ˆ

Podatki i opłaty lokalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości 2018 r.

Informacja ogłoszona dnia 2017-12-29 11:49:59 przez Zbigniew Madajczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Przedmiot opodatkowania.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:
- grunty
- budynki
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a objęte podatkiem rolnym będą grunty zaliczone w ewidencji gruntów do użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, natomiast podatkiem leśnym – grunty ujawnione w tej ewidencji jako las. Wyjątek stanowią lasy i użytki rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna, które podobnie jak inne grunty nie zaliczone w ewidencji gruntów i budynków do użytków rolnych oraz lasów podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

2.Podmiot opodatkowania.
Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
- użytkownikami wieczystymi gruntów
- samoistnymi posiadaczami nieruchomościami lub obiektów budowlanych
- w niektórych przypadkach – posiadacz zależnych nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

3. Obowiązek podatkowy.
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:
- informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)
- deklarację na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej).
Obowiązek składania powyższych deklaracji i informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno ustawowych jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).
 

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)
Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)
Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B)
 
4. Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXIX.213.2017 Rady Gminy Łagów z dnia 25 października 2017 roku.

Od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł od 1m2 powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi, stojącymi lub wodami powierzchniowymi, płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 m2 powierzchni
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m2 powierzchni.
 
            Od budynków lub ich części:
- mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej – 22,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 6,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w tym letniskowych 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej)
            Od budowli lub ich części:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza i leśna 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 
5. Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości.
            Osoby fizyczne płacą  podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku kiedy kwota podatku nie przekracza 100 zł rocznie, osoby fizyczne opłacają podatek jednorazowo w terminie do 15 marca, a osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej do 15 stycznia. Przelewem na rachunek Urzędu Gminy Łagów ( Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie  Oddział Łagów 33 9656 0008 2000 0260 2000 0001 ) lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Łagów; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasenta.
            Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej – za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca. . Przelewem na rachunek Urzędu Gminy Łagów ( Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie  Oddział Łagów 33 9656 0008 2000 0260 2000 0001 ) lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Łagów; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasenta.
            W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości pobierany jest wraz z podatkiem rolnym i leśnym jako łączne zobowiązanie pieniężne doręczane w formie jednego nakazu płatniczego (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Paszkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Paszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-29 11:48:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-29 11:49:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-03 11:49:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony