ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ,,Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica"Drukuj informację Zamówienie publiczne: ,,Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica"

Szczegóły informacji

,,Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica"

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Krzeszyce

Finansowanie: "środki UE"

Nr UZP: 774020-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2021-01-19 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-01-19 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Krzeszyce

Ogłoszono dnia: 2020-12-29 przez Marta Buczkowska

Treść:Ogłoszenie nr 774020-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.
 
Gmina Krzeszyce: ,,Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzeszyce, krajowy numer identyfikacyjny 53396600000000, ul. Skwierzyńska  16 , 66-435  Krzeszyce, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 573 161, , e-mail mbuczkowska@krzeszyce.pl, , faks 957 573 086.
Adres strony internetowej (URL): http://www.krzeszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica"
Numer referencyjny: FP.271.7.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia to realizacja zadania pn. „Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica” Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy i remontu ww. obiektu, w tym: Przedmiotem inwestycji jest : - przebudowa i remont sali wiejskiej w Rudnicy. W zakres zadania wchodzi: - całkowita wymiana instalacji elektrycznej – pomieszczenia nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (patrz część rysunkowa) wraz z montażem skrzynek i rozdzielnic, gniazd siłowych 400V , gniazdek 230V , kontaktów, kinkietów, lamp, wentylatorów mechanicznych, grzejników elektrycznych i nagrzewnicy elektrycznej (ciepła woda użytkowa z uwagi na charakter obiektu będzie uzyskiwana z pojemnościowych elektrycznych ogrzewaczy wody zlokalizowanych w pomieszczeniu aneksu kuchennego i wc.) - cyklinowanie istniejącej podłogi drewnianej -pomieszczenia . 1.2, 1.1, 1.4, - gruntowanie i dwukrotne malowanie lakierem parkietu – pomieszczenia 1.2, 1.1, 1.4, - wykonanie ścianki działowej z płyt g-k na ruszcie stalowym, gr 10 cm z wypełnieniem rusztu wełną mineralną wydzielającej pomieszczenie techniczne, - wykonanie ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego grubości 12 cm obustronnie wykończonych płytami g-k mocowanych na klej, wydzielających pomieszczenia aneksu kuchennego i wc, - wykonanie naświetli wys. 40 cm w ściance działowej aneksu kuchennego wg oznaczenia w części graficznej, - wykonanie okienka podawczego w ściance działowej aneksu kuchennego wg oznaczenia w części graficznej, powierzchnia blatu z blachy nierdzewnej, - wykonanie podłogi z płytek gress w pomieszczeniu wc i aneksie kuchennym - ułożenie płytek ściennych szkliwionych w pomieszczeniu wc i aneksie kuchennym do wys. 1,2m od podłogi - wykonanie nowej wewnętrznej instalacji wod-kan w aneksie kuchennym i wc z podłączeniem do istniejących przyłączy wod-kan, - montaż urządzeń i armatury w aneksie kuchennym - zlew dwukomorowy ze stali szlachetnej, zmywarki podblatowej z funkcją wyparzania, kuchni indukcyjnej 4-polowej, okapu kuchennego ze stali szlachetnej, szafy chłodniczej, ogrzewacza pojemnościowego c.w.u. o poj. 10l - montaż urządzeń i armatury w wc- umywalka 50 cm, pisuar podwieszany, muszla stojąca, ogrzewacz pojemnościowy c.w.u. o poj. 5l, uchwyty dla niepełnosprawnych, - wymiana parapetów w oknach od strony drogi szt. 5 wg oznaczeń w części graficznej, - wymianę skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wraz z ościeżnicami oznaczonych na rys. symbolem D2, D4, D7 - wymianę drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami oznaczonych na rysunku symbolem D6, -montaż nowo projektowanych drzwi oznaczonych symbolem D3, D5, - oczyszczenie, zagruntowanie i ponowne malowanie konstrukcji drewnianej dźwigarów dachowych – farba akrylowa kolor biały, - skucie tynku wewnętrznego, odgrzybienie i zagruntowanie w pomieszczeniu 1.1 i 1.6 na całej długości ściany pomiędzy oknami a podłogą (tynk zawilgocony i zagrzybiony) - zmycie powłok malarskich, szpachlowanie, zagruntowanie i malowanie sufitów pomieszczenia nr 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 - zmycie ścian wewnętrznych, zagruntowanie, wykończenie płytami g-k mocowanych na klej i na ruszcie stalowym wg oznaczeń części graficznej. - gruntowanie i malowanie ścian wewnętrznych, wykończonych płytami g-k - wykonanie zdejmowanego drewnianego podestu-najazdu na schody wewnętrzne dla niepełnosprawnych o spadku max 15% i szerokości 140 cm

II.5) Główny kod CPV: 45262700-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232460-4
45315300-1
45300000-0
45400000-1
39220000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 17.05.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej. Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000,00 zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej 3 zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych w obiektach budowlanych, w zakresie, których były wykonane prace polegające na budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i remoncie budynku o wartości robót minimum 250 000 zł brutto/każda. Oraz b) Dysponuje osobami do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tym osobami tj. • wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: a) Kierownik Robót Budowlanych (Ekspert nr 1) - posiadającego, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót ogólnobudowlanych (po uzyskaniu uprawnień). Ekspert nr 1 winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej dla zakresu robót objętych niniejszym postępowaniem (lub posiadać odpowiednie do określonych kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach). b) Kierownik Robót Sanitarnych (Ekspert nr 2) - posiadającym uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności. Zamawiający dopuszcza udział kilku kierowników robót pod warunkiem łącznego spełnienia zakresu uprawnień sanitarnych, przy czym każda z wymienionych osób powinna posiadać min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności. c) Kierownik Robót Elektrycznych (Ekspert nr 3) - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi, jako kierownik robót branży elektrycznej. Ilekroć mowa o uprawnieniach budowlanych należy przez to rozumieć uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 220) i należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 9.2. ppkt 1 SIWZ, b) wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z Uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. c) wykazu osób (załącznik nr 6 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
12.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN) 12.2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299). 12.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 31 83 55 0009 0035 1014 2000 0010 z dopiskiem: wadium „Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica”. 12.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3 przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 12.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 12.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją /poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy pzp. 12.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 12.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
OKRES RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień i uzupełnienia treści zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami w tym szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpienia, przypadku siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę terminu realizacji umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, epidemie, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) gdy wystąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; h) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Zmiana treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, lub powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3) Zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 4) Ograniczenie zakresu rzeczowego umowy na warunkach wynikających z art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość niezrealizowanego zakresu zostanie rozliczona na podstawie inwentaryzacji i kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę i pomniejszy ona wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku rezygnacji z części zakresu, Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy co najmniej na 30 dni przed terminem realizacji danej kategorii prac przewidzianym przez Wykonawcę w szczegółowym harmonogramie robót dostarczonym przed podpisaniem umowy i zatwierdzonym przez Zamawiającego. 3. Zmiany o których mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt b i c, dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego. 4. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 3 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 ppkt. b i c nie przedłoży uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> > oferty mogą być składane w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH               
 
                     Ogłoszenie nr 540398351-N-2021 z dnia 08.01.2021 r.
Krzeszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 774020-N-2020
Data: 29/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krzeszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53396600000000, ul. Skwierzyńska  16, 66-435  Krzeszyce, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 573 161, e-mail mbuczkowska@krzeszyce.pl, faks 957 573 086.
Adres strony internetowej (url): http://www.krzeszyce.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3.
W ogłoszeniu jest: Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) W okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał, co najmniej 3 zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych w obiektach budowlanych, w zakresie, których były wykonane prace polegające na budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i remoncie budynku o wartości robót minimum 250000 zł brutto/każda.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) W okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych w obiektach budowlanych, w zakresie, których były wykonane prace polegające na budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i remoncie budynku o wartości robót minimum 250000 zł brutto.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 15.01.2021, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 19.01.2021, godzina: 10:00,                            
                     Ogłoszenie nr 510419941-N-2021 z dnia 01.03.2021 r.
Gmina Krzeszyce: ,,Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 774020-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540398351-N-2021
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krzeszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53396600000000, ul. Skwierzyńska  16, 66-435  Krzeszyce, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 573 161, e-mail mbuczkowska@krzeszyce.pl, faks 957 573 086.
Adres strony internetowej (url): http://www.krzeszyce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
,,Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FP.271.7.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia to realizacja zadania pn. „Wzrost potencjału kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę i remont sali wiejskiej w miejscowości Rudnica” Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy i remontu ww. obiektu, w tym: Przedmiotem inwestycji jest : - przebudowa i remont sali wiejskiej w Rudnicy. W zakres zadania wchodzi: - całkowita wymiana instalacji elektrycznej – pomieszczenia nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (patrz część rysunkowa) wraz z montażem skrzynek i rozdzielnic, gniazd siłowych 400V , gniazdek 230V , kontaktów, kinkietów, lamp, wentylatorów mechanicznych, grzejników elektrycznych i nagrzewnicy elektrycznej (ciepła woda użytkowa z uwagi na charakter obiektu będzie uzyskiwana z pojemnościowych elektrycznych ogrzewaczy wody zlokalizowanych w pomieszczeniu aneksu kuchennego i wc.) - cyklinowanie istniejącej podłogi drewnianej -pomieszczenia . 1.2, 1.1, 1.4, - gruntowanie i dwukrotne malowanie lakierem parkietu – pomieszczenia 1.2, 1.1, 1.4, - wykonanie ścianki działowej z płyt g-k na ruszcie stalowym, gr 10 cm z wypełnieniem rusztu wełną mineralną wydzielającej pomieszczenie techniczne, - wykonanie ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego grubości 12 cm obustronnie wykończonych płytami g-k mocowanych na klej, wydzielających pomieszczenia aneksu kuchennego i wc, - wykonanie naświetli wys. 40 cm w ściance działowej aneksu kuchennego wg oznaczenia w części graficznej, - wykonanie okienka podawczego w ściance działowej aneksu kuchennego wg oznaczenia w części graficznej, powierzchnia blatu z blachy nierdzewnej, - wykonanie podłogi z płytek gress w pomieszczeniu wc i aneksie kuchennym - ułożenie płytek ściennych szkliwionych w pomieszczeniu wc i aneksie kuchennym do wys. 1,2m od podłogi - wykonanie nowej wewnętrznej instalacji wod-kan w aneksie kuchennym i wc z podłączeniem do istniejących przyłączy wod-kan, - montaż urządzeń i armatury w aneksie kuchennym - zlew dwukomorowy ze stali szlachetnej, zmywarki podblatowej z funkcją wyparzania, kuchni indukcyjnej 4-polowej, okapu kuchennego ze stali szlachetnej, szafy chłodniczej, ogrzewacza pojemnościowego c.w.u. o poj. 10l - montaż urządzeń i armatury w wc- umywalka 50 cm, pisuar podwieszany, muszla stojąca, ogrzewacz pojemnościowy c.w.u. o poj. 5l, uchwyty dla niepełnosprawnych, - wymiana parapetów w oknach od strony drogi szt. 5 wg oznaczeń w części graficznej, - wymianę skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wraz z ościeżnicami oznaczonych na rys. symbolem D2, D4, D7 - wymianę drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami oznaczonych na rysunku symbolem D6, -montaż nowo projektowanych drzwi oznaczonych symbolem D3, D5, - oczyszczenie, zagruntowanie i ponowne malowanie konstrukcji drewnianej dźwigarów dachowych – farba akrylowa kolor biały, - skucie tynku wewnętrznego, odgrzybienie i zagruntowanie w pomieszczeniu 1.1 i 1.6 na całej długości ściany pomiędzy oknami a podłogą (tynk zawilgocony i zagrzybiony) - zmycie powłok malarskich, szpachlowanie, zagruntowanie i malowanie sufitów pomieszczenia nr 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 - zmycie ścian wewnętrznych, zagruntowanie, wykończenie płytami g-k mocowanych na klej i na ruszcie stalowym wg oznaczeń części graficznej. - gruntowanie i malowanie ścian wewnętrznych, wykończonych płytami g-k - wykonanie zdejmowanego drewnianego podestu-najazdu na schody wewnętrzne dla niepełnosprawnych o spadku max 15% i szerokości 140 cm
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262700-8
 
Dodatkowe kody CPV: 45232460-4, 45315300-1, 45300000-0, 45400000-1, 39220000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 195100.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ,,STEKOBUD” Sp. z o. o
Email wykonawcy: biuro@stekobud.pl
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 19
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 239973.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 239973.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 356700.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.                     
                     Ogłoszenie nr 540424705-N-2021 z dnia 25.03.2021 r.
Krzeszyce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510419941-N-2021
Data: 01.03.2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krzeszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53396600000000, ul. Skwierzyńska  16, 66-435  Krzeszyce, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 573 161, e-mail mbuczkowska@krzeszyce.pl, faks 957 573 086.
Adres strony internetowej (url): http://www.krzeszyce.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 195100.00 Waluta PLN
W ogłoszeniu powinno być: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 219712.04 Waluta PLN                            

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Buczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-29 16:47:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Buczkowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-29 17:15:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Buczkowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-25 11:39:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony