ul. Skwierzyńska  16, 66-435  Krzeszyce, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 573 161, e-mail mbuczkowska@krzeszyce.pl, faks 957 573 086.
Adres strony internetowej (url): http://www.krzeszyce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
,,Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FP.271.6.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia dla Gminy Krzeszyce z przeznaczeniem na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w tym między innymi: 1. Dostawa i transport kruszywa budowlanego (żwiru) o ziarnistości 5-10 mm Ilość ok 50 m3 na potrzeby przygotowania podłoża 300 m3 2. Dostawa paneli ogrodzeniowych z murkiem na dole o wymiarach 2500 X 2000 mm (Ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo 300 m2 3. Brama wjazdowa przesuwna z furtką szt 1 4. Zbiornik szczelny otwarty na wody deszczowe min. 500 l, np. poliuretanowy odporny na warunki zewnętrzne. 5. Boksy magazynowe 6. Zadaszenie boksów (zadaszenia z konstrukcji stalowej -zgodne z wymiarami zaoferowanych boksów magazynowych), 7. Hala magazynowa na odpady niebezpiecznych, ZSEE i przedmioty do ponownego użycia, blaszana z bramą dwuskrzydłową wykonana z blachy ocynkowanej, (garaż blaszany) – z możliwością montażu i demontażu. 8. Waga samochodowa przejazdowa o nośności 30 ton, montażem i oprogramowaniem 9. Dostawa wraz z usługą montażu opraw oświetleniowych na posiadanych słupach oświetleniowych wraz z okablowaniem wg wskazówek Zamawiającego – 3 szt, 10. uzupełnienie systemu monitoringu o 1 kamerę (wraz z montażem i okablowaniem), 11.Kontener 1100 l - szt. 5, 12.Kontenery samowyładowczy – szt. 3, 13. Kontener typu KP7 zakryty – szt. 1, 14. Kontener KP7 otwarty – szt. 1, 15. Kontener magazynowy – szt.2, 16. Ręczny wózek magazynowy – szt. 1, 17. Platformowa waga magazynowa 18. Pojemnik na świetlówki - szt 1, 19. Pojemnik na baterie- szt 1, 20. Pojemnik na akumulatory (150l) przeznaczony do przechowywania kwasów 1 szt., 21. Beczki na odpady płynne szt 1, 22. Kosze siatkowe szt 2, 23. Regal ocynkowany szt 1, 24. Wyposażenie warsztatu obejmujące stół do prac ręcznych, wkrętarka, wiertarka, szlifierka kątowa, zestaw kluczy, półautomat, imadło, kompresor, breszki, zestaw kluczy płaskich (komplet). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia: • ma tylko i wyłącznie ułatwić Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań; • nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań. Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji technicznej oraz dokumentach przetargowych określają wymagany standard jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia (nie gorszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39290000-1
 
Dodatkowe kody CPV: 42923000-2, 34928480-6, 42415000-8, 32323500-8, 42923110-6, 45223800-4, 44211100-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 164300
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Rubkon Jarosław Rubczewski
Email wykonawcy: rubkon@rubkon.pl
Adres pocztowy: ul. Piaskowa 6
Kod pocztowy: 66-016
Miejscowość: Czerwieńsk
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 202089
Oferta z najniższą ceną/kosztem 202089
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 210602.19
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.                     

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Buczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-26 15:21:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-26 15:26:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Buczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-18 14:59:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony