ˆ

Wyniki innych postępowań

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa stacji uzdatniania wody MaltaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa stacji uzdatniania wody Malta

Szczegóły informacji

Przebudowa stacji uzdatniania wody Malta

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Krzeszyce

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 526195-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-03-29 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-03-29 10:15:00

Miejsce złożenia oferty: Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce

Ogłoszono dnia: 2018-03-05 przez Jan Soliński

Treść:

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1
 
Przebudowa stacji uzdatniania wody Malta.
 
Krzeszyce, 16.03.2018r.
Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, zwaną dalej Pzp) dokonuje zmiany treści siwz w następującym zakresie:
  1. W odpowiedzi na wniosek wykonawcy wydłuża się termin składania ofert do dnia:
29.03.2018r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2018r. o godz. 10:15.
 
Gmina Krzeszyce: Przebudowa stacji uzdatniania wody Malta.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" pn. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich Gminy Krzeszyce
poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody Malta, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w
ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Ogłoszenie nr 526195-N-2018 z dnia 2018-03-05 r.
5.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1cf827b-3054-4ee2-ad99-5298d86ace9f
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1cf827b-3054-4ee2-ad99-5298d86ace9f 2/18
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzeszyce, krajowy numer identyfikacyjny 53396600000, ul. ul.
Skwierzyńska 16 , 66435 Krzeszyce, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 573 161, e-mail
szpulak@krzeszyce.pl, faks 957 573 086.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w siwz.
Adres:
Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa stacji uzdatniania wody Malta.
Numer referencyjny: 3/III/2018/Mł
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1:
Zakres robót obejmuje: 1. Przebudowa urządzeń stacji uzdatniania Malta - likwidacja obudowy studni
oraz otworu wiertniczego istniejącej St 1. 2. Przebudowa urządzeń stacji uzdatniania Malta - wykonanie
projektowanego otworu wiertniczego studni St 3. Część 2: Zakres robót obejmuje przebudowę stacji
wodociągowej i ujęcia wody w tym: 1. Ujęcie wody - modernizacja wyposażenia istniejących studni
głębinowej Nr 2, 2. Wykonanie przyłączenia projektowanej studni ST 3 do stacji uzdatniania wody, 3.
Wymiana urządzeń stacji uzdatniania wody o wydajności q = 18 l/s, 4. Wykonanie sterujących ujęcia
wody, 5. Automatyka i sterowanie procesem uzdatniania wody, monitoring z wykorzystaniem GSM, 6.
Remont budynku stacji uzdatniania wody; Opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt realizacyjnowykonawczy
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do
niniejszej SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45232430-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-31
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania Części 1 do 31.08.2018r. Termin wykonania Części 2
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 31.10.2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część 1: Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 200 000,00 zł. Część 2: Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 1 000 000,00 zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek
może być spełniony łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał: Część 1: a) co najmniej jedną
robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za roboty
odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna minimum
jedną robotę obejmującą wykonanie studni o głębokości min. 100m. Część 2: a) co najmniej dwie
roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, dat miejsca wykonania. Za roboty
odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna budowę
oczyszczalni, przebudowę lub modernizację stacji uzdatniania wody o wartości robót nie mniejszej niż
1 000 000,00 złotych brutto każda. Stosownie do zapisu art. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 2. Warunek ten, w zakresie
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że dysponuje: Część 1: A. Wykonawca musi dysponować osobą: na stanowisko
Kierownik Budowy- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, wydane zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do
wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz.
394) i należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego, doświadczenie w kierowaniu minimum
dwiema robotami budowlanymi jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót, obejmującymi
wykonanie studni głębinowej. Część 2: A. Wykonawca musi dysponować osobą: na stanowisko
Kierownik Budowy- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, wydane zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do
wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz.
394) i należącym do właściwej Izby samorządu zawodowego, doświadczenie w kierowaniu minimum
dwiema robotami budowlanymi jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót, obejmującymi budowę
oczyszczalni, przebudowę lub modernizację stacji uzdatniania wody o wartości robót nie mniejszej niż
1 000 000,00 złotych brutto każda. B. Wykonawca musi dysponować osobą: na stanowisko Kierownik
Robót sanitarnych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu
dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) i należącym do właściwej Izby samorządu
zawodowego, doświadczenie w kierowaniu minimum dwiema robotami budowlanymi jako Kierownik
Budowy lub Kierownik Robót, obejmującymi budowę oczyszczalni, przebudowę lub modernizację
stacji uzdatniania wody o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych brutto każda. C.
Wykonawca musi dysponować osobą: na stanowisko Kierownik Robót elektrycznych i AKPiA –
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
wydane zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych
zawodów regulowanych (Dz.U. 2014 poz. 768) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) i należącym do
właściwej Izby samorządu zawodowego, doświadczenie w kierowaniu minimum dwiema robotami
budowlanymi jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót, obejmującymi budowę oczyszczalni,
przebudowę lub modernizację stacji uzdatniania wody o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00
złotych brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) dokumenty potwierdzające, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 6.2. ppkt 1 SIWZ, b)
wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5 do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. c) wykazu osób (załącznik nr 6 do SIWZ)
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
Dla Części 1: 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN) Dla części 2: 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia
tysięcy PLN)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
OBECNOŚĆ KIEROWNIKA BUDOWY NA PLACU BUDOWY 30,00
OKRES RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI 10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w
szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne –
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4) zmniejszenie
wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy, a także na podstawie
protokołu konieczności robót zaniechanych określającego zakres rzeczowo-finansowy robót
zaniechanych lub niewykonanych, 5) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku konieczności
zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na błędy w dokumentacji projektowej, które
ujawniły się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, koniecznego do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość kosztów wykonania
Przedmiotu Umowy, 6) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku konieczności wykonania prac
lub zastosowania materiałów nieobjętych opisem przedmiotu zamówienia ze względu na błędy w
dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, koniecznych do
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jeżeli ta zmiana ma wpływ na
wysokość kosztów wykonania Przedmiotu Umowy. 7) jeżeli w trakcie realizacji prac zaistnieje
konieczność realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, Wykonawca
powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulację ceny jednostkowej tych robót z
uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w
wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w
którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest
5.03.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1cf827b-3054-4ee2-ad99-5298d86ace9f
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c1cf827b-3054-4ee2-ad99-5298d86ace9f 15/18
sporządzana. 8) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów
możliwa jest w następujących przypadkach: a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte
wykonanie Przedmiotu Umowy, b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym
zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu
Umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień, c)
przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony
prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, d) wystąpienia działań i zaniechań
instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, e) działania siły wyższej,
za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których
Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki
uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny,
pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu, f) wystąpienia
powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, g) wykrycie błędów w dokumentacji
projektowej, 9) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących
przypadkach: a) wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż
zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa, b) ograniczenia zakresu przedmiotowego
Umowy z uwagi na ograniczenie zakresu robót spowodowanego uwarunkowaniami technicznoeksploatacyjnymi,
c) zastosowania nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu
widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających
koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy
bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy, d) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit b-i termin wykonania
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych
okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód. 3. Strony dopuszczają możliwość
zmiany Umowy w zakresie niedotyczącym istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, a w szczególności: a) zmian redakcyjnych Umowy, b) zmian będących następstwem
sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek
ze Stron, c) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 4. Dopuszczalna jest zmiana osób
wskazanych w ofercie na wniosek Wykonawcy z uwagi na istotne okoliczności, uniemożliwiające
realizację zamówienia przez te osoby. Warunkiem dokonania powyższej zmiany jest spełnienie warunków
postawionych na etapie postępowania przetargowego, a w przypadku Kierownika Budowy legitymowanie
się nie mniejszym doświadczeniem, niż wskazane w ofercie. Akceptacja wniosku Wykonawcy nie jest
obowiązkiem Zamawiającego i zastrzega on możliwość nieudzielenia zgody. 5. Wszelkie zmiany
wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z
obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą
ustawą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Tak
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót
obejmuje: 1. Przebudowa urządzeń stacji uzdatniania Malta - likwidacja obudowy studni oraz otworu
wiertniczego istniejącej St 1. 2. Przebudowa urządzeń stacji uzdatniania Malta - wykonanie projektowanego
otworu wiertniczego studni St 3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232430-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
OBECNOŚĆ KIEROWNIKA BUDOWY NA PLACU BUDOWY 30,00
OKRES RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót
obejmuje przebudowę stacji wodociągowej i ujęcia wody w tym: 1. Ujęcie wody - modernizacja
wyposażenia istniejących studni głębinowej Nr 2, 2. Wykonanie przyłączenia projektowanej studni ST 3 do
stacji uzdatniania wody, 3. Wymiana urządzeń stacji uzdatniania wody o wydajności q = 18 l/s, 4.
Wykonanie sterujących ujęcia wody, 5. Automatyka i sterowanie procesem uzdatniania wody, monitoring z
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232430-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
OBECNOŚĆ KIEROWNIKA BUDOWY NA PLACU BUDOWY 30,00
OKRES RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Soliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Soliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-05 16:07:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-05 16:13:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-08 17:55:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony