ˆ

Wyniki innych postępowań

Szczegóły informacji

Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: "Gmina Krzeszyce"

Nr UZP: nie dotyczy

Ogłoszono dnia: 2017-08-03 przez Henryk Tokarczuk

Treść:

Gmina Krzeszyce: Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563397-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krzeszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53396600000, ul. ul. Skwierzyńska  16, 66435   Krzeszyce, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 573 161, e-mail szpulak@krzeszyce.pl, faks 957 573 086.
Adres strony internetowej (url): www.krzeszyce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 z terenu gminy Krzeszyce i z miejscowości Lemierzyce.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu dzieci i młodzieży w zakresie dowozu do szkół z terenu gmin Krzeszyce i miejscowości Lemierzyce do Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszycach i Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie. 2.Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce i miejscowości Lemierzyce oraz ich odwiezienie po zakończonych zajęciach lekcyjnych wraz z zapewnieniem im opieki podczas transportu, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 657778.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe i Przewozy Osobowe Mariusz Pulkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Skwierzyńska 7
Kod pocztowy: 66-435
Miejscowość: Krzeszyce
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 710400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 710400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 710400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Henryk Tokarczuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryk Tokarczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-18 08:28:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Prusinowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-18 08:32:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-08-22 09:52:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2197 raz(y)